Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 4 od 48  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 2, str. 45-56
Strategijsko upravljanje ljudskim resursima uz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresanikolic2206@gmail.com, marija.markovic@vspep.edu.rs
Sažetak
Menadžment ljudskih resursa se bavi praktičnim pitanjima vezanim za upravljanje zaposlenima u preduzeću. Iako relativno mlada naučna disciplina, funkcija ljudskih resursa ima važnu ulogu u svakoj organizaciji. Ulaganje u zaposlene jedan je od osnovnih preduslova za uspešno poslovanje preduzeća kroz sticanje novih znanja, nadogradnju postojećeg i razvijanje veština neophodnih za obavljanje konkretnog posla. Informacione tehnologije su postale profesija budućnosti. Svoju primenu našle su u svim segmentima društva, pa tako i u upravljanju ljudskim resursima. Ovaj rad nastoji da istakne značaj strateškog upravljanja ljudskim resursima sa akcentom na upotrebu HRIS softvera koji u mnogome olakšavaju analizu i dizajn posla, planiranje, regrutovanje i selekciju kandidata, te obuku, razvoj i ocenjivanje performansi zaposlenih.
Reference
Armstrong, M. (2010) Armstrong's essential human resource management practice: A guide to people management. London: Kogan Page
Armstrong, M. (2006) A Handbook of Human Resource Management Practice. London-Philadelphia: Kogan Page, str. 58
Bogićević, B. (2003) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Božinov, M., Kulić, Ž., Cvetkovski, T. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Megatrend, str. 28
Bradić-Martinović, A. (2011) Značaj implementacije HRIS-a u savremenoj ekonomiji. pregledni naučni rad, URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33812034.pdf
Chuler, R.S., Walker, J.W. (1990) Human resources strategy: Focusing on issues and actions. Organizational Dynamics, 19(1): 5-19
Čerović, S. (2013) Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. u: Frederick Morgenson, Michael Campion [ur.] Accuracy in job analysis: Toward an inference-based model, Beograd: Data Status, str. 61
Lajšić, H. (2016) Razvoj modela upravljanja ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija. Univerzitet u Novom Sadu, doktorska disertacija, URL: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7694/Disertacija7979.pdf?sequence =2&isAllowed=y
Lečić, D. (2016) Izrada modela informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima u poslovnim sistemima. Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, doktorska disertacija, URL: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/6530/Disertacija4463.pdf?sequence =1&isAllowed=y
Martinović, M., Tanasković, Z. (2014) Menadžment ljudskih resursa. Užice: Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija
Mathis, R., Jakson, J. (1997) Human Resource Management. New York: West Publishing Company, 8th edition
Milojković, R., Đorđević, B. (2012) Menadžment ljuskih resursa. Niš: Ekonomski fakultet
Nikolić, M., Vesić, T., Stošić-Mihajlović, L. (2017) Upravljanje znanjem, informacijama i organizacionim promenama. Trendovi u poslovanju, vol. 5, br. 2, str. 19-27
Nikolić, M., Vesić, T., Gavrilović, M. (2019) Značaj savremenih informacionih tehnologija za donošenje poslovnih odluka. Trendovi u poslovanju, vol. 7, br. 1, str. 31-36
Radosavac, Ž. (2014) Savremeno upravljanje ljudskim resursima. Sarajevo: Ministarstvo odbrane BiH, pregledni rad, URL:http://svarog.nubl.org/wpcontent/uploads/2014/12/Mr-%C5%BDeljko-M.-Radosavac-SAVREMENO-UPRAVLJANJE-LJUDSKIM-RESURSIMA.pdf
Slavković, M. (2013) Strategijsko upravljanje ljudskim resursima u ekonomiji zasnovanoj na znanju. Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Walker, J.W. (1994) Human Resource Strategy. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902045N
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0