Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 374  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 25, br. 2, str. 239-252
Efekti inovativne i tradicionalne nastave fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti dece mlađeg školskog doba
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresaskrkar.phd@gmail.com
Ključne reči: koordinacija; agilnost; učenici
Sažetak
Cilj ovog rada je da se utvrde efekti inovativne i tradicionalne nastave fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti dece mlađeg školskog doba. Uzorak je sačinjavalo 42 učenika (26 muškog i 16 ženskog pola, 8 godina, AS = 8,54) drugog razreda Osnovne škole "Laza Kostić" u Kovilju kod Novog Sada. Eksperimentalnu grupu činilo je 22 učenika (52,3%) uključenih u dvanaestonedeljni inovativni program vežbanja, čije su karakteristike bile u promeni sadržaja na času i koncipiranju nastavnih jedinica koje su svojom formom, obimom i intenzitetom akcentovale razvoj pomenutih sposobnosti. Kontrolnu grupu činilo je 20 (47,7%) učenika, koji su pohađali tradicionalnu nastavu fizičkog vaspitanja u skladu sa važećim nastavnim planom i programom Ministarstva prosvete Republike Srbije. Motoričke sposobnosti su procenjene pomoću šest testova (Sprint iz visokog starta na 20 metara - brzina; Skok udalj sa daske - eksplozivne snaga donjih ekstremiteta; Poligon natraške i Preskakanje i provlačenje - koordinacija celog tela; Test T za agilnost i Trčanje 4x10 metara - agilnost). Rezultati su pokazali da postoji statistički značajan efekat na sve testirane varijable motoričkih sposobnosti kod učenika koji su pohađali inovativnu nastavu (Sprint iz visokog starta na 20 metara (p = 0,00; ES = -0,14); Skok udalj sa daske (p = 0,00; ES = 0,71); Poligon natraške (p = 0,00; ES = -0,44); Preskakanje i provlačenje (p = 0,00; ES = -0,20); Test T za agilnost (p = 0,01; ES = -0,22); Trčanje 4x10 metara (p = 0,00; ES = -0,43), dok to nije bio slučaj kod učenika koji su pohađali tradicionalnu nastavu fizičkog vaspitanja. Pravilnim izborom sadržaja (vežbi/aktivnosti) i metoda nastavnog rada moguće je intenzivirati i povećati obim aktivnosti učenika na času, što dovodi do napretka u razvoju sposobnosti.
Reference
*** (1993) Eurofit: Handbook for the Eurofit tests of physical fitness. Strasbourg: Council of Europe, 2 th ed
Bala, G. (2007) Dizajniranje istraživanja u kineziologiji. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G., Stojanović, M.V., Stojanović, M. (2007) Merenje i definisanje motoričkih sposobnosti dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G., Kiš, M., Popović, B. (1996) Trening u razvoju motoričkog ponašanja male dece / The coaching at the development of motor behaviour of small children. Godišnjak Fakulteta fizičke kulture, 8, 83-87
Bala, G., Kosina, A., Prot, F., Fajgelj, S., Katić, R. (2010) Metodologija kineziometrijskih istraživanja - sa posebnim osvrtom na motorička merenja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G. (1996) Sportska školica - razvoj motoričkog ponašanja dece. Novi Sad: Kinesis
Brian, A., Bardid, F., Barnett, L.M., Deconinck, F.J.A., Lenoir, M., Goodway, J.D. (2016) Actual and Perceived Motor Competence Levels of Belgian and United States Preschool Children. Journal of Motor Learning and Development, 6, 320-336
Buišić, S., Cvejić, D., Vuković-Živković, A.J., Pejović, T. (2013) Kvantitativne razlike u motoričkim sposobnostima i osnovnim antropometrijskim karakteristikama dečaka i devojčica četvrtog razreda osnovne škole. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 48, str. 121-127
Gallahue, D.L., Ozmun, J.C., Goodway, J.D. (2012) Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents, adults. New York: McGraw-Hill, 7 th ed
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih sposobnosti - rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procjenu latentnih dimenzija. Kineziologija, 5(1-2), 7-82
Hamza, I. (1999) Efikasnost aktivne i pasivne metode verbalizacije učenja gimnastičkih vežbi u predškolskom uzrastu. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Heywood, M.K., Getchell, N. (2005) Life span motor development. Champaign, IL: Human Kinetics, 4 th ed
Jurak, G., Strel, J., Leskošek, B., Kovač, M. (2011) Influence of the enhanced physical education curriculum on children's physical fitness. Croatian Journal of Education, 13(4): 41-70
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje
Mesaroš-Živkov, A. (2018) Programirano fizičko vežbanje u funkciji razvoja motoričkih sposobnosti devojčica mlađeg školskog uzrasta. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 9, br. 1, str. 153-162
Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša / Measurement of basic motor dimensions of athletes. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, In Croatian-Serbian
Milanović, I., Radisavljević-Janić, S., Čaprić, G., Mirkov, D. (2016) Priručnik za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Milanović, I. (2007) Efekti programirane nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu. Fizička kultura, vol. 61, br. 1-2, str. 43-70
Miller, G.M., Herniman, J.J., Ricard, D.M., Cheatham, C.C., Michael, J.T. (2006) The effects of a 6-week plyometric training program on agility. Journal of Sports Science and Medicine, (5): 459-465
Ortega, F.B., Artero, E.G., Ruiz, J.R., Vicente-Rodriguez, G., Bergman, P., Hagströmer, M., Ottevaere, C., Nagy, E., Konsta, O., Rey-López, J.P., Polito, A., Dietrich, S., Plada, M., Béghin, L., Manios, Y., Sjöström, M., Castillo, M.J. (2008) Reliability of health-related physical fitness tests in European adolescents: The HELENA Study. International Journal of Obesity, 32: S49-S57
Pavlović, S., Marinković, D. (2015) Efikasnost primene programiranog i modifikovanog modela fizičkog vežbanja u nastavi dece mlađeg školskog uzrasta. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - evaluacija vaspitnog obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 389-402
Pavlović, S., Marinković, D., Bojović, Ž. (2014) Efikasnost primene poligona na razvoj koordinacije u nastavi fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 2, str. 299-309
Pelemiš, M., Mitrović, N., Pelemiš, V., Babić, N., Rodić, N. (2014) Polne razlike mlađeg školskog uzrasta u motoričkim sposobnostima. Norma, vol. 19, br. 2, str. 237-244
Popović, S. (2003-2004) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od organizacione forme rada u nastavnom procesu. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 26-40
Rodić, N., Cvejić, D. (2011) Uticaj različitih metodičkih pristupa na razvoj koordinacije učenika trećih razreda osnovne škole. Norma, vol. 16, br. 1, str. 67-79
Rodić, N.R. (2000) Učinak različite primene programa fizičkog vaspitanja na razvoj eksplozivne snage učenika drugog razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 54, br. 1-4, str. 56-62
Rodić, N.R. (2003-2004) Uticaj različitih metodičkih pristupa na razvoj izdržljivosti učenika nižih razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 77-84
Ropret, R. (2011) Razvoj dečije motorike - operativni aspekti. u: Jevtić B., Radojević J., Juhas I., Ropret R. [ur.] Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 321-337
Stupar, D. (2011) The effects of two models of exercise of development of motor abilities among preschool children. u: Mikalački M., Bala G. [ur.] Exercise and Quality of Life, International Scientific Conference (2nd), March 24-26, Novi Sad, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, pp. 83-89
Stupar, D. (2016) Evaluacija efekata primene specifičnog programa vežbanja kod različitih generacija dece, uzrasta 4-5 godina, u desetogodišnjem periodu. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Škrkar, S. (2020) Efektivnost programa vežbanja usmerenog na razvoj fundamentalnih motoričkih veština kod dece mlađeg školskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Neobjavljena doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/norma2002239Q
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2021.