Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 3, str. 188-206
Povreda prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamilijana.trifkovic@gmail.com
Sažetak
U radu se ukazuje na povrede prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave. Pažnja je usmerena na upravne postupke jer u tim postupcima, osim u nekoliko izuzetaka, nije ograničeno koliko puta drugostepeni organ može da poništi prvostepenu odluku i da vrati predmet na ponovni postupak. Pitanje je postalo naročito značajno nakon donošenja Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji pruža zaštitu samo strankama u sudskim postupcima. Polazeći od prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Srbije, u radu će biti razmotreno na koji način bi mogla da se obezbedi zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pred organima uprave i zašto je potrebno da se i u njihovom postupanju uvede zabrana višestrukog poništavanja odluka u postupku po žalbama.
Reference
*** (2013) Guide on Article 6 of the Convention: Right to a fair trial (civil limb). Council of Europe/European Court of Human Rights, Council of Europe
Đajić, S. (2012) Međunarodno pravosuđe. Službeni glasnik, Novi Sad
European Comission for Democracy through Law (Venice Commission) (2007) Report on the effectiveness of national remedies in respect of excessive length of proceedings adopted by the Venice Commission at its 69th Plenary Session (Venice, 15−16 December 2006). Strasbourg, CDL-AD(2006)036rev-e, April
Folke Bernadotte Academy, Office for Democratic Institutions and Human Rights (2013) Handbook for monitoring administrative justice. Warsaw, September
Harris, D., et al. (2014) Law of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, Law of the European Convention on Human Rights
Helfer, L. R. (2008) Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime. European Journal of International Law, 19(1): 125-159
Kriletić, M. (2007) Odlučivanje u razumnom roku u upravnim stvarima prema praksi Europskog suda za ljudska prava. u: Upravno pravo - aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse, Zagreb: Inžinjerski biro d.d
Lilić, S. (2014) Žalba i prigovor u Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku Srbije. u: Lilić S. [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd: Pravni fakultet, knjiga IV
Milutinović, Lj. (2015) U susret primeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. u: Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, Beograd: Vrhovni kasacioni sud
Mol, N., Harbi, K. (2007) Pravo na pravično suđenje - vodič za primenu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima - priručnik o ljudskim pravima. Beograd: Savet Evrope-Kancelarija u Beogradu, br. 6
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2016) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet
Sever, T., Đanić, A., Kovać, P. (2016) Effective Legal Protection against the Excessive Length of Administrative Decision-Making: The Cases of Slovenia and Croatia. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9(1):
Uzelac, A. (2010) Legal remedies for the violations of the right to a trial within a reasonable time in Croatia: In the quest for the holy grail of effectivneness. Revista de Processo, 180
Vitkauskas, D., Dikov, G. (2012) Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. u: Council of Europe Human Rights handbooks, Strasbourg: Council of Europe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1703188T
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2017.
Creative Commons License 4.0