Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 79, br. 10, str. 311-333
Ostvarivanje prava na suđenje u razumnom roku u Republici Srbiji
aNovi Sad
bSubotica
cUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Ustav i procesni zakoni eksplicitno garantuju pravo na suđenje u razumnom roku. Procesni zakoni su izmenjeni i usvojena su nova rešenja koja treba da omoguće suđenje u razumnom roku. Usvojena je Odluka o utvrđivanju nacionalne strategije reforme pravosuđa sa ciljem da se postigne efikasnije pravosuđe. Ipak, sprovedene ankete odražavaju mišljenje da i dalje postoje značajne slabosti koje ugrožavaju pravo na suđenje u razumnom roku. Uprkos novih zakonskih rešenja usvojenih sa ciljem da se ubrzaju suđenja, neka od ovih rešenja nisu sasvim dovoljna ili njihova primena u praksi nije sasvim odgovarajuća. Odluka o utvrđivanju nacionalne strategije reforme pravosuđa postavlja pravilnu dijagnozu sadašnjeg stanja kao i terapiju za ozdravljenje pravosuđa. Izgleda, međutim, da tekuće mere odstupaju od ove terapije. Tehnička modernizacija sudova ide sporo a kadrovski kapaciteti, na nivou stručnih saradnika, umesto da jačaju sada slabe. Najveći nedostatak važećeg pravnog sistema u vezi sa pravom na suđenje u razumnom roku jeste odsustvo delotvornih pravnih lekova kojima bi stranka mogla da ubrza sudski postupak odnosno kojima bi mogla da nadoknadi štetu uzrokovanu kršenjem ovog prava. Ovaj tekst je pokazao koliko su visoki zahtevi Suda u Strazburu u vezi sa tim i postojeća pravna sredstva u našem pravu nisu dovoljna da udovolje ovim zahtevima.
Reference
*** (2004-2005) Zakon o sudijama. Službeni glasnik RS, br. 44/2004, 61/2005, 101/2005
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2004-2005) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005
*** (2004) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (1977) Zakon o prebivalištu i boravištu. Službeni glasnik RS, br. 42
Etinski, R. (2004) Nacrt Zakona o parničnom postupku i pravo na suđenje u razumnom roku. Evropsko zakonodavstvo, br. 9-10, str. 11
Etinski, R.M. (2004) Pravo na delotvoran pravni lek u svetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 429-459
Mihailović, G. (2005) Slučajevi pogodni za medijaciju - priručnik za medijaciju. Beograd: ABA/CEELI
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0710311O
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2006)
Lokalni pravni lekovi u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Tubić Bojan

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Jednostepenost ili dvostepenost u postupku poništaja arbitražne odluke?
Stanivuković Maja D.