Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 33, str. 177-188
Autobiografski romani Džona Maksvela Kucija i autre-biography
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za srpsku i komparativnu književnost

e-adresaoliveraomarkovic@gmail.com
Ključne reči: autobiografija; autre-biography; drugi i drugost; subjekt; identitet; postmodernizam; Džon Maksvel Kuci
Sažetak
U radu se bavimo problemom žanra autre-biography. Ovaj termin prvi je upotrebio Dž. M. Kuci u vezi sa svojim autobiografskim tekstom Dečaštvo: scene iz provincijskog života, ali većina proučavalaca se slaže da ovom žanru pripada i Kucijev roman Mladost. U radu je predložen pojam 'autobiografija o drugom' kao adekvatan prevod ovog Kucijevog termina na srpski jezik. Na strogo formalnom planu, žanr autre-biography se može definisati kao autobiografski žanr u kojem autobiograf govori o sebi u trećem licu, iz pozicije heterodijegetičkog pripovedača. Cilj ovog rada je da ukaže na ključne karakteristike žanrv autre-biography iz pozicija naratologije, dekonstrukcije i post­strukturalizma, kao i da utvrdi njegov položaj u okviru autobi-ografskog žanra i žanra ispovesti. Autre-biography definiše mo kao metafikcionalni žanr i istoriografsku metafikciju, s obzirom na to da postoji izražena tendencija tekstova koji pripadaju ovom žanru da problematizuju koncepte istine, moći i identiteta. Ove tvrdnje dodatno su argumentovane analizom odgovarajućih Kucijevih eseja, govora i intervjua. Zaključujemo da su formalne karakteristike ovog žanra, kao i moguće ideološke implikacije u okviru istog, osnov metodološkog razlikovanja žanra autobiografije o drugom kao podžanra autobiografije.
Reference
Atwell, D. (2015) All autobiography is autre-biography: J.M. Coetzee interviewed. u: Coullie L.J., i dr. [ur.] Selves in question: Interviews on Southern African Auto/biography, Honolulu: University of Hawaii Press, 213-218, https://books.google.rs/books?id=H_uHBM9bWRIC&pg=PA213&lpg=PA213&dq=coetzee+autrebiography+atwell&source=bl&ots=MrKvrw-Jp8&sig=Uqbwc6ffQH1mCFQcNjLXYGTgE1s&hl=en&sa=X&ei=HirvVMnAE8KuygOtkICwCw
Coetzee, J.M. (2003) Nobel lecture by J.M. Coetzee. http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=555, 09.2.2015
Coetzee, J.M. (2005) Mladost, prevela Lena Petrović. Beograd: Paideia
Coetzee, J.M. (1999) Dečaštvo: scene iz provincijskog života. Beograd: Paideia, prevela Arijana Božović
Fredman, J. (2007) All autobiography is storytelling, all writing is autobiography (Autobiography and the theme of otherness in J. M. Coetzees boyhood). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:205165/FULLTEXT01.pdf, 25.3.2014
Grdinić, N. (2003) Autobiografija - problemi proučavanja. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 51, br. 3, str. 665-674
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma. Novi Sad: Svetovi, preveli Vadimir Gvozden, Ljubica Stanković
Prado, E., Coetzees, J.M. (2013) Ambiguous confessional/autobiographical writings: Truth-telling and truth-seeking in disgrace. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24972/27/gupea_2077_24972_27.pdf, 20.6.2011
vanouse D. (2003) Coetzees youth: Anxiety and isolation in England. http://www.clas.ufl.edu/ipsa/2003/vanouse.html, 20.6.2013
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1633177M
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.