Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 30  
Back povratak na rezultate
2016, br. 152, str. 10-25
Ontopolitike ahumanog - od (proširenog polja) ljudskog do onog posle čoveka
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd
Ključne reči: ahumano; posthumano; transhumano; čovek; subjekt; savremenost; ontopolitike
Sažetak
Pišući o arheologiji humanističkih nauka, Fuko je pokazao da je moderni pojam čoveka diskurzivni učinak i da može isto tako nestati kada se konfiguracija znanja/moći izmeni. Savremeno doba se još naziva i antropocenom, dobom u kome je Zemlja nepovratno obeležena ljudskom aktivnošću, i upravo zbog toga javlja se potreba da se teorijski iznova kritički promisli diskurzivni učinak čovek. U ovom radu ću pokazati da je potrebno teoretizovati ono posle čoveka - ahumano - u cilju dolaženja do slike sveta bez čoveka koja može poslužiti kao ontološki i politički okvir za mišljenje i delanje u doba savremenosti. Teorija ahumanog bi u tom pogledu poslužila kao korektiv za mnoštvo koncepcija koje su nastale kao kritika subjekta - antihumanizam, posthumanizam, transhumanizam i drugi - ali koje su i dalje utemeljivane na određenoj, iako proširenoj, slici čoveka.
Reference
Bonta, M., Protevi, J. (2004) Deleuze and Geophilosophy: A Guide and Glossary. Edinburgh: Edinburgh University Press
Calarco, M. (2008) Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida. New York: Columbia University Press
Deleuze, G., Guattari, F. (2004) A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Athlone
Delez, Ž. (2010) Život kao umetničko delo. u: Delez Ž. [ur.] Pregovori, 1972-1990, Loznica: Karpos, str. 142-152
Delez, Ž. (2010) Postskriptum o društvima kontrole. u: Delez Ž. [ur.] Pregovori, 1972-1990, Loznica: Karpos, str. 252-260
Delez, Ž. (2001) Razlika i ponavljanje. Beograd: Fedon
Derrida, J. (2004) For What Tomorrow... A Dialogue. Stanford: Stanford University Press
Derrida, J. (2006) L'animal que don je suis. Paris: Galilée
Filipović, A. (2015) Od transcendentalnog idealizma do transcendentalnog empirizma i šire - Kant, Delez i ravna ontologija umetnosti. SAJ - Serbian Architectural Journal, vol. 7, br. 2, str. 147-156
Fuko, M. (2014) Bezbednost, teritorija, stanovništvo - predavanja na Kolež de Fransu 1977-1978. Novi Sad: Mediterran Publishing
Fuko, M. (1971) Riječi i stvari - arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit
Garcia, T. (2014) Form and Object: A Treatise on Things. Edinburgh: Edinburgh University Press
Garreau, J. (2005) Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our Bodies - and What It Means to Be Human. New York: Random House
Haraway, D. (2007) When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press
Haraway, D. (2015) Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. Environmental Humanities, 6(1): 159-165
Maccormack, P. (2014) Introduction. u: Mccormack P. [ur.] The Animal Catalyst: Towards Ahuman Theory, London: Bloomsbury, pp. 1-12
Marder, M. (2013) Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life. New York: Columbia University Press
Mchugh, S. (2011) Animal Stories: Narrating across Species Lines. Minneapolis: University of Minnesota Press
Mejasu, K. (2014) Poslije konačnosti: Ogled o nužnosti kontingencije. Nikšić: Društvo filosofa Crne Gore
Parikka, J. (2015) The Anthrobscene. Minneapolis: University of Minnesota Press
Purdy, J. (2015) After Nature: A Politics for the Anthropocene. London: Harvard University Press
Savat, D. (2009) Deleuze's objectile: From discipline to modulation. u: Savat D., Poster M. [ur.] Deleuze and New Technology, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 45-62
Shukin, N. (2009) Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times. Minneapolis: University of Minnesota Press
Steeves, P. (1999) Animal Others: On Ethics, Ontology, and Animal Life. Albany: State University of New York Press
Steffen, W., Crutzen, P.J., McNeill, J.R. (2007) The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 36(8): 614-621
Wark, M. (2015) Molecular Red: Theory for the Anthropocene. London: Verso
Wolfe, C. (2003) Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory. Chicago: Chicago University Press
Wolfe, C. (2003) Zoontologies: The Question of the Animal. Minneapolis: University of Minnesota Press
Wolfe, C. (2010) What Is Posthumanism?. Minneapolis: University of Minnesota Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1652010F
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2017.