Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 59, br. 1, str. 115-136
Normativna regulativa privatne bezbednosti Republike Srbije - dostignuća i perspektive
Direkcija Vojnobezbednosne agencije Ministarstva odbrane Republike Srbije

e-adresalabovicdejan@gmail.com
Sažetak
Da bismo u punom obimu shvatili značaj normativne uređenosti privatne bezbednosti u Srbiji, moramo prethodno spoznati samu genezu privatizacije poslova bezbednosti jer je oblast privatne bezbednosti u Srbiji tek nedavno artikulisana usvajanjem propisa krajem 2013. godine, kada su doneti Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o detektivskoj delatnosti, a dugo vremena pre toga ova oblast je bila u normativnom interegnumu. Naime, značaj normativne uređenosti privatne bezbednosti u Srbiji je višestruk, ona je prihvaćena u svim segmentima društva, sa bezbednosnog aspekta njena prisutnost je bitna kako privatnom, tako i javnom sektoru, smanjuje javnu potrošnju i od posebnog je interesa za razvoj društva u celini. Danas, privatna bezbednost u Srbiji se nalazi na ključnoj prekretnici sa rastućim trendom, a zakonski okvir normativno uređuje funkcije, nadležnosti, kontrolu i druge aktivnosti činioca privatne bezbednosti. Sve to ukazuje da normativni okvir privatne bezbednosti Republike Srbije predstavlja neizostavno deo garancije pune profesionalizacije poslova privatne bezbednosti, pri čemu se država normativnim uređivanjem ove oblasti istovremeno javlja kao garant tih poslova. S tim u vezi u radu se posebno ukazuje na normativne osnove komponenti privatne bezbednosti i aktuelno stanje i tendencije pravne uređenosti privatne bezbednosti Srbije.
Reference
*** (1946) Zakon o narodnoj miliciji FNRJ. Službeni list, br. 101
*** (1973) Zakon o osnovama DSZ. Službeni list, br. 39
*** (1986) Zakon o sistemu DSZ. Službeni list, br. 14
*** (2001/2011) Zakon o privrednim komorama RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65, 36/09 i 99
*** (2001) Zakon o privatizaciji RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 38
*** (2013/2015) Zakon o privatnom obezbeđenju RS sa izmenama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104 i 42
*** (2013) Zakon o detektivskoj delatnosti RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2009) Zakon o klasifikaciji delatnosti RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2008/2009) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97 i 104
*** (2004/2010) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 120, 54/07, 104/09 i 36
*** (1993/2005) Zakon o zaštiti od požara RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 53, 63/93, 48/94 i 101
*** (2003/2009) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 67/03, 90/07, 72/09 i 111/09
*** (2011/2013) Zakon o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72, 101/11, 121/12, 32/13 i 45
*** (1992/2005) Zakon o oružju i municiji RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 09, 53/92, 67/93, 48/94, 39/03, 85/05 i 101
*** (2005/2011) Zakon o policiji RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101, 63/09 i 92
*** (2009/2012) Zakon o vanrednim situacijama RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111, 92/11 i 93
*** (1992/2005) Zakon o javnom redu i miru RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 51, 53/93, 67/93, 48/94, 85 i 101/25
*** (2015) Pravilnik o boji i sastavnim delovima uniforme službenika obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 04
*** (2015) Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 119
*** (2015) Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organiizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 28
*** (2015) Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30
*** (2014) Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 117
*** (2014) Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 117
*** (2015) Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30
*** (2015) Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30
*** (2015) Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30
*** (2015) Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 29
*** (2015) Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 75
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2016) Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2016) Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
Beetham, D. (1991) The legitimation of power. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan
Cools, M. (2006) Private policing in Belgium: Outsourcing and public-private cooperation-research. u: Davidović D. [ur.] Alternativni činioci bezbednosti - privatni polising (Hrestomatija), Beograd: Fakultet bezbednosti
Dapčević-Marković, Lj. (2010) Pravo privatne bezbednosti. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Kikeri, S., Nellis, J., Shirley, M. (2013) Privatization. World Bank
Labović, D. (2015) Privatna bezbednost - pravna i socijalna dimenzija. Beograd: Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
Manning, K.P. (1999) A dramaturgical perspective. u: Brian Forst; Manning Peter K. [ur.] The Privatization of Security: Two Views, Washington, DC: Georgetown University Press
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milošević, M. (2006) Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita. Beograd: Glosarijum
Talijan, M. (2008) Prve ustanove privatne bezbednosti u Srbiji. u: Prvi međunarodni naučni skup - Privatna bezbednost - stanje i perspektive (zbornik radova), Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1701115L
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka