Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 30, br. 1, str. 126-133
Uticaj različitih doza đubrenja azotom na prinos i kvalitet šećerne repe u navodnjavanju
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Istraživanja uticaja različitih doza đubrenja azotom na prinos i kvalitet šećerne repe u uslovima navodnjavanja obavljena su u poljskim uslovima na Rimskim Šančevima na Oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Istraživanja su obavljena tokom 2004 i 2005. godine na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase u uslovima navodnjavanja kišenjem. U ogledu su ispitivane tri hibridne sorte Sara, Lara i Drena, selekcionisane u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Realizovana je uobičajena tehnologija proizvodnje šećerne repe prilagođena uslovima navodnjavanja. U ogledu su bile zastupljene varijante đubrenja sa rastućim dozama azota 90, 120, 150 i 180 kg ha-1. Prinos korena i sadržaja šećera u korenu šećerne repe ukazuju da je đubrenje azotom u intervalu 120-150 kg ha-1 najprihvatljivije za uslove navodnjavanja, odnosno 90 kg ha-1 za uslove prirodne obezbeđenosti biljaka vodom.
Reference
Bošnjak, Đ. (1999) Navodnjavanje poljoprivrednih useva. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Carter, J.N., Jensen, M.E., Traveller, D.J. (1980) Effect of mid to late season water stress on sugarbeet growth and yield. Agron. J., vol. 72, 806-816
Derco, M. (1968) The effect of main agrotehnical factors on sugar beet yields under irrigation. Ved. Pr. Vysk. Ustav Zavl. Hosp., Bratislava, br. 6
Dragović, S. (1976) Navodnjavanje šećerne repe u uslovima različitog nivoa ishrane na černozemu. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 51, 143-210
Dragović, S., Kovačev, L.M., Karagić, Đ., Maksimović, L. (1998) Water requirements of and irrigation effect on different NS sugar beet hybrids. u: Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, vol. 2, 229-234
Đukić, N., Dragović, S., Bošnjak, Đ., Pejić, B., Belić, S., Škorić, M., Bugarin, R. (1996) Navodnjavanje šećerne repe. u: Mehanizovana proizvodnja šećerne repe, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, str. 86-110
Harris, P.M. (1972) The effect of plant population and irrigation on sugar beet. Journal of Agricultural Science, vol. 78, br. 2
Jaggard, K., Glover, G. (1996) Sugar beet growth in 1995. British Sugar Beet Review, vol. 64, br. 1, str. 13-15
Kerr, S., Leaman, M. (1997) To water or not. British Sugar Beet Review, sv. 65, br. 2, str. 11-13
Maksimović, L., Dragović, S. (1996) Uticaj navodnjavanja na povećanje i stabilizaciju prinosa šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 25, str. 521-530
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S., Rajić, M. (1997) Prilagođavanje tehnologije proizvodnje šećerne repe planiranom prinosu i agroekološkim uslovima. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 29, str. 463-473
Milić, S., Pejić, B., Maksimović, L. (2006) Uticaj navodnjavanja i đubrenja na sadržaj šećera i prinos korena šećerne repe. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 67, br. 2, str. 5-12
Milošević, R., Manojlović, S., Jankulovski, Ž. (1989) Optimizacija đubrenja šećerne repe gajene na černozemu i sličnim zemljištima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Winter, S.R. (1980) Suitability of sugarbeets for limited irrigation in a semi-arid climate. Agron. J., vol. 72, str. 118-123
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci