Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 46, br. 1, str. 41-48
Prinos i kvalitet grožđa novih vinskih sorti i klonova u području Beograda
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: variety; clone; fertility; grape yield; sugar; acids
Sažetak
U periodu 1997-1999. godine obavljena su uporedna ispitivanja sorti za bela vina - neoplanta, petra, rani rizling, rizling italijanski, kao i klonovi sorte rizling italijanski - SK13, SK54 i SK61, u periodu njihove rastuće rodnosti, odnosno od četvrte do šeste godine starosti vinograda. Eksperimentalni zasad, na kome su obavljena istraživanja, je podignut 1994. godine na Oglednom školskom dobru 'Radmilovac', Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Razmak sadnje iznosi 3 x 1 m, naslon je špalirski, a uzgojni oblik je 'dvokraka asimetrična kordunica' (Nakalamić, 1991), visina stabla 90 cm. Na osnovu analize dobijenih rezultata o prinosu i kvalitetu, koji se odnose na period rastuće rodnosti istraživanih sorti - neoplanta, petra, rani rizling, klonova rizlinga italijanskog SK13, SK54 i SK61, kao i standardne populacije sorte rizling italijanski, mogu se izvesti sledeći zaključci: U periodu istraživanja (1997-1999. godina) u području Radmilovca su vladali povoljni klimatski uslovi za rastenje i razviće ispitivanih sorti i klonova. Kao nepovoljni vremenski činioci mogu se istaći: povremeni sušni periodi u pojedinim godinama, kao i povremena velika vlažnost u periodu sazrevanja grožđa koja je potencirala razvoj sive truleži na grozdovima. Istraživane sorte i klonovi ispoljile su normalno kretanje i razvoj novih lastara. Iz okaca koja su ostavljena prilikom rezidbe, razvilo se od 90,9% u klona SK63 do 97,4% u sorte neoplanta. Najveći udeo rodnih lastara imali su klonovi SK13 i SK54 (94,8% i 94,7%), a najmanji sorta rani rizling (90,7%). Rodnost i kvalitet grožđa ispitivanih sorti i klonova je bila u skladu sa njihovim biološkim osobenostima. Najveću plodnost ispoljila je sorta neoplanta (12,5 t/ha), a najmanju sorta rani rizling (8,8 t/ha). Najveći prosečan sadržaj šećera u širi imala je sorta petra (24,6%), a najmanji klon SK13 (19,07%). U odnosu na populaciju sorte rizling italijanski, klonovi su ispoljili veću rodnost. Najveći prinos i sadržaj šećera u širi ostvaren je u klona SK54.
Reference
Avramov, L., Nakalamić, A., Korać, N., Pavlović, K., Todorović, N., Žunić, D., Gašić, N. (1991) Investigation on the most important agrobiologoca and uvologica propertied of the Yugoslav new table varieties of grape vine planted under the different agroecological condition. u: Internationale Symposio sulla uve de mensa, Bari, Palermo, Proceedings, 79-87
Cindrić, P., Korać, N., Kovač, V. (1998) 50 godina rada na stvaranju novih sorti vinove loze u Vojvodini. Poljoprivreda, br. 388-389, 1-11
Cindrić, P., Korać, N., Kovač, V. (2000) Sorte vinove loze - metode i rezultati ispitivanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Nakalamić, A. (1991) Modifikovana dvokraka asimetrična kordunica. Jugoslovensko vinogradarstvo i vinarstvo, br. 4, 7-10
Nakalamić, A., Todić, S., Marković, N., Ivanović, M. (1998) Uticaj loznih podloga na agrobiološka svojstva nekih vinskih sorti u uslovima gročanskog vinogorja. Poljoprivreda, 388-389, str. 193-203
Sivčev, B. (1996) Ampelografska istraživanja kao osnova za izbor belih vinskih sorti u gročanskom vinogorju. Beograd, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2009.

Povezani članci

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2000)
Prinos i kvalitet grožđa sorti za bela vina u području Beograda
Todić Slavica, i dr.

Marketing (2013)
Marketing istraživanje determinanti potrošnje vina u AP Vojvodini
Salai Suzana, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2000)
Uzgojni oblik čokota sa parnom sadnjom
Cindrić Petar

prikaži sve [9]