Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 31  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 59, br. 2, str. 78-96
Unutrašnji poslovi i pravosuđe u primarnom pravu EU - od Rima do Lisabona
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: unutrašnji poslovi i pravosuđe; suverenitet; oblast slobode; bezbednosti i pravde; treći stub EU; pravni poredak EU
Sažetak
Unutrašnji poslovi i pravosuđe ili Oblast slobode, bezbednosti i pravde je deo prava Evropske unije čiji se koreni nalaze u ekonomskoj integraciji država članica Evropske ekonomske zajednice. Unutrašnji poslovi i pravosuđe ulaze na ,,mala vrata' evropskih integracija 70-ih godina 20. veka uspostavljanjem političke saradnje država članica. Istorijski razvoj unutrašnjih poslova i pravosuđa kao srži suvereniteta svake države prate posebne specifičnosti, dinamične faze razvoja i konstantno ,,vaganje' obima nacionalnih nadležnosti koje se vremenom prenose na evropske institucije. Danas Oblast slobode, bezbednosti i pravde zahvata značajan sadržinski deo pravnih tekovina Unije bez kojih je nezamisliv dalji razvoj i opstanak EU. Cilj istraživanja je bio da se sagledaju začeci, nastanak i razvoj saradnje u oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa, koja danas kao Oblast slobode, bezbednosti i pravde snažno utiče na slobode, bezbednost i jednaku pravnu zaštitu građana EU. Faze razvoja unutrašnjih poslova i pravosuđa se ogledaju u prelasku iz vaninstitucionalnog u formalni oblik saradnje, u ograničenjima koja su države članice postavljale tokom saradnje, kao i u konačnoj transformaciji unutrašnjih poslova i pravosuđa u deo prava EU sa nadnacionalnim predznakom i potpunom nadležnošću Suda EU. Tokom istraživanja su korišćeni istorijskopravni metod, uporednopravni metod i metod analize sadržaja pravnih normi, a posebno pravnih normi primarnog zakonodavstva Unije. Primarno pravo EU reguliše materiju unutrašnjih poslova i pravosuđa i od izuzetnog je značaja za proces pregovora o pristupanju Republike Srbije EU. Kao sastavni deo pravnih tekovina Unije sadržano je u poglavljima 23 i 24, čije prihvatanje i implementacija u pravnom poretku Republike Srbije treba da omogući primenu standarda i normi za unapređenje slobode, bezbednosti i efikasne pravne zaštite građana Republike Srbije.
Reference
Anderson, M., Apap, J. (2002) Striking a Balance Between Freedom, Security and Justice in An Enlarged EU. Brussel: Centre for European Policy Studies
Bynian, T. (1993) Trevi, Europol and the European state, Statewatching the new Europe. www.statewatch.org/news/handbook-trevi.pdf, 10.11.2013
Carrera, S., Hernanz, N., Parkin, J. (2013) The Lisbonisation of the European parliament: Assessing progress, shortcomings and challenges for democratic accountability in the area of freedom, security and justice. Brussels: CEPS Liberty and Security in Europe, Centre for European Policy Studies (CEPS), www.ceps.eu/publications/‘lisbonisation'-european-parliament-assessing-progress-shortcomings-and-challenges, 10.5.2014
Coolsaet, R. (2010) EU counterterrorism strategy: value added or chimera?. International Affairs, 86(4): 857-873
Craig, P., Burca, G.D. (2003) EU Law. Oxford University Prees
Guild, E., Carrera, S., Balzacq, T. (2008) The changing dinamics of security in a enlarged European Union. Challenge Liberty & Security, Research Paper, No 12; http://www.ceps.eu, 10.3.2012
Hobbing, P. (2008) Uniforms without uniformity: A critical look at European standards in policing. u: Guild E.; Florian G. [ur.] Security versus Justice?: Police and Judicial Cooperation in the European Union, Hampshire: Ashgate, 2008
Lopandić, D., Janjević, M. (1995) Ugovor o EU od Rima do Mastrihta. Beograd: Međunarodna politika
Mitsilegas, V., Carrera, S., Eisele, K. (2014) The end of the transitional period for police and criminal justice measures adopted before the Lisbon treaty: Who monitors trust in the European criminal justice area?. Brussels: CEPS Liberty and Security in Europe, Centre for European Policy Studies (CEPS), https://www.ceps.eu/publications/end-transitional-period-police-and-criminal-justice-measures-adopted-lisbon-treaty-who, 15.3.2015
Mitsilegas, V., Monar, J., Rees, W. (2003) The European Union and Internal Security. London: Springer Nature
Nentwich, M., Falkner, G. (1997) The treaty of Amsterdam: Towards a new institutional balance. European Integration online Papers (EioP), vol. 1, no. 15, http://www.eiop.or.at/eiop/texte/1997-151.htm, 5.8.2011
Occhipinti, J. (2003) The politics of EU police cooperation: toward a European FBI. London: Lynne Rienner Publishers
Peers, S. (2011) EU Justice and Home Affairs Law. Oxford, UK: Oxford University Press
Vasilkov, Z. (2016) Oblast slobode, bezbednosti i pravde u pravu EU. Niš: Pravni fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1702078V
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.