Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 2, str. 35-51
Poreklo materije u Mula Sadrinoj filozofiji
Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Sažetak
U istoriji islamske misli zabeležene su velike i žustre debate između filozofa i teologa o tome da li je svet, kao prvo božje stvorenje, nastao u vremenu ili pak nije vremenski ograničeno biće. Uzimajući u obzir tvrdnju filozofa da prvo božje stvorenje, to jest svet intelekta, po svojoj prirodi nije ograničeno u vremenu, pitanje odnosa između večnog i vremenskog bića svakako možemo razmatrati u okviru studije o poreklu materije. Stoga ćemo se u ovom radu usredsrediti na nastanak sveta materije. Kako bi rešio pitanje porekla materijalnog sveta i odnosa između vremenske materije i njenog ontološkog uzroka, nadvremenskog intelekta, Mula Sadra Širazi služi se filozofskim inovativnim idejama i principima da dokaže da je ceo materijalni svet jedno celovito biće koje nema vremenski početak. Supstancijalno kretanje, njegova inovativna teorija od ključnog značaja u rešavanju ovog pitanja, predstavlja preokret u filozofskom interpretiranju materijalnog sveta u islamskoj filozofiji. Po svom običaju i u skladu sa svojim veoma posebnim stilom pisanja, Mula Sadra Širazi u sedmom tomu svoje impozantne knjige Asfar prevazilazi teoriju o supstancijalnom kretanju i nagoveštava ideju koja prema mišljenju autora ovog rada nije dovoljno zastupljena čak ni među savremenim predstavnicima transcendentne filozofije.
Reference
Abduresul, O. (2006) Daramadi be nezam-e hekmat-e sadraji. Tehran: Samt
Ahmed, ibn M.B. (1951) al-Mahasin. Kom: Dar al-kutub al-islamijja
Dinani, G.E. (2004) Šo'a'-e andiše va šohud dar falsafe-je Sohravardi. Tehran: Hekmat
Filipović, V., ur. (1984) Filozofijski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske
Gazali, M. (1993) Tahafut al-falasifa. Bejrut: Dar al-fikr
Halilović, M. (2015) Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Halilović, S. (2014) Gnostička hermeneutika u islamu s posebnim osvrtom na transcendentnu filozofiju Mula Sadre Šrazija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 1-20
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2014) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Halilović, T. (2014) Doktrinarna gnoza u islamu - položaj i značaj. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Hasanzade Amoli, Hasan (2005) Gašti dar harakat. Tehran: Radža
Motahari, M. (2012) Logika i filozofija. Sarajevo: Mula Sadra
Muhamed, K. (1987) al-Kafi. Tehran: Dar al-kutub al-islamijja
Nabavijan, M.S. (2007) Modžarrad va maddi. Ma'refat-e falsafi, 4 (3): 207-224
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1971) Šarh-u Usul al-Kafi. Tehran: Al- -Mahmudi
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1981) aš-Šavahid ar-rububijje. Mašhad: Markaz-e našr-e danešgahi
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1983) Resale-je se asl. Kom: Daftar-e tarbijat-e eslami
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1984) Mafatih al-gajb. Tehran: Moassese- je motale'at va tahkikat-e farhangi
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1989) al-Asfar al-arba'a al-'aklijja. Kom: al-Mustafavi
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (2000) Tefsir al-Kur'an al-kerim. Kom: Bidar
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (2003) aš-Šavahid ar-rububijje. Tehran: Bonjad-e hekmat-e eslami-je Sadra
Sina, I., Hosein, A.A. (1983) Al-Išarat va at-tanbihat. Tehran, litografsko izdanje
Sina, I., Hosein, A.A. (1996) Al-Išarat va at-tanbihat. Kom: Našr al-balaga
Šihabudin, S. (2001) Mađmu'e-je mosannafat-e Šejh-e Ešrak. Tehran: Pažuhešgah-e olum-e ensani va motale'at-e farhangi
Širazi, K. Šarh-u Hikmet al-išrak. Kom: Bidar
Širvani, A. (2005) Tahrir al-Asfar. Kom: Markaz-e đahani-je olum-e eslami
Tabatabai, M.H.A. (2003) Nihaja al-hikma. Kom: An-Našr al-islami
Tejmija, I., Ahmed, T. (1987) Al-Fatava al-kubra. Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmijja
Tejmija, I., Takijudin, A. Minhadž as-sunne an-nabavijje. Kairo: Dar al-fikr
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1502035H
objavljen u SCIndeksu: 14.12.2015.