Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 73-96
Poreska konkurencija kao globalni i regionalni fenomen
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresajadrankadjt@gmail.com
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
U eri globalizacije kada se otklanjaju mnoge barijere koje su usporavale protok roba, radne snage i kapitala, sve veća pažnja se poklanja poreskoj konkurenciji. Mnoge zemlje u težnji da se što brže razviju nastoje da privuku strane direktne investicije putem veoma niskih poreskih stopa. Na taj način među zemljama se javlja konkurencija, koja ima brojne prednosti. Međutim, štetna poreska konkurencija je ekstremna situacija kada zemlje koriste veoma niske ili čak nulte stope pri oporezivanju dobitka pravnih lica ili prihoda od kapitala i kapitalnih dobitaka fizičkih lica. Ove zemlje se nazivaju poreskim rajevima i nalaze se i među razvijenim i nerazvijenim zemljama. U ovom radu došli smo do zaključka da, kada neke zemlje snize svoje poreske stope, da to čine i druge zemlje, da poreske stope na prihode od kapitala imaju opadajuću tendenciju, kao i to da je poreska konkurencija dovela do značajnog sniženja stopa poreza na dobit pravnih lica. U uslovima globalne ekonomske krize poreska konkurencija se ne koristi u velikoj meri, jer je u takvim uslovima teško privući kapital.
Reference
*** (2003) Tax Policy Assessment and Design in Support of Direct Investment: A Study of Countries in South East Europe. u: The OECD Tax Centre for Tax Policy and Administration with Co-operation with the Investment Compact Team, Paris: OECD
*** (1998) Harmful tax competition: An emerging global issue. Paris: OECD, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/indexen.htm
*** (2001/2011) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011
*** (2001/2012) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06-ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,91/11-odluka US i 93/12
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) (Ne)efikasnost poreskog sistema Srbije. Finansije, vol. 65, br. 1-6, str. 26-38
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2011) Direktni porezi. Niš: Ekonomski fakultet
Easson, A., Zolt, E.M. (2003) Tax Incentives. Washington, DC: World Bank Institute
Estrin, S., Richet, X., Brada, J.C. (2000) Foreign Direct Investment in Central Eastern Europe - case studies of firms in transition. Armonk: M. E. Sharpe
Lampreave, P. (2011) Fiscal Competitiveness versus Harmful Tax Competition in the European Union. Bulletin for International Taxation, 65(6)
Leibfritz, W., Thornton, J., Bibbee, A. (1997) Taxation and economic performance. u: Working paper no. 176, Paris: OECD, Economic Department
Leko-Šimić, M. (1999) Međunarodna konkurentnost hrvatskog gospodarstva u okruženju tranzicijskih zemalja srednje i istočne Evrope. Tržište, 11(10): 69-81
Mitchell, D. (2001) Lowering marginal tax rates: The key to pro-growth tax relief. u: Heritage Foundation Backgrounder, br. 1443
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. New York: The Free Press
Raičević, B.B., Nenadić, J. (2004) Poreska konkurencija - opšti osvrt. Ekonomski anali, vol. 49, br. 162, str. 45-63
Schon, W., ur. (2003) Tax competition in Europe. Amsterdam: IBFD
Stepanović, B. (2012) Strane direktne investicije u Srbiji 2001-2011. Beograd: Business info group
Stojanović, S. (2009) Poreska konkurencija versus poreska harmonizacija u Evropskoj uniji. Finansije, vol. 64, br. 1-6, str. 7-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.