Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 91, str. 15-30
Refleksije pravičnosti u sferi savremenog oporezivanja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamarina@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja na projektu "Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu", koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021-2025. godine

Ključne reči: oporezivanje; pravično oporezivanje; opštost poreske obaveze (univerzalnost poreza); ravnomerna raspodela poreskog tereta; preobražaji savremenih poreskih struktura
Sažetak
Pravičnost oporezivanja je jedan od ključnih postulata nacionalnih poreskih struktura, vrlo pogodan za vrednovanje i ocenjivanje njihovog kvaliteta. Uvažavanjem ovog postulata prilikom dizajniranja poreza poreska regulativa dobija moralnu podlogu u vidu tzv. poreske pravičnosti (poreske pravde), čime njen potencijal ostvarivanja povoljnijih učinaka oporezivanja znatno jača. U radu se problematika refleksija pravičnosti u sferi savremenog oporezivanja obrađuje u kontekstu nacionalne poreske pravičnosti, koja u fokus postavlja poziciju poreskog obveznika u nacionalnom poreskom sistemu. Kako porezi zadiru u "mrežu" vrlo razgranatih ekonomskih i socijalnih odnosa i interesa obveznika, cilj rada je da utvrdi da li procesi preobražaja savremenih poreskih struktura doprinose očuvanju ili slabljenju važnosti principa plaćanja poreza prema ekonomskoj snazi, po svojoj prirodi, fundamentalnog za realizaciju pravičnog oporezivanja.
Reference
Anđelković, M. (2017) Izazovi savremenih poreskih reformi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 76 (LVI). 595-610
Anđelković, M. (2013) Privlačnost PDV-a u kontekstu ekonomske krize. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 64, str. 1-14
Arsić, M., Ranđelović, S. (2017) Ekonomija oporezivanja - teorija i politika. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Bardini, C. (2010) The ability to pay in the European market: An impossible sudoku for the ECJ. Intertax, Volume 38, Issue I, BV, 2., Kluwer Law International
Bek, U. (2003) Virtuelni obveznici / Virtual taxpayers. u: Vuletić Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Blažić, H., Šimović, H., Štambuk, A. (2014) Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH - anketa poreznih stručnjaka. Revija za socijalnu politiku, 21(3)
Burgers, I.J.J., Valderrama, I.J. (2017) Fairness: A dire international tax standard with no meaning?. Intertax, 12(45). 767-783
Dimitrijević, M. (2015) Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70(LIV). 277-292
Dom, R., Miller, M. (2018) Reforming tax systems in the developing world: What can we learn from the past?: ODI Report. London: Overseas Development (ODI), 1-41
Drakulić, G. (2014) Porezi - istorijske lekcije. Sarajevo: Revicon
Gidens, E. (2003) Svet koji NAM izmiče. u: Vuletić, Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 143-154
Heđe, M. (1999) Studija slučaja - Mađarska poreska administracija. u: Nemec, Juraj; Wright, Glen [ur.] Javne finansije - teorija i praksa u centralno-evropskim zemljama u tranziciji, Beograd: Magna Agenda, 126-148
Held, D. (2003) Debate o globalizaciji. u: Vuletić, Vladimir [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 48-60
Jelčić, B. (2003) Neki principi oporezivanja jučer i danas. Pravo i porezi, 6. 5-14
Jelčić, B. (1977) Porezni obveznik i porezna politika. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Jeremić, N., Kamenković, S., Grubišić, Z. (2019) Uporedna analiza poreskih sistema skandinavskih i mediteranskih zemalja. Poslovna ekonomija, vol. 13, br. 2, str. 1-27
Kaufman, N. (1998) Fairness and the taxation of international income. Law and Policy in International Business., 2 (29)145-203
Leviner, S. (2011) The intricacies of tax and globalization. Columbia Journal of Tax Law, Vol. 5, 207-227
Lindsay, I.K. (2016) Tax fairness by convention: A defense of horizontal equity
Lovčević, J. (1997) Institucije javnih finansija. Beograd: Službeni list SRJ
Musgrave, R.A. (2005) Fairness in taxation. u: Cordes, J. J.; Ebel, R. D.; Gravelle, J. G. [ur.] The encyclopedia of taxation & tax policy, Washington, D.C: The Urban Institute Press, 135-138
Musgrave, R.A. (1990) Horizontal equity, once more. National Tax Journal, 43(2): 113-122
Oxfam (2017) Is IMF tax practice progressive?. Oxfam discussion paper. 1-44
Popović, D. (2017) Poresko pravo. Beograd: Univerzitet u BeograduPravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2011) Jednakost građana u poreskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 33. 139-158
Schön, W. (2009) International tax coordination for a second-best world (part I). World Tax Journal, 1(1). 67-114
Spiegel, S.E., Kloss, A. (2017) Determinants of tax fairness perception and the role of self-interest: Results from two German surveys. Eurasian Journal of Economics and Finance, 5(4): 50-75
Steinmo, S. (2003) The evolution of policy ideas: Tax policy in the 20thcentury. British Journal of Politics and International Relations, 5(2): 206-236
Šimurina, N., Barbić, D. (2017) Porezne promjene i dohodovne nejednakosti u Europskoj uniji tijekom financijske krize. Revija za socijalnu politiku, 2 (24). 123-142
Tarsitano, A. (2005) The defence of taxpayers' rights in the courts of Argetina. Bulletin for International Fiscal Documentation, 8/9(59). IBFD. 407-413
Vanistendael, F. (2010) Is fiscal justice progressing?. Bulletin for International Taxation, 10 (64). 526-540
Volerstin, I. (2003) Globalizacija ili period tranzicije? - pogled na dugoročno kretanje svetskog sistema. u: Vuletić, V. [ur.] Globalizacija - mit ili stvarnost, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 92-111
Vukadinović, G., Mitrović, D. (2020) Pravne iskrice. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, 2. 217-228
Wenzel, M. (2006) A letter from the tax office: Compliance effects of informational and interpersonal justice. Social Justice Research, 19(3): 345-364
Zee, H.H. (2005) Personal income tax reform: Concepts, issues, and comparative country developments. IMF Working Papers, 05(87): 1-1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-33880
primljen: 09.09.2021.
prihvaćen: 06.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka