Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 52  
Back povratak na rezultate
2020, br. 14, str. 187-198
Depresija - disbalans žalosti i zadovoljstva - dva pristupa - Sveti Maksim Ispovednik i Kognitivna terapija
Hrišćanski kulturni centar dr Radovan Bigović, Beograd

e-adresajevtic.r.aleksandar@gmail.com
Sažetak
U ovom radu se razmatra problem depresije. Istraživanje se vrši na osnovu bogoslovskog pristupa Svetog Maksima Ispovednika i različitih gledišta predstavnika kognitivne terapije. U centru pažnje je odnos osećanja žalosti i zadovoljstva. Narušavanje ovog odnosa, različiti modeli življenja oba osećanja, povezani su sa stanjem poznatijim kao depresija. Njihova međusobna uzročno-posledična povezanost, vremensko datiranje, načini prikrivanja i ispoljavanja predstavljaju neke od glavnih istraživačkih zadataka našeg rada. Zaključci do kojih se dolazi konstatuju sličnosti i razlike, ali i mogućnost interdisciplinarne saradnje.
Reference
Bakker, M. (2015) Maximus and modern psychology. u: Allen Pauline; Neil Bronwen [ur.] Maximus the Confessor, Oxford: Oxford University Press, p. 533-547
Batrelos, D. (2008) Vizantijski Hristos - ličnost, priroda i volja u hristologiji svetog Maksima Ispovednika. Kragujevac: Kalenić
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery, G. (1979) Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press
Beck, J. (2005) Cognitive Therapy for challenging problems. New York-London: Guilford Press
Boojamra, J. (1976) Original sin according to St. Maximus Confessor. St. Vladimir Theological Quarterly, 20/1-2, str. 19-30
Burns, D. (2000) Felling Good: The new mood therapy. New York: Harper
Elis, T., Njuman, K. (2009) Kognitivna terapija suicidnosti - izaberi život. Novi Sad: Psihopolis institut
fon Šenborn, H. (2006) Ljubav kao ikona Boga - Sv. Maksim Ispovednik. u: Knežević M; Šijaković B. [ur.] Arche cai telos, Nikšić: Luča, str. 412-422
Hajncer, F. (2006) Primjedbe uz pojam volje Maksima Ispovednika. u: Knežević M; Šijaković B. [ur.] Arche cai telos, Nikšić: Luča, str. 387-397
Haynes, D. (2011) The transgression of Adam and Christ the New Adam: St Augustine and St Maximus Confessor on the Doctrine of Original. St Vladimir's Theohgical Quarterly, 55/3, str. 295-317
Jazzard Kognitivna terapija. Preuzeto 02. 09. 2019. sa https://jazzard.com/component/content/article/23-individualne-konsultacije/14-kognitivna-terapija?Itemid=168
Jevtić, A. (2002) Strasti i vrline - poroci i dobrodetelji. u: Vasiljević M. [ur.] Asketika, Beograd: Hrišćanska misao, str. 83-107
Jevtić, A. (2019) Lica sa mentalnim smetnjama u svetlu odnosa pojedinca i zajednice - psihološko-sociološki i eklisiološki kontekst. Sabornost, br. 13, str. 143-154
Kornarakis, J. (1998) Shizofrenija ili asketizam?. Novi Sad: Beseda
Ljubičić, M.M. (2016) Identitet (i) mentalna bolest - analiza priča specijalnih pacijenata o sebi i drugima. Beograd: Čigoja štampa
Maksim, I. (1865) Prὸs Thalάssion. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, str. 244A-786B, vol. 90
Maksim, I. (1865) Lόgos ἀsceticόs. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, str. 911A-956D, vol. 90
Maksim, I. (1865) Cephάlaia perὶ ἀgάpes. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, str. 960A-1080, vol. 90
Maksim, I. (1865) Perὶ diaphόron ἀporiῶn. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, str. 1031A-1418C, vol. 91
Maksim, I. (1865) Syzήtesis toy agίoy Maxίmoy metά Pύrroy. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, str. 287A-354B, vol. 91
Maksim, I. Cephάlaia ό perὶ theologίas caὶ tῆs ἐnsάrcoy oἰconomίas toῦ Yἱoῦ Theoῦ. u: Migne J.P. [ur.] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Paris, str. 1083A-1462B, vol. 90
Mohiuddin, A., Boisvert, C. (2013) Mind stimulation therapy: Cognitive interventions for persons with schizophrenia. New York -London: Routledge
Morelli, G. (2006) Overcoming anxiety: Christ, the Church Fathers, and cognitive scientific psychology. Preuzeto 12. 01. 2020. sa ww1.antiochian.org/node/20772
Vasiliević, M. (2006) Sila u nemoći - 'način postojanja' i 'zakon prirode' - doprinos Svetoga Maksima Ispovednika temi prevazilaženja tvarnosti. u: Knežević M; Šijaković B. [ur.] Arche cai telos - aspekti filosofske i teološke misli Maksima Ispovjednika, Nikšić: Luča, str. 423-434
WHO Depression: Let's talk. Preuzeto 02. 09. 2019, https://www.who.int/mental_health/management/depression/en/
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2014187J
primljen: 07.05.2020.
prihvaćen: 09.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.