Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 74  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 123-134
Pravni mehanizmi za zaštitu prava nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji
Academy of Professional Studies South Serbia, Business School, Blace

e-adresajoka2912@gmail.com
Ključne reči: lokalne javne politike; tolerancija; dijalog; Autonomna pokrajina Vojvodina
Sažetak
Na nivou lokalnih samouprava najbolje se mogu prepoznati potrebe i problem nacionalnih manjina u nastojanju da ostvare svoja prava i da se integrišu. Lokalne javne politike treba da nastoje da unaprede postojeći normativni okvir, da sarađuju sa nevladinim sektorom i da uključujući medije, konstantno rade na podizanju svesti i izgradnji atmosphere koja će podsticati nacionalne manjine u želji da iskoriste mogućnosti, međunarnodno i nacionalno priznate, a u nameri da sačuvaju svoj nacionalni identitet. Lokalne sredine treba da odlikuje kultura tolerancije, dijaloga, naizgled malih, ali suštinski velikih, svakodnevnih borbi za izgradnju društva koje se bori protiv diskriminacije, uvažava različitosti i prihvata ih. Borba sa ukorenjenim predrasudama, mora da bude konstantna. Cilj rada je da ukaže na prava pripadnika nacionalnih manjina, koja mogu ostvariti na lokalnom nivou, na poteškoće sa kojima se suočavaju, ali i na slabosti pojedinih zakonskih rešenja. U radu se ističu i primeri dobre prakse zaštite i poštovanja prava nacionalnih manjina, koje treba slediti, naročito u AP Vojvodini, koja i ima najveći broj multietničkih opština.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 83
*** (2019) Minority news - mesečni bilten o životu manjinskih zajednica u Srbiji, 52. https://www.minoritynews.rs/wp-content/uploads/2019/04/MN-52.pdf
*** (2002-2018) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 11/2002, br. 1/2003-Ustavna povelja i br. 72/2009-dr. zakon, 97/2013-odluka US i 47/2018
*** (2007-2018) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, 129/07; 83/214-dr zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018
Bašić, G., Đorđević, Lj. (2010) Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Beograd: Zaštitnik građana
Belton, R., Avery, D. (1999) Employment Discrimination Law: Cases and Materials on Equality in the Workplace. West Group
Council of Europe (1995) Framework Convention for the Protection of National Minorities. https://www.refworld.org/docid/3ae6b36210.html
Council of Europe-Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (2019) Fourth Opinion on Serbia. https://rm.coe.int/4th-op-serbia-en/16809943b6
Dimitrijević, P., Vučetić, D. (2015) Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70: 229-251
Kugelmann, D. (2007) The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respecting Cultural Diversity. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 11(1), 233-263
Marković, R. (2013) Ustavno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Centar za izdavaštvo i informisanje
Nastić, M. (2017) Pravni principi izbornog sistema. Pravni fakultetet u Nišu
Nikčević, I., Krulj, J., Krulj-Mladenović, M., Jokanović, V. (2021) Inkluzija - pokret za otvoreno i pravično obrazovanje / Inclusion: Movement for open and fair education. Bizinfo (Blace), vol. 12, br. 1, str. 43-52
Nowak, M. (2005) UN covenant on civil and political rights: CCPR commentary. Kehl: NP Engel
Pejić, I. (2009) Dejstvo ljudskih prava u pravnom poretku Srbije. u: Petrušić Nevena [ur.] Pravo na pristup pravosuđu - instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravnom sistemu Republike Srbije, Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 55-68
Pržić, I. (1933) Zaštita manjina. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija
United Nations Human Rights (2012) Promoting and Protecting Minority Rights: A Guide for Advocates
Zaštitnik građana (2018) Poseban izveštaj zaštitnika građana o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2102123A
primljen: 03.09.2021.
prihvaćen: 27.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka