Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 85  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 44, br. 3, str. 17-33
Uticaji procesa reinžinjeringa elektroopreme traktora na konkurentsku prednost
Institut IMR, Rakovica-Beograd

e-adresazlatabracanovic@gmail.com
Projekat:
Istraživanje i primena naprednih tehnologija i sistema za poboljšanje ekološko-energetskih i bezbednosnih karakteristika domaćih poljoprivrednih traktora radi povećanja konkurentnosti u EU i drugim zahtevnim tržištima (MPNTR - 35039)

Ključne reči: Traktor; elektroooprema; poslovni procesi; istraživanja; novi proizvod
Sažetak
Centralno mesto i najvažniju ulogu, izuzimajući nestabilnosti i pojave kriznog poslovanja koji dolaze izvan preduzeća, imaju procesi u preduzeću. Kako bi se zadržala pozicija na konkurentnom tržištu, neophodno je definisati i inplementirati poslovne procese reinženjeringa u preduzeću. Obzirom da savremene tehnologije imaju nezamenjivu poziciju u svim procesima poslovanja potrebno je da se proizvođači prilagode novonastalim situacijama. U uslovima savremenog poslovanja, proizvođači traktora i motora treba da obezbede alternativne kombinacije zamene postojeće elektroopreme traktora odgovarajućom, koja podržava diferentne aplikacije upotrebom istih ili novih senzora. To podrazumeva opsežna ispitivanja uzoraka elektrooprema pre ugradnje, po propisanim procedurama i metodologiji. Na osnovu dobijenih rezultata i definisanih tehničko-funkcionalnih karakteristika formira se ocena upotrebnog kvaliteta ispitivanog uzorka i sistema u celini. Kako poslovni procesi reinženjeringa nalažu podprocese i nove procedure, sprovode se neophodna laboratorijska ispitivanja i eksploatacijona istraživanja. Preduzeća koja svojim procesima na najbolјi način upotrebljavaju svoje resurse ostvarujući konkurentnu prednost koja rezultira superiornim kreiranjem vrednosti. Dobijeni rezultati vode prema sticanju dodatnih vrednosti, odnosno projektovanju novog ili redizajniranog proizvoda sa savremenom elektroopremom i modernim dizajnom. Napredne tehnologije kod elektroopreme traktora imaju za cilј da doprinesu ukupnom kvalitetu traktora a rukovaocu traktora omoguće efikasnost, komfornost, sigurnost u radu i bezbedno kretanje u saobraćaju. Ovaj rad daje deo eksploatacionih istraživanja postojeće elektroopreme i laboratorijskih ispitivanja provere funkcionalnosti savremenog stuba upravlјača sa pripadajućim senzorom. Cilј ovih ispitivanja je traženje altrenativnh komponenti elektroopreme. Doprinos ovakvog načina ispitivanja je nesumlјiv jer obezbeđuje kvalitet polјoprivrednih traktora i povećava konkurenstsku prednost. Istovremeno omogućava proizvođačima elektroopreme da pobolјšavaju karakteristike svojih proizvoda.
Reference
*** Growth. OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No 50
Adamović, Ž. (2001) Tehnologija održavanja-tehničkih sistema. Smederevo: Sartid
Arnal, E., Woosek, O., Torres, R. (2001) Knowledge, Work Organisation and Economic Growth
Bobera, D. (2017) Projektni menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet, 4.izd
Bracanović, Z., Grozdanić, B., Petrović, V. (2011) Aplikacija neophodne traktorske elektroopreme sa ciljem izbora dobavljača. Poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 43-52
Bracanović, Z., Petrović, V., Branka, G., Janković, S. (2014) Uticaj atmosferskih uslova na rad elektroopreme poljoprivrednih traktora bez kabine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 1, str. 45-54
Bracanović, Z., Petrović, V., Grozdanić, B., Borak, Đ. (2018) Kritički osvrt na domaće poljoprivredne traktore IMR sa aspekta primene elektroopreme. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 3, str. 45-56
Bulat, V. (1999) Organizacija proizvodnje. Beograd: Mašinski fakultet
Bygrave, W.D., Timmons, J.A. (1986) Venture Capital's Role in Financing Innovation for Economic Growth. Journal of Business Venturing, 1(86): 90012-90013
Ceranić, S. (2004) Menadžment u malim i srednjim preduzećima. Beograd: Fakultet za menadžment
Commission of the European Communities (2000) Benchmarket Diffusion of Information and Communication Technologies (ITC) and New Organisational ArrangementsČ Final Report
Dees, G., Lumpikin, T., Eisner, B.A. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Delta status
Demić, M. (2011) Naučni metodi i tehnički razvoj. Kragujevac: Mašinski fakultet
Drucker, P. (1991) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: Prosvetni pregled
Elmuti, D., Kathewala, Y., Monippallil, M. (2005) Outsourcing to Gain a Competitive Advantage. Industrial Management
Grant, R.M. (1995) Contemporary Strategy Analysis. Oxford: Blackwell
Harrington, H.J. (1991) Business Process Improvement: The breakihrough strstegy for total quality productivity and competitiveness. New York: McGraw-Hill
Klarin, M. (1996) Organizacija i planiranje proizvodnih procesa. Beograd: Mašinski fakultet
Kryger, M.E. (2003) Partnership governance in Management. Marc Holzer, Series Eeditor
Mcdonald, M., Dambar, Lj. (2003) Segmentacija tržišta. Beograd: Clio
Milosavlјević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2007) Osnovi marketinga. Beograd: Elektrotehnički fakultet
Mincberg, H., Olstrand, B., Lampel, D. (2004) Strateški safari. Novi Sad: Promotej
Pall, A.G. (1987) Quality Process Management. Prentice Hall, Hardcover, PTR, http://ow.ly/umr57 http://bit.ly/1mV6PuE
Popović, S., Ugirnović, M., Tomašević, S. (2015) Upravljanje menadžmenta poljoprivrednog preduzeća preko praćenja ukupnih troškova održavanja traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 2, str. 101-106
Popović, S., Đuranović, D., Eremić-Đođić, J., Jovin, S., Popović, V., Filipović, V. (2017) Revizija kao faktor poboljšanja rada menadžmenta u poljoprivrednom preduzeću. Poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 4, str. 9-14
Popović, S. (2018) Modeliranje strategijskog top-menadžmenta uz uvažavanje upravljanja finansijama kompanije zasnovanim na uvođenju fer vrednovanja. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 2, str. 11-16
Porter, M. (2002) Enhancing the Microeconomic Foundations of Prosperity: The Current Competitiveness Index. u: The Global Competitiveness Report, Cambridge: World Economic Forum, http://www.isc.hbs.edu/Micro_9201
Poter, E.M. (1998) On competition. Harvard Business Review, Boston
Progressive Policy Institute (2000) New Economy Index. Washington, D.C
Radović, D., Ristivojević, M., Radović, B. (2009) Strategy of sustainable development transportation vehicle in crisis situations. u: Dopravná logistika a krízové situácie, Slovak
Rentyhog, O. (2000) Temelјi preduzeća sutrašnjice. Novi Sad: Promotej
Robers, R., Marušić, S., Vučič, A., Seljak, J., Markič, S. (2007) Hibrid drive for martime applications. u: Innovative Automative Tehnology, Zbornik radova, Rogla, R. Slovenija, 325-332
Sotirović, V., Adamović, Ž. (2002) Metodologija naučno istraživačkog rada. Zrenjanin: Tehnički fakultet
Stanković, F., Vukmirović, N. (1995) Preduzetništvo nove metode i tehnike. Novi Sad
Stojić, B., Časnji, F., Poznić, A. (2010) Mehatronički sistemi traktora u funkciji savremene poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 21-29
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh1903017B
objavljen u SCIndeksu: 20.09.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka