Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 67, br. 1, str. 57-75
Obračun transfernih cena - teorijske i praktične implikacije na rezultat
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresaljiljana.matavulj@fpsp.edu.rs
Ključne reči: Transferne cene; cene "van dohvata ruke"; metod transakcione neto marže; metod cena koštanja plus bruto marža; oporezivi prihod
Sažetak
Sa povećanjem obima međunarodne razmene i globalizacijom multinacionalnih kompanija, rastu problemi kontrole transfernih cena u transakcijama između povezanih kompanija i njihovo usklađivanje sa cenama "van dohvata ruke". Pravilan obračun transfernih cena utiče na iznos oporezivog prihoda i pruža osnovu za proveru da li se profit na ovaj način "izvlači" u druge poreske jurisdikcije. Međunarodne smernice za transferne cene preporučuju nekoliko metoda za izračunavanje transfernih cena, u zavisnosti od okolnosti slučaja, uključujući i nekoliko preporučenih parametara relevantnih za izračunavanje. Takođe, u slučajevima kada se metod "cena koštanja plus marža" i metod "transakciona neto marža" (TNM) mogu primeniti na jednako pouzdan način, preporuka je da se primeni "cena koštanja plus marža". Mnoge zemlje su prihvatile međunarodne smernice i ugradile ih u svoje nacionalne propise. Međutim, u odsustvu ozbiljne analize efekata u praksi, na taj način su se prihvatile i mogućnosti za pojavu devijacija u rezultatima obračuna. Ako su ti rezultati na kraju visina poreza koja se plaća ili ne plaća u nekoj zemlji, onda je razumljivo zašto ove devijacije zaslužuju posebnu pažnju. Glavna hipoteza u ovom radu je da kada su oba metoda primenjiva, ne treba uvek davati prednost metodu "cena koštanja plus marža", jer mogu da se pojave efekti koji su želeli da se spreče. Upravo u zavisnosti od okolnosti slučaja, pravilno izračunavanje može biti veoma diskutabilno čak i ako se neki parametri minimalno promene. U radu su razmotrena odstupanja transferne cene od principa "van dohvata ruke" kada su oba metoda pođednako prihvatljiva i uz minimalne izmene u dva parametra: veličini uzorka uporedivih kompanija i periodu posmatranja. Sve ovo testirano je na primeru multinacionalne kompanije iz jedne od razvijenih evropskih zemalja, koja ima povezano lice u jednoj od evropskih zemalja u razvoju. Testirana strana je povezano lice kao poreski obveznik zemlje u razvoju. U primeni generalno postoji puno problema i dilema koje treba prevazići u odnosu između onoga koji izračunava transferne cene, samih kompanija i poreske uprave. Veoma je važno s kog aspekta se vrši obračun. Ako se preferira aspekt preduzeća, tada je najbolja opcija ona za koju će kompanija platiti najniži porez. Međutim, ako poreska uprava već ima pravo da zatraži promenu obračuna, tada će to raditi u intersu države, a najnepovoljnija opcija za firmu može se dobiti promenom nekog od korišćenih parametara. I jedno i drugo bi bilo formalno prihvatljivo, ali visina poreza ne bi bila ista. Mogući scenariji u testnom slučaju pokazali su da međunarodno priznate preporuke u izboru metoda imaju slabosti, jer ne uključuju sve parametre same metodologije koji značajno utiču na krajnji rezultat. U situaciji kada je vremenski period posmatranja fleksibilan i nije definisana minimalna veličina uzorka uporedivih kompanija, praktično je otvoren prostor za manipulaciju konačnim rezultatom. Da bi se izbegle nejasnoće i različiti oblici manipulacije u izračunavanju transfernih cena, potrebno je dalje precizirati međunarodne smernice za razvoj transfernih cena u domenu vremenske dimenzije i veličine uzorka. Pored toga, trebalo bi obavezati poreskog obveznika da izvrši kalkulacije transfernih cena po svim metodama koje odgovaraju okolnostima njegovog slučaja, a ne samo jednoj od njih. Ovo se generalno može prevazići ili promenom samih smernica ili bližim definisanjem pravila na nivou nacionalnog zakonodavstva svake države, uz neophodnost poboljšanja profesionalne sposobnosti poreske uprave za kontrolu transfernih cena. Svrha - Istaknut je značaj pravilnog obračuna transfernih cena, koji zavisi od više parametara, kako od onih definisanih u teoriji, tako i od onih koji to nisu, a trebalo bi da budu. Međunarodne smernice preporučuju nekoliko metoda za obračun transfernih cena, kao i kojoj od njih treba dati prednost ukoliko su dve od njih pođednako prihvatljive. Ukoliko su to "TNT" i "Cost plus", prednost ima "Cost plus". Svrha rada je da pokaže da u praksi to ne mora da bude tako, što je i osnovna hipoteza od koje se polazi. Dizajn/Metodi/Pristup - U radu se najpre razmatra raspoloživa međunarodna metodologija za obračun transfernih cena a zatim problematika obračuna u praksi u slučaju minimalnog odstupanja dve značajne komponente uporedivosti - veličine uzorka i vremenske dimenzije parametara. Sve ovo će se testirati na primeru multinacionalne kompanije iz jedne od razvijenih evropskih zemalja, koja ima povezano lice u jednoj od evropskih zemalja u razvoju. Testirana strana je povezano lice kao poreski obveznik zemlje u razvoju. Dato je više scenarija obračuna u slučaju navedenih promena po kojima se dobijaju različiti iznosi poreza. Ukoliko zemlja u razvoju prihvati (uključivanjem u nacionalne propise) međunarodnu preporuku o prednosti metoda "Cena koštanja plus" - u praksi je prihvatila da će u nekim slučajevima naplatiti manji porez. Rezultati - Potvrđena je hipoteza da metod "Cena koštanja plus" ne treba uvek da ima prednost u odnosu na metod "TNT". Detaljnijom analizom različitih scenarija za konkretne okolnosti slučaja, dobijaju se šire mogućnosti za pravilno određivanje osnove za oporezivanje ali i za sprečavanje odlivanja poreza iz zemlje. Takođe se dobija i argument za detaljnije definisanje nacionalnih propisa kako bi se izbegle pojave koje su želele da se spreče. Praktične implikacije - Nephodno je dopuniti međunarodne smernice i nacionalne propise o oporezivanju, kao i povećati stručni kapacitet poreske administracije u ovoj oblasti. Time će se povećati i kontrola obračuna transfernih cena, kao i "izvlačenja" profita iz zemlje u druge poreske jurisdikcije. Originalnost/Vrednost - Teorija i praksa treba da budu više povezane. Praktični primeri pokazuju da u ovoj oblasti treba izvršiti određene izmene kako bi se efikasnije sprečila poreska evazija. U literaturi se iznosi dosta zamerki na postojeći koncept obračuna transfernih cena ali nema dostupnih sličnih praktičnih primera i studija koji bi potvrdili odstupanja u obračunu, na način kako je izloženo u ovom radu.
Reference
Bhata, G. (2009) Transfer Pricing, Tax Havens and Global Governance. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Discussion Paper, ISBN 978-3-88985-455-1
Cooper, J., Fox, R., Loeprick, J., Mohindra, K. (2016) Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners. Washington, DC: World Bank-International Bank for Reconstruction and Development
de Robertis, G. (2018) The end of the arm's-length principle? What to Tax? Perspectives on tax are changing: Tax is changing perspectives. KPMG International, (pp. 14-17). Retrieved August 13, 2019 https://responsibletax.kpmg.com/page/the-end-of-the-arm-s-length-principle
Durst, C.M. (2010) It's Not Just Academic: The OECD Should Reevaluate Transfer Pricing Laws. Tax Analysts, January 18, (pp. 247-256). Retrieved August 12, 2019, from https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Durst_1001_OECD_-_not_just_academic.pdf
Durst, C.M. (2010) Making Transfer Pricing Work for Developing Countriesby. Tax Analysts, December 13, (pp. 851-854). Retrieved August 12, 2019, from https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/Durst_2010_developing_ countries.pdf
Elliot, J., Emmanuel, C. (2002) International Transfer Pricing. u: Lymer A., Hasseldine J. [ur.] The International Taxation System, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 157 at 158
Jaiswal, S. (2017) A Primer on Transfer Pricing: Norms, Standards, Misuse for Tax Avoidance and Impacts on Developing Countries. New Delhi: Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)
Jovanović, T. (2018) Kvalitet izveštavanja o transfernim cenama - pretpostavka kvaliteta poreskog izveštavanja povezanih lica. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 305-327
Kroppen, H.K., Dawid, R., Schmidtke, R. (2012) Profit Split, the Future of Transfer Pricing? Arm's Length Principle and Formulary Apportionment Revisited from a Theoretical and a Practical Perspective. u: Schön W., Kai A.K. [ur.] Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics: MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Berlin-Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 1 (pp. 267-293). Retrieved August 20, 2019, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25980-7_5
Li, J. (2012) Soft Law, Hard Realities and Pragmatic Suggestions: Critiquing the OECD Transfer Prices Guidelines. u: Schön W., Kai A.K. [ur.] Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics: MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Berlin-Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 1 (pp. 71-87). Retrieved August 20, 2019, from https://link. springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25980-7_5
Luckhaupt, H., Overesch, M., Schreiber, U. (2012) The OECD Approach to Transfer Pricing: A Critical Assessment and Proposal. u: Schön W., Kai A.K. [ur.] Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics: MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Berlin-Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 1 (pp. 91-121). Retrieved August 20, 2019, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25980-7_5
Matavulj, Lj. (2019) Transferne cene -izazovi primene u praksi. u: Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima - LEMIMA, VI. Međunarodna konferencija, zbornik radova, Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, Knjiga II, str. 83-95
OECD (2011) OECD Paper: Transfer Pricing Legislation: A suggested approach. June. Retrieved August 10, 2019, from http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/45765682.pdf
OECD (2010) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris, Retrieved August 10, 2019, from www.oecd.org/ctp/tp/cpm
ORBIS (2018) Retrieved December 11, 2018 from https://orbis.bvdinfo.com/version-2019314/home.serv?product=OrbisNeo
Ostwal, T. (2009) Tax Justice Transfer Pricing in Developing Countries: An Introduction. Network, Retrieved August 23, 2019, from https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/TP_in_developing_countries.pdf
Ron, J. (2012) Transfer Pricing in the Courts: A Cross-Country Comparison. u: Schön W., Kai A.K. [ur.] Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics: MPI Studies in Tax Law and Public Finance, Berlin-Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 1 (pp. 185-244). Retrieved August 20, 2019, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-25980-7_5
Sikka, P. (2009) Shifting profits across borders. Guardian, Retrieved 27. February 2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/feb/11/taxavoidance-tax
Sikka, P., Willmott, H. (2010) The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. Critical Perspectives on Accounting, 21(4): 342-356
Timms, D. (2013) The harmonisation of transfer pricing: The obstacles, the arm's length principle and the OECD guidelines. u: LLM Research Paper: Laws 516: Taxation, Victoria: University of Wellington-Faculty of law, Retrieved August 25, 2019, from http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/3186/thesis.pdf?sequence=1
UN (2013) United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries. New York, Retrieved August 10, 2019, from https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/08/UN_Manual_TransferPricing.pdf
UNCTAD (2015) World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. (pp. 198-206). Retrieved August 11, 2019, from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
United Nations (UN) (2017) Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries. 2nd ed. Retrieved August 11, 2019, from https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika2101059M
primljen: 01.11.2020.
prihvaćen: 02.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka