Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 413  
Back povratak na rezultate
Ostvarivanje tranzicije u kontekstu inkluzivnog obrazovanja - perspektiva vaspitača i stručnih saradnika
aVisoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum, Sremska Mitrovica
bVisoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", Vršac

e-adresavs.mirjana.nikolic@gmail.com
Sažetak
Budući da prelazak sa jednog nivoa obrazovanja na drugi može biti posebno osetljiv za decu sa smetnjama u razvoju, cilj istraživanja je da se utvrdi mišljenje vaspitača i stručnih saradnika (članova Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje) o aktuelnoj praksi ostvarivanja tranzicije između predškolske ustanove i osnovne škole u radu sa ovom decom. Uzorku od dvesta trideset četiri vaspitača iz osam predškolskih ustanova u četiri grada u prvoj fazi istraživanja zadat je namenski konstruisan upitnik zatvorenog tipa. U drugoj fazi sprovedeni su fokus grupni intervjui sa članovima Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje u dve predškolske ustanove. Najveći broj ispitanika smatra da se tranzicija između predškolske ustanove i osnovne škole u radu sa decom sa smetnjama u razvoju ne ostvaruje, a kao glavne prepreke vide: nedovoljnu uključenost i podršku stručnih saradnika, neusaglašenost metoda rada vaspitača i učitelja, nezainteresovanost škole za prethodni razvoj deteta sa smetnjama u razvoju, nepostojanje obavezujućeg zakonodavnog akta koji definiše proces tranzicije i nedovoljne kompetencije vaspitača za vođenje pedagoške dokumentacije. Predlaže se donošenje zakonodavnog akta o tranziciji kojim bi se jasno definisale uloge i zadaci svih učesnika u ovom procesu.
Reference
*** (2018) Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 16
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, br. 97/08, 104/09 - drugi zakon, 68/12 - Odluka US i 107/12
*** (2016/2018) Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Službeni glasnik RS, br. 73 i 45
*** (2010) Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 76
*** (2010/2018) Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 63 i 74
Ackesjö, H. (2014) Children's transitions to school in a changing educational landscape: Borders, identities and (dis)continuities. International Journal of Transitions in Childhood, 7: 3-5
Baucal, A. (2012) Razvoj standarda za učenje i razvoj dece ranih uzrasta. u: Baucal A. [ur.] Standardi za učenje i razvoj dece ranih uzrasta u Srbiji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, 9-16
Creswell, W.J., Clark, P.V.L. (2011) Designing and conducting mixed methods research. Los Angeles, itd: SAGE Publications, Inc
Dockett, S. (2014) Transition to school: Normative or relative?. u: Perry B; Dockett S; Petriwskyj A. [ur.] International perspectives on early childhood education and development: Transitions to school: International research, policy and practice, Dordrecht: Springer, 9, 187-200
Dockett, S., Einarsdóttir, J. (2017) Continuity and change as children start school. u: Ballam N; Perry B; Garpelin A. [ur.] International perspectives on early childhood education and development: Pedagogies of educational transitions: European and Antipodean research, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 133-150
Grandić, R., Dedaj, M., Nikolić, M. (2018) Vaspitači, stručni saradnici i roditelji u inkluzivnoj praksi. Pedagogija, (4), 561-576
Gutvajn, N., Korač, I. (2015) Obrazovatel'naâ politika i issledovaniâ v oblasti inklûzivnogo obrazovaniâ v Respublike Serbiâ: zadači i perspektivy / Educational policy and research in the sphere of inclusive education in the Republic of Serbia: Tasks and prospects. Grani poznaniâ, 7 (41), 133-139
Hellblom-Thibblin, T., Marwick, H. (2017) Diversity and pedagogies in educational transitions. u: Ballam N; Perry B; Garpelin A. [ur.] Pedagogies of educational transitions: European and Antipodean research, Switzerland: Springer International Publishing, 15-27
Hellblom-Thibblin, T., Sandberg, G., Garpelin, A. (2017) Obstacles and challenges in gaining knowledge for constructing inclusive educational practice: Teachers' perspectives. u: Ballam N; Perry B; Garpelin A. [ur.] Pedagogies of educational transitions: European and Antipodean research, Switzerland: Springer International Publishing, 43-58
Klemenović, J. (2014) Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu. Novi Sad: Filozofski fakultet
Klemenović, J. (2014) Spremnost za školu iz perspektive roditelja, vaspitača i učitelja. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 1, str. 5-18
Korać, I. (2016) Preschool teachers' perception on professional training contribution to the development of competences in the field of inclusive education. u: Gutvajn N; Vujačić M. [ur.] Challenges and perspectives of inclusive education, Belgrade: Institute for Educational Research, 89-102
Korać, I., Kosanović, M., Klemenović, J. (2018) Inicijalno obrazovanje vaspitača i njihove profesionalne kompetencije za rad u inkluzivnom okruženju. u: Đević R; Gutvajn N. [ur.] Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 61-74
Korać, I. (2018) Timovi za inkluzivno obrazovanje kao kontekst horizontalnog učenja vaspitača. Teme, vol. 42, br. 2, str. 401-416
Krnjaja, Ž., Pavlović-Breneselović, D. (2013) Gde stanuje kvalitet - politika građenja kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, Knjiga 1
Milenković, S., Nikolić, M. (2015) Kompetencije vaspitača za rad u inkluzivnim uslovima. Pedagogija, LXX (4), 436-448
Stančić, M., Stanisavljević-Petrović, Z. (2013) Mišljenje vaspitača o koristima od inkluzije i načinima njenog ostvarivanja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 3, str. 353-369
Vudhed, M. (2012) Različite perspektive o ranom detinjstvu - teorija, istraživanje i politika. Beograd: Filozofskog fakulteta - Institut za pedagogiju i andragogiju (IPA), Dodatak - Opšti komentar br. 7 - Ostvarivanje prava deteta u ranom detinjstvu
Wilder, J., Lillvist, A. (2017) Collaboration in transitions from preschool: Young children with intellectual disabilities. u: Ballam N; Perry B; Garpelin A. [ur.] Pedagogies of educational transitions: European and Antipodean research, Springer International Publishing, 59-74
Zlatarović, V., Mihajlović, M. (2013) Karika koja nedostaje - mehanizmi podrške detetu sa teškoćama pri prelasku na sledeći nivo obaveznog obrazovanja u 'redovnom obrazovnom sistemu'. Beograd: Centar za interaktivnu pedagogiju
Zuković, S.N., Milošević, T.M. (2019) Značaj osnaživanja i aktivnog uključivanja porodice tokom tranzicije deteta u školu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 1, str. 53-63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2002042N
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
Creative Commons License 4.0