Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 75  
Back povratak na rezultate
Slika Srbije u udžbenicima za srpski kao strani jezik objavljenim na Univerzitetu u Krakovu
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresakatarina2402@gmail.com
Sažetak
Predmet ovog rada jeste metodički pristup primenjen prilikom koncipiranja slike savremene srpske stvarnosti, na korpusu koji čine udžbenici za srpski kao strani jezik objavljeni na Univerzitetu u Krakovu: Priručnik za srpski kao strani jezik (2011) i Kultura živog jezika (2012). Cilj je da se za svaki nivo znanja ispita: (1) u kojim sadržajima se zapaža slika Srbije; (2) kakva se slika Srbije otkriva stranim studentima. Analiza je pokazala da autori dosledno kroz sve nivoe učenja uvode sadržaje koji imaju kulturološki potencijal. Sproveden je metodički pristup prema kome se studenti upoznaju sa Srbijom, istovremeno poredeći srpsku kulturu sa kulturom svoje zemlje i sagledavajući Srbiju kao deo Evrope i sveta. Osnovni nivo znanja sadrži većinom tekstove razgovornog stila, a na srednjem i naprednom nivou dominiraju autentični informativni (publicistički i naučno-popularni) tekstovi. Aktivnosti na tekstovima usmeravaju studente da sa više aspekata i bez kulturoloških stereotipa razmatraju informacije o Srbiji. Zaključuje se da analizirani udžbenici osvetljavaju savremenu stvarnost u Srbiji iz različitih uglova, usmeravajući polaznike da na objektivan način sagledavaju sva pitanja, što se postiže kroz analitičko čitanje i različite usmene i pisane aktivnosti.
Reference
Bońkowski, R. (2016) Poljski udžbenici za nastavu srpskoga jezika kao stranog. u: Pešikan A. [ur.] Međunarodni naučni skup Udžbenik u funkciji nastave i učenja, 4. novembar, Učiteljski fakultet, Užice, Užice, Nastava i učenje, rad štampan u celini, 217-226
Bońkowski, R. (2017) Vlastite imenice kao kulturno-potporno sredstvo u upoznavanju srpskog naroda prilikom učenja srpskog jezika kao stranog. u: Marinković S. [ur.] Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja, 3. novembar 2017, Učiteljski fakultet, Užice, Užice, rad štampan u celini, 213-222
Bońkowski, R. (2018) O nekim elementima jezičke kulture pri učenju srpskog jezika kao stranog. u: Marinković S. [ur.] Jezik, kultura, obrazovanje, 2. novembar 2018, Pedagoški fakultet, Užice, Užice, rad štampan u celini, 239-252
Bońkowski, R., Baer, M. (2012) Ciljevi i metode nastave srpskog jezika u Poljskoj. u: Marinković S. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, 9. novembar 2012, Učiteljski fakultet, Užice, Užice, rad štampan u celini, 425-432
Byram, M. (1997) Teaching Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters
Canale, M., Swain, M. (1980) Theoretical bases of communicative approaches to second-language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47
Ciliberti, A. (2012) La noziuone di 'competenza' nella pedagogia linguistica: Dalla 'competenza linguistica' alla 'competenza comunicativa interculturale'. Italiano Lingua Due, 4(2): 1-10
Cortazzi, M., Jin, L.X. (1999) Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL classroom. u: Hinkel E. [ur.] Culture in second language teaching and learning, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), 196-219
Dragićević, D. (2007) O kulturno stereotipnim pojmovima u srpskom jeziku. u: Dešić M. [ur.] Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet-Centar za srpski kao strani jezik, 83-90
Dragićević, D. (2011) Lingvokulturološki pristup nastavi srpskog jezika kao stranog. u: Krajišnik V. [ur.] Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet-Centar za srpski kao strani jezik, II (81-93)
Durbaba, O. (2004) Novinski tekstovi u nastavi srpskog jezika kao stranog. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 32(1), 271-278
Durbaba, O. (2006) Reafirmacija autentičnog teksta kao novog (starog?) bazičnog elementa stranih jezika. Inovacije u nastavi, XIX(3), 16-28
Končarević, K. (2005) Prezentacija srpske kulture u udžbenicima srpskog jezika kao stranog - teorijski okvir i konstrukcijska rešenja. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 34(1), 217-228
Končarević, K. (2008) Lingvokulturološka prezentacija onomastičke leksike u nastavi leksike srpskog jezika u inoslovenskoj sredini. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 37(1), 441-451
Kovačević, B., Krajišnik, V. (2013) Uticaj kulturnih razlika na jezičku komunikaciju u nastavi srpskog kao stranog jezika. u: Bajić Lj. [ur.] Kultura - u potrazi za novom paradigmom, Beograd: Filološki fakultet, knj. 3 (43-52)
Krajišnik, V., Nestorović, V. (2013) Doživljaj tradicionalne i savremene kulture u nastavi srpskog kao stranog jezika. u: Vraneš A. [ur.] Kulture u dijalogu - filologija i interkulturalnost, Beograd: Filološki fakultet, knj. 1 (51-68)
Krasner, I. (1999) The role of culture in language teaching. Dialogue on Language Instruction, 13(1-2): 79-88
Lubaś, W. (2005) Nastava srpskog jezika u Poljskoj - nekad i sad. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 34(1), 207-215
Mrkalj, Z. (2016) Korišćenje različitih tipova tekstova u nastavi srpskog jezika kao stranog. u: Krajišnik V. [ur.] Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet-Centar za srpski kao strani jezik, III (357-377)
Nestorović, Z. (2016) Književni tekstovi u nastavi srpskog kao stranog (primeri obrade). u: Krajišnik V. [ur.] Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet-Centar za srpski kao strani jezik, III (347-355)
Nikolić, B. (2016) Lingvokulturološki leksički sloj u udžbenicima srpskog jezika za strance. Slavistika, br. 20, str. 433-444
Pepin, B. (2008) Mathematical tasks in textbooks: Developing an analytical tool based on 'connectivity'. u: The changing nature and roles of mathematics textbooks: Form, use, access, Discussion group, ICME 11, Mexico, Retrieved June 30, 2019 from the World Wide Web http://dg.icme11.org/tsg/show/18
Perišić, J. (2016) Upotreba književnog teksta u nastavi (srpskog kao stranog) jezika. Metodički vidici, 7(7): 255-276
Perišić, J. (2017) Autentičnost tekstova u nastavi srpskog kao stranog jezika na višim nivoima učenja. Metodički vidici, 8(8): 233-249
Perišić-Arsić, O. (2017) Elementi kulture u udžbenicima srpskog i hrvatskog kao stranog. u: Karlić V., Šakić S., Marinković D. [ur.] Tranzicija i kulturno pamćenje, Zagreb: Filozofski fakultet, 369-380
Perišić-Arsić, O. (2018) Različiti aspekti kulture u udžbenicima srpskog jezika kao stranog. u: Živančević-Sekeruš I., Milanović Ž. [ur.] Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, 95-105
Raković, M. (2018) Sadržaji o srpskoj kulturi u udžbenicima srpskog kao stranog jezika za A nivo (metodički aspekt). u: Bošković D., Kovačević M., Bubanja N. [ur.] Brendovi u književnosti, jeziku i umetnosti, Kragujevac: FILUM, 373-386
Redli, J. (2018) Razvijanje interkulturalne svesti u radu sa studentima srpskog jezika kao stranog. u: Živančević-Sekeruš I., Milanović Ž. [ur.] Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, 83-93
Sharifian, F. (2011) Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications. Philadelphia-Amsterdam: John Benjamins
Sharifian, F. (2015) The Routledge Handbook of Language and Culture. New York-London: Routledge
Smol'ska, A. (2002) Uloga tekstova u izučavanju srpskog jezika kao stranog. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 30(1), 231-236
Spasić, N. (2018) Autentičnost srpske kulture u didaktičkim materijalima srpskog kao stranog jezika za A nivo (lingvokulturološki aspekt). u: Bošković D., Kovačević M., Bubanja N. [ur.] Brendovi u književnosti, jeziku i umetnosti, Kragujevac: FILUM, 387-406
Strižak, N. (2016) Kulturološki sadržaji u nastavi srpskog kao stranog jezika. u: Krajišnik V. [ur.] Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet-Centar za srpski kao strani jezik, III (311-322)
Veljković-Stanković, D. (2011) Razvijanje komunikativne i kulturne kompetencije u nastavi srpskog jezika kao stranog na primeru govornog čina molbe i upotrebe glagola moliti i moljakati. u: Krajišnik V. [ur.] Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet-Centar za srpski kao strani jezik, II, 133-144
Vujović, A. (2004) Kratak istorijski pregled izučavanja strane civilizacije u okviru nastave stranog jezika. Pedagogija, vol. 59, br. 1, str. 68-79
Vujović, A. (2007) Obrazovanje profesora stranih jezika u oblasti strane kulture. Pedagogija, vol. 62, br. 4, str. 657-666
Zenčuk, V. (2002) Sadržaj i organizacija kursa za novu srpsku specijalizaciju na Moskovskom univerzitetu 'Lomonosov'. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 30(1), 237-241
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2020.
Creative Commons License 4.0