Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 32, br. 2, str. 122-134
Istraživanje efekata primene portfolija u ocenjivanju na kursevima Engleskog jezika za bankarstvo i finansije na univerzitetskom nivou
aUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
bUniverzitet Metropolitan, Beograd

e-adresasanela.sipragic@bba.edu.rs
Ključne reči: poslovni engleski jezik; (samo)ocenjivanje; portfolio; univerzitetsko obrazovanje
Sažetak
U radu se ispituje uloga portfolija u ocenjivanju na kursevima engleskog jezika za studente bankarstva i finansija. Način ocenjivanja u visokoškolskom obrazovanju je složen proces koji se sastoji od ocenjivanja za vreme nastave i završnog ispita. Usled toga, način ocenjivanja treba da se osmisli uz pripremu kurikuluma. Zajednički evropski okvir za jezike definiše jezički portfolio kao složeni instrument za (samo)ocenjivanje jezičkih kompetencija u skladu sa nivoom znanja jezika po preporukama Saveta Evrope. Jezički portfolio za potrebe studenata bankarstva i finansija predstavlja zbirku studentskih radova i zadataka, koji, zajedno, ilustruju napore studenata, njihova postignuća i uspeh u savladavanju Poslovnog engleskog jezika kao obaveznog predmeta na osnovnim studijama. Izrada portfolija predstavlja aktivnost koja u svoje središte postavlja studente, jer oni samostalno vrše odabir materijala koji će predstaviti u portfoliju, daju sopstveni osvrt na urađene zadatke i vrše samoocenjivanje urađenih zadataka. U tom kontekstu, portfolio promoviše vrednost metode samoocenjivanja, koja još nije u potpunosti priznata i prihvaćena u formalnom obrazovanju. Osim što se studenti samoocenjuju, portfolio ocenjuje i nastavnik. Ocenjujući zadatke priložene u portfoliju, nastavnik meri postignuća i sposobnosti studenata, ne samo u formativnom smislu, izražavajući brojčanu ocenu, nego i u obliku detaljnog komentara koji studentima daje sveobuhvatniju procenu njihove jezičke sposobnosti. Za potrebe ovog istraživanja urađena je situaciona analiza potreba nakon koje smo definisali ciljeve i ishode kurseva Poslovnog engleskog jezika i Engleskog jezika za bankarstvo i finansije. Budući da je portfolio dokument koji pokazuje komunikativne kompetencije na stranom jeziku, što je jedan od ciljeva kursa, sproveli smo istraživanje koje je za cilj imalo analizu učinka ovog postupka ocenjivanja. Ispitivali smo da li rad studenata na pripremi portfolija donosi bolje rezultate na završnom ispitu kroz učinak dve grupe studenata, eksperimentalne (studenti koji su pripremali portfolio) i kontrolne (studenti koji ga nisu pripremali). Obe grupe su se sastojale od osamdeset sedam studenata (po dvadeset sedam studenata prve, druge i treće godine ). Putem t-testa utvrdili smo da postoji značajna razlika u korist eksperimentalne grupe, što znači da su studenti koji su učestvovali u izradi portfolija postizali bolje rezultate na završnom ispitu. U radu se takođe analiziraju prednosti i nedostaci ovog tipa ocenjivanja. Prednosti ocenjivanja portfolija su jačanje autonomije u učenju jezika i motivacije studenata, kao i razvoj kognitivnih, metakognitivnih i pragmatičkih jezičkih kompetencije. Jezički portfolio objedinjuje sva tri principa autonomije studenta, kroz osnaživanje, promišljanje i adekvatno korišćenje jezika cilja, jer studenti mogu da promišljaju o onome što su uradili na stranom jeziku, imaju odgovornost da zadatke urade i predaju na vreme, preuzimaju kontrolu nad sadržajem dokumenata, a, povrh svega, podiže se njihova jezička kompetencija jer oni razmišljaju i pišu na jeziku cilja. Ocenjivanje portfolija iziskuje vreme i posvećenost, kako studenata, tako i nastavnika. Takođe, studenti nekad ne prihvataju promene tradicionalnog modela ocenjivanja, ne stižu da ispoštuju rokove, a ponekad postoji mogućnost i plagiranja. Uočene nedostatke treba shvatiti kao nove izazove i raditi na njihovom prevazilaženju. Kursevi jezika struke za studente bankarstva i finansija omogućavaju studentima od trideset pet do četrdeset sati samostalnog rada koji predstavlja pripremu za testove i ispite. Dalja istraživanja mogu da budu usmerena na primenu e-portfolija, kao i na izradi preciznih rubrika za ocenjivanje, što bi ovaj vid ocenjivanja učinilo još transparentnijim.
Reference
Atkins, M., Brown, G. (2002) Effective teaching in higher education. Routledge
Council of Europe (2001) Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: CUP
Council of Europe (2006) European Language Portfolio (ELP). u: Key reference documents: Strasbourg: Council of Europe (DGIV/EDU/LANG, 2006,4)
Douglas, D. (2000) Assessing languages for specific purposes. Cambridge: CUP
Đorović, D., Janković, N. (2018) Bodovna vrednost stranog jezika struke na Beogradskom univerzitetu. u: Vujović A, Šipragić Đokić S, Paprić M. [ur.] Language for specific purposes and professional identity, Belgrade: Foreign Language and Literature Association of Serbia, pp.119-137
Graddol, D. (2006) English next. London: British Council, Vol. 62
Hamp-Lyons, L., Condon, W. (2000) Assessing the portfolio: Principles for practice, theory and research. Cresskill: Hampton Press
Hutchinson, T., Waters, A. (1987) English for specific purposes. Cambridge University Press
Kostopoulou, S. (2008) Learner self-assessment: Innovation and change in the culture of assessment. Journal of Postgraduate Research, 119-135
Little, D. (2009) Language learner autonomy and the European language portfolio: Two L2 English examples. Language teaching, 42(2), 222-233
Oscarsson, M. (1997) Self-assessment of foreign and second language proficiency. u: The encyclopedia of language and education, Kluwer Academic Publishers, Vol. 7, pp. 175-187
Richards, J.C. (2001) Curriculum development in language teaching. Cambridge: CUP
Šipragić-Đokić, S. (2011) Assessing languages for business purposes: From tests to performance-based assessment. u: Ignjačević A, Đorović D, Janković N, Belanov M [ur.] Languages for specific purposes: Challenges and prospects, Foreign Language and Literature Association of Serbia, Belgrade, pp. 305-313
Šipragić-Đokić, S., Čajka, Z., Tanasijević, M. (2018) O nekim problemima vrednovanja znanja engleskog jezika ekonomske struke u visokom obrazovanju. u: Vujović А, Šipragić-Đokić S, Paprić M. [ur.] Strani jezik struke i profesionalni identitet, Tematski zbornik, Foreign Language and Literature Association of Serbia, pp. 881-895
Vučo, J. (2018) Internacionalizacija univerziteta i jezičke potrebe. u: Vujović A, Šipragić Đokić S., Paprić M. [ur.] Language for specific purposes and professional identity, Belgrade: Foreign Language and Literature Association of Serbia, pp.69-83
Weigle, S.C. (2002) Assessing writing. Cambridge: CUP
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1902122S
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.
Creative Commons License 4.0