Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 36  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 1101-1121
Reforma upravnog spora - novi pokušaj - stari problemi
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaR.Radosevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: upravni spor; pravna priroda upravnog spora; upravno sudstvo; upravni sud
Sažetak
Osnivanjem Upravnog suda naša zemlja je krajem prethodne decenije sprovela reformu sudske kontrole uprave. Očekivani rezultati, međutim, nisu ostvareni, a problemi koji su doveli do reforme nisu rešeni. Zato se, deceniju kasnije, planiraju nove promene, usmerene na osnivanje većeg broja upravnih sudova i uvođenje višestepenog upravnog spora. O najavljenim promenama govori se i u ovom radu, ali na nešto drugačiji način. Umesto njihovog nekritičkog prihvatanja i pravdanja evropskim pravnim standardima, promene se posmatraju iz ugla pravne prirode upravnog spora. Do uspešne reforme upravnog spora ne može da se dođe slepim prihvatanjem evropskih pravnih standarda i njihovim doslovnim preslikavanjem iz klasičnih sudskih postupaka. Ka uspešnoj reformi može da nas vodi samo pravna priroda upravnog spora - ono što ga čini posebnim i drugačijim od klasičnih sudskih sporova.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2007-2018) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 40/2015 - dr. zakon, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 - odl
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111
*** (2016/2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18 i 95 - autentično tumačenje
*** (2014/2018) Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 9, 42/2014 - ispr. i 54
*** Radni tekst Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine. https://www.mpravde.gov.rs/files/Nova%20verzija%20radnog%20te%20ksta%20Strategije%20razvoja%20pravosuđa%20za%20period%202019-2024.%20godine%20-%20izmenjena%20u%20skladu%20sa%20komentarima.pdf
*** (2019) Godišnji izveštaj o radu Upravnog suda po materijama za period od 01. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine. http://www.up.sud.rs/uploads/useruploads/Izvestaji-o-radu-suda/Godisnji-izvestaj-2019.pdf
Cucić, V. (2019) Postupak rešavanja upravnih sporova. u: 150 godina upravnog spora u Srbiji - 1869-2019, Zbornik radova, Beograd
Davinić, M. (2019) Pravna sredstva u upravnom sporu. u: 150 godina upravnog spora u Srbiji - 1869-2019, Zbornik radova, Beograd
Dimitrijević, P. (1983) Osnovi upravnog prava. Beograd
Ivanović, J. (2019) Upravni sud Republike Srbije - 2010-2019. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3-4
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2017) Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? - ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Kostić, L.M. (2000) Administrativno pravo. u: Sabrana dela, Beograd, drugi tom
Krbek, I. (1962) Funkcioniranje i upravni spor. u: Pravo jugoslavenske javne uprave, Zagreb, III knjiga
Lončar, Z. (2013) Primena evropskih standarda u upravnom sporu u Srbiji. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad
Marković, R. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Milkov, D. (1983) Pojam upravnog akta. Beograd, doktorska disertacija
Milkov, D. (2019) Upravno pravo III - kontrola uprave. Novi Sad
Milovanović, D., Cucić, V. (2016) Reforma upravnog sudstva (Administrative judicial reform). Pravni život, 10
Prica, M. (2019) Upravna stvar i upravnosudska stvar - prilog reformi srpskog zakonodavstva i pravosuđa. u: Pravo u funkciji razvoja društva, Zbornik radova, Kosovska Mitrovica, Tom I
Tomić, Z.R. (2010) Upravni spor i upravno sudovanje u savremenoj Srbiji - neki reformski problemi i pravci noveliranja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, (1)
Tomić, Z.R. (2010) Komentar Zakona o upravnim sporovima - sa sudskom praksom. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28274
primljen: 04.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2014)
Organizacija upravnog sudstva
Radošević Ratko

Nauka bezbednost policija (2009)
Pojam upravnih mera sa akcentom na mere policije
Vasiljević Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Prinudno iseljenje i raseljavanje - upravno-pravni aspekti
Davinić Marko

prikaži sve [22]