Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 36  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 79, str. 455-475
Upravna stvar
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovana@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Pravna sigurnost, jedan od fundamentalnih principa, čijem ostvarenju teže savremeni pravni sistemi zahteva precizno i jasno definisanje pravnih pojmova, bez ostavljanja mogućnosti za različite konstrukcije i proizvoljna tumačenja, naročito ukoliko se radi o suštinskim pojmovima pojedinih grana pravne nauke. Jedan od ključnih pojmova upravne procedure, čije je odsustvo definisanja u dugom periodu u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srbije izazivalo mnoge poteškoće, jeste pojam upravne stvari. U radu su sagledani pojedini napori pravne teorije i sudske prakse u nastojanju da pruže odgovor na ovo pitanje. Jedan deo rada posvećen je analizi regionalnog zakonodavstva, koje se nalazilo u gotovo istovetnoj poziciji, nedostatka definisanja ovog polaznog pojma upravnog postupka. Cilj rada je pokušaj da se ustanovi da li je odsustvo preciznog definisanja glavnog predmeta upravnog postupka u tako dugom periodu dovelo do restriktivnog tumačenja pojma upravne stvari i da li je time umanjena mogućnost zaštite prava i interesa stranaka u upravnom postupku. Takođe, postavlja se pitanje da li su formulisanjem precizne zakonske definicija pojma upravne stvari u pozitivnom zakonodavstvu potpuno eliminisane nedoumice u pogledu predmeta upravnog postupka, ili su novim, proširenim pojmom, otvorene mogućnosti za nove.
Reference
*** (1997) Zakona o opštem upravnom postupku. Sl. I. SRJ, br. 33
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (2004-2018) Zakon o državljanstvu. Službeni glasnik RS, br. 135/04; 90/07; 24/18
Dimitrijević, P. (1974) Upravno pravo kao grana pravnog sistema. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3-4, 327-358
Dimitrijević, P. (2017) Upravno pravo. Niš: Medivest
Đerđa, D. (2007) Otvorena pitanja upravnog postupka u Hrvatskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 152-165
Jelić, Z. (1997) Zakonsko definisanje upravne stvari. Izbor sudske prakse, br. 12, 15-21
Jelić, Z.I. (1996) U traganju za identitetom upravne stvari # In search of 'administrative matter' identity. Pravni život, vol. 45, br. 9, str. 691-706
Kavran, D. (1975) Problemi izgradnje pravnih i informacionih sistema. Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu, br. 4, 405-418
Lilić, S. (2016) Upravni postupak i upravna stvar u novom Zakonu o opštem upravnom postupku Srbije. u: Zbornik radova, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd, knjiga 6, 11-37
Majstorović, B. (1977) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Milkov, D. (1986) Upravna stvar. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Vol. 34, Broj 5, str. 490-504
Perović, M. (1972) Komentar Zakona o upravnim sporovima. Beograd: Savremena administracija
Prica, M. (2009) Upravna stvar u srpskoj upravnopravnoj doktrini. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 7, br. 1, str. 57-64
Singh, M.P. (2012) German Administrative Law in Common Low Perspective. Berlin: Springer
Stjepanović, N. (1978) Upravno pravo SFRJ. Beograd: Privredni pregled
Tomić, Z., Blažić, Đ. (2017) Komentar Zakona o upravnom postupku Crne Gore. Podgorica: Fakultet za državne i evropske studije
Tomić, Z. (2010) Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1879455A
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
O pojmu upravnog spora
Milkov Dragan

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Predmet upravnog spora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
Golijanin Sanja

Anali Pravnog fak Beograd (2003)
Pravila denacionalizacije u republici Hrvatskoj
Simonetti Petar

prikaži sve [38]