Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 14, br. 4, str. 495-504
Da li je medijacija moguća u upravnim stvarima?
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadvucetic@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: medijacija; alternativni metodi rešavanja sporova; upravna stvar; upravni postupak; upravni spor
Sažetak
Za razliku od sudskih postupaka, suština upravnog postupka nije rešavanje spora među stranama u postupku, već priznavanje prava ili nametanje obaveza stranci uz istovremenu zaštitu javnog interesa. Dalje, ključno a problematično pitanje u oblasti upravnog prava jeste da li je moguća medijacija između privatnog i javnog interesa u upravnim stvarima. Uvođenje medijacije u klasičan, opšti upravni postupak na onaj način kako je to učinjeno u građanskom postupku bilo bi teško ostvarivo. U radu je argumentovano pokazano zašto medijacija nije pogodan metod za rešavanje upravnih stvari u srpskom upravnom pravu. Prvo, upravnopravni odnos karakteriše nejednakost volja strana koje u njemu učestvuju. Drugo, upotreba medijacije bila bi u suprotnosti sa principom materijalne pravnosnažnosti upravnih akata, jer se upravno pravo bavi vršenjem ovlašćenja javno-pravne prirode. Treće, eventualna mogućnost korišćenja medijacije koja bi se otvorila kod upravnih akata donetih na osnovu diskrecione ocene, kada organ bira jednu od dve ili više zakonom izjednačenih alternativa, je u suprotnosti sa principom legitimnih očekivanja koji je sastavni deo doktrine dobrog upravljanja. Princip legitimnih očekivanja podrazumeva da se svi činjenično jednaki slučajevi moraju tretirati jednako. To, drugim rečima, znači da kada jednom organ uprave iskoristi mogućnost primene diskrecionog ovlašćenja, jednom izabrana alternativa će postati pravilo koje će morati da primenjuje u svim budućim, činjenično istim slučajevima. Četvrto, poverljivost kao ključna karakteristika medijacije je u suprotnosti sa principom transparentnosti u radu javne uprave! Analiza koja je sprovedena u radu pokazuje da je određeni broj država iskoristio potencijale koje poseduje medijacija, što je posledica doktrine o uslužno orijentisanoj upravi. To je dalo određene koristi kada je u pitanju kvalitet upravnog odlučivanja, naročito tamo gde postoji prostor za sporazumno rešavanje upravno-pravnog odnosa. Analiza rešenja u Holandiji, Austriji, Nemačkoj, Velikoj Britaniji i nekim drugim državama pokazuje neformalna komunikacija, odnosno pregovaranje i medijacija mogu imati značajan uticaj na smanjenje broja sudskih postupaka sa upravnom koji su nastali kao posledica sporenja zakonitosti donetih upravnih akata. Dakle, na kraju možemo da zaključimo da medijaciji nema mesta u klasičnom upravnom postupku, odnosno u svim upravnim stvarima, ali da se prostor za njenu upotrebu otvara tamo gde su mogući sporazumi između organa javne uprave i privatnih stranaka odnsno u posebnim upravnim stvarima. Njeno korišćenje povećalo bi efikasnost i efektivnost upravnog odlučivanja, i smanjilo broj upravnih sporova koji proističu iz upravnih postupaka.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.22190/FULP1604495V
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka