Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 8 od 148  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 87, str. 231-254
Nastanak i državnost Republike Srpske - od države do entiteta Bosne i Hercegovine, od svoje prošlosti i sadašnjosti ka budućnosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresamilan.pilipovic@pf.unibl.org
Sažetak
Događaje iz perioda devedesetih godina prošlog vijeka na prostoru SFRJ i SR Bosne i Hercegovine, možemo posmatrati i analizirati ne samo sa istorijskog, pravno-istorijskog, već i sa ustavnopravnog aspekta, jer su doveli do nastanka Republike Srpske. Srpski narod u BiH je težio očuvanju SFRJ, u njenom federativnom obliku državnog uređenja. Legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda zalagali su se za eventualnu promjenu državnopravnog statusa SR BiH, na ustavom predviđen način. Narušavanjem ustavnopravnog poretka savezne države, aktima i radnjama, prije svega Slovenije i Hrvatske, te njihovom secesijom, došlo je do disolucije SFRJ, što je neminovno dovelo do narušavanja, odnosno disolucije ustavnog uređenja SR BiH. Tome je doprinijelo i nepostojanje dogovora među konstitutivnim narodima SR BiH o promjeni njene državno-pravne prirode BiH, što je dovelo do građanskog rata. Disolucija je obuhvatila prvo organe SR BiH, potom njenu teritorijalnu organizaciju i dovela je do stvaranja, prvo Republike Srpske i Hrvatske republike Herceg - Bosne, a zatim i Federacije BiH. Budući da je Republika Srpska, izložena snažnim pritiscima tokom građanskog rata i mirovnih pregovora u Dejtonu, prihvatila da bude sastavni dio BiH, dio državnih funkcija su prenesene u nadležnosti BiH. Dejtonskim mirovnim sporazumom potvrđena je nezavisnost BiH i ustavnopravno uređenje države, prema kojem je BiH sastavljena od dva ravnopravna i jedinstvena entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, kao njenih konstitutivnih i državotvornih jedinica. Republika Srpska danas, njen položaj i lojalnost zajedničkoj državi, zasniva se na poštovanju dejtonskih rješenja i očuvanju njenog identiteta i subjektiviteta. Evropske integracije ne mogu i ne smiju biti povod da se vrše ustavne promjene koje bi narušile status Republike Srpske.
Reference
Avramov, K.S.M. (1996) Međunarodno javno pravo. Beograd
Dmičić, M. (2003) Bosanskohercegovačka država i njen Ustav. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u B. Luci, br. 35
Dmičić, M. (2007) Prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine, efekti njihovih prenosa i mogućnost povrata. Pravna riječ, Banja Luka, br.10, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Dmičić, M. (1999) Osvrt na neke aspekte ostvarivanja projektovanog ustavnopravnog modela Bosne i Hercegovine. u: Podjela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i Entiteta, Okrugli sto, Zbornik referata, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Dmičić, M. (2005) Ustavno pravni status Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine-normativno i stvarno'. u: Republika Srpska-deset godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, naučni skup, Zbornik radova, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Hejden, R. (2003) Skice za podeljenu kuću - ustavna logika jugoslovenskih sukoba. Beograd: Samizdat B92
Kasapović, M. (2006) Bosna i Hercegovina - deset godina nakon Dejtona. Status - Magazin za političku kulturu i društvena pitanja, br. 8, Mostar: Udruga građana 'Dijalog'
Kunić, P. (1997) Republika Srpska - država sa ograničenim suverenitetom. Banja Luka: Atlantik
Kuzmanović, R. (1994) Konstitutivni akti Republike Srpske. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Kuzmanović, R. (2002) Ustavno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Kuzmanović, R. (2004) Eseji o ustavnosi i državnosti. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Kuzmanović, R. (2010) Novi eseji o ustavnosti i državnosti. Banja Luka: ANURS
Latinović, G. (2018) Istorijski korijeni državnosti Republike Srpske. u: Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama, naučni skup, Zbornik radova, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Lukić, V., Popović, V. (1999) Dokumenti Dejton - Pariz. Banja Luka: Institut za međunarodno pravo i međunarodnu poslovnu saradnju
Lukić, V.R. (2011) Ustavna kriza u socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini u periodu 1990-1992 godine i njene posljedice. Pravna riječ, Banja Luka, br.27, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Lukić, V.R. (1999) Prilog raspravi o podjeli nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta. u: Podjela nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i Entiteta, Okrugli sto, Zbornik referata, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Marković, G. (2012) Bosanskohercegovački federalizam. Beograd: Službeni glasnik, Magistrat
Mijanović, G. (1983) Specifičnosti ustavnog uređenja SR Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Pravni fakultet
Mijović, Lj. (1997) Neka od pitanja međunarodno pravnog subjektiviteta Republike Srpske. u: Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske, naučni skup, Zbornik referata, Banja Luka: Pravni fakultet
Nešković, R. (2013) Nedovršena državapolitički sistem Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung
Perović, S. (2011) Riječ na Savjetovanju 'Oktobarski pravnički dani'. Pravna riječ, Banja Luka, 30, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Petrov, V. (2018) Federalizam danas. u: Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama, naučni skup, Zbornik radova, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Pilipović, M. (2008) Ustav BiH - normativno i stvarno. Banja Luka: Komesgrafika
Savić, S. (2000) Konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Savić, S. (2003) Dejtonska Bosna i Hercegovina. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Savić, S. (1999) Republika Srpska poslije Dejtona. Pravni fakultet, Univerzitet u B. Luci
Savić, S.S. (2005) Osnove prava. Banja Luka: Komesgrafika
Simović, N.M., Dmičić, S.M. (2007) Ustav Republike Srpske. Laktaši: Grafomark, (sa izmjenama i dopunama,)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23344
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0