Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 3 od 29  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 4, br. 2, str. 7-17
Poslovne knjige poljoprivrednika
aAlfa univerzitet, Beograd, Srbija
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
cVisoka škola za menadžment i ekonomiju Kragujevac, Kragujevac

e-adresaslavkovuksa@gmail.com, drimilojevic@gmail.com, milorad.zekic@vsem-portal.com
Projekat:
Rad je rezultat naučno istaživačkog rada na projektu "Mogućnost transfera znanja iz knjigovodstva poljoprivrednim gazdinstvima opštine Bojnik", sufinansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, broj 400-00-00010/53/2022-02 od 26.12.2022. godine

Sažetak
Poslovanje, kao kretanje ekonomskih faktora u određenom smeru podrazumeva kontinuirano praćenje, nezavisno od toga da li uzrokuje promene ili održava postojeće stanje. U tom smislu, računovodstvo je najznačajniji deo ukupnog informacionog sistema svakog poslovnog subjekta čije informacije su neopohne finansijskom menadžmentu prilikom odlučivanja. U ovom radu ćemo kao poslovnog subjekta prikazati poljoprivredno gazdinstvo kao glavnu proizvodnoorganizaciona jedinica u poljoprivredi. Sa aspekta profitabilnosti poljoprivredna gazdinstva se mogu posmatrati kao gazdinstva koja posluju na tržišnom principu (komercijalna), čije se poslovanje može smatrati agrobiznisom te bi trebala biti u sistemu PDV-a i ona koja posluju na netržišnom principu (nekomercijalna), koja se bave proizvodnjom za sopstvene potrebe.
Reference
*** (2015-2018) Pravilnik o evidenciji prometa. Sl. Glasnik RS, br. 99/2015 i 44/2018 -dr. Zakon
*** (2004-2020) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sl. Glasnik RS, br. 84/2004, 86/2004 -ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -usklađeni din. Izn., 68/2014 -dr. Zakon, 142/2014, 5/2015 -usklađeni din. Izn., 83/2015, 5/2016 -usklađeni din. Izn., 108/2016
*** (2001-2022) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. Glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 -dr. Zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 -ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 -usklađeni din. Izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013
*** (2017-2020) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o pdv i o obliku i sadržini pregleda obračuna pdv. Službeni glasnik RS, broj 90/17 , 119/17 , 48/18 , 60/18 , 75/19 , 159/20
*** (2004-2018) Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva. Sl. Glasnik RS, br. 140/2004 i 44/2018 -dr. Zakon
*** (2019-2020) Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Sl. Glasnik RS, br. 94/2019, 96/2019 - ispr. I 156/2020
Đorđević, D., Krstić, D. (2020) The relationship between fiscal policy and sustainable development. Održivi razvoj, vol. 2, br. 1, str. 7-15
Milojević, I., Krstić, D., Bukovala, J. (2021) Accounting information as the basis for strategic management of agricultural enterprises. Ekonomika poljoprivrede, vol. 68, br. 4, str. 1121-1130
Pantić, N., Damnjanović, R., Kostić, R. (2021) Metod ekonomske analize kao deo metoda društvenih nauka. Akcionarstvo, 27(1): 7-26
Pavlović, M.M., Popović, J., Turnjanin, D. (2021) Development of small and medium enterprises in Serbia. Oditor, vol. 7, br. 2, str. 47-64
Vukša, S., Milojević, I. (2017) Teorija računovodstva kao informacionog sistema. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2202007V
primljen: 21.10.2022.
prihvaćen: 11.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka