Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 29  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 75-90
Dominacija izdašnosti nad pravičnošću u oporezivanju dodate vrednosti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresajvelickovic.90@gmail.com
Sažetak
U savremenim poreskim sistemima postoje različiti oblici oporezivanja potrošnje a najzastupljeniji među njima je porez na dodatu vrednost. PDV predstavlja jednu od najznačajnih kategorija poreskih prihoda, s obzirom na to da ga karakteriše visok stepen izdašnosti. Međutim, osnovni nedostatak poreza na dodatu vrednost jeste to što raspoređuje poreski teret regresivno u odnosu na prihode poreskog obveznika. S obzirom da relativni udeo potrošnje u dohotku pada kada dohodak raste, porez na dodatu vrednost, utvrđen po jedinstvenoj stopi, teže pogađa siromašnije nego bogatiji deo društva. Cilj rada je da pokaže dominantan odnos principa izdašnosti u odnosu na pravičnost u oporezovanju dodate vrednosti, da ukaže na postojanje problema regresivnosti i na moguće mere koje se mogu primeniti radi zadovoljenja principa pravičnosti u oporezivanju.
Reference
*** (2004-2020) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sl. glasnik RS, br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -usklađeni din.izn., 68/2014 -dr. zakon, 142/2014, 5/2015 -usklađeni din.izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din.izn., 108/2016
Anđelković, M. (2013) Privlačnost PDV-a u kontekstu ekonomske krize. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 64, str. 1-14
Blažić, H., Šimović, H., Štambuk, A. (2014) Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH - anketa poreznih stručnjaka. Revija za socijalnu politiku, 21(3): 327-360
Blažić, H. (2010) Distributivni učinak PDV-a - usporedna analiza. u: Financije danas - dijagnoze i terapije, Zagreb: Ekonomski fakultet
Charlet, A., Owens, J. (2010) An International Perspective on VAT. Tax notes international, Tax Analysis; Vol. 59, No. 12, September 20, pp. 943-954
Cindori, S., Pogačić, L. (2010) Problematika utvrđivanja broja i visine stopa poreza na dodanu vrijednost. Ekonomska misao i praksa, 2, 227-249
Dimitrijević, M. (2015) Pravičnost i aktuelno modeliranje poreskih sistema u svetu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 57-73
Đorđević, M. (2008) Kontroverze oporezivanja dohotka fizičkih lica. Univerzitet u Nišu-Ekonomski fakultet, str. 277-278; http://www.doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/%20NI200904; doktorska disertacija
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2013) Porezi na potrošnju. Ekonomski fakultet u Nišu
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Ekonomski fakultet u Nišu
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M., Ristić, M. (2019) Racio C-efikasnosti kao mera efikasnosti PDV-a nedovoljno razvijenih zemalja EU i Srbije. Novi Ekonomist, 13(2): 16-25
European Commission-Directorate-General for Taxation and Customs Union-Publications Office (2019) Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2019 edition, https://data.europa.eu/doi/10.2778/279809
European Commission (2021) VAT rates applied in the Member states of the European Union: Situation at 1 st January 2021. https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-06/vat_rates_en.pdf
Eurostat (2021) Main national accounts tax aggregates. Data Explorer (europa.eu)
Iveković, I. (1997) Jednostopni PDV s malo oslobođenja najbolje rješenje. Računovodstvo i finansije, 9, 78-89
Jeličić, B. (1997) Javne finansije. Zagreb: Informator
Keen, M. (2007) VAT Attacks!. International monetary fund, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07142.pdf
Kereta, J. (2016) Regresivni učinak PDV-a na dohodak u RH. Sveučiliste u Splitu-Ekonomski fakultet
Kesner-Škreb, M. (1999) Deset razloga u prilog jedinstvene PDV stope. Newsletter: Povremeno glasilo Instituta za javne finansije, 2, 1-5
Kuliš, D. (2007) Oporezivanje potrošnje - porez na dodatu vrednost i trošarine. Newsletter: Povremeno glasilo Instituta za javne finasije, 33: 1-10
Lončarić-Horvat, O. (1995) Socijalna država i posredni porezi. Revija za socijalnu politiku, god. II, br. 2, str. 115
Murphy, R. (2011) Why VAT is regressive?. London, Fair Tax
Popović, D. (2012) Poresko parvo. Pravni fakultet u Beogradu
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko parvo. Beograd: Savremena administracija
Sudžuka, E. (2006) Pridržavanje principa pravičnosti u provedbi porezne reforme s osvrtom na (ne)pravičnost poreza na dodagnu vrednost. Pregled - časopis za društvena pitanja, 3: 59-92
Šimović, H. (2007) Porez na dodanu vrijednost i trošarine. u: Porezni sustav Republike Hrvatske, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 1-36
Šimović, J., Šimović, H. (2006) Fiskalni sustav i fiskalna politika Evropske Unije. Zagreb: Pravni fakultet, str. 42
Tomić, M., Marilović, Đ. (2014) PDV u Bosni i Hercegovini - jedna ili više poreskih stopa. u: Marković Goran [ur.] Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu-Pravni fakultet, str. 861-870
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2102075V
primljen: 06.10.2021.
revidiran: 03.12.2021.
prihvaćen: 24.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka