Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 29  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 23, br. 2, str. 47-61
Poreski značaj prihoda od PDV-a i akciza u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresazivkovicc.aleksandra@gmail.com
Sažetak
Indirektni porezi, koji u manje razvijenim zemljama predstavljaju osnovu poreskih prihoda, predstavljaju stabilan i predvidljiv izvor javnih prihoda. Kako direktni poreski prihodi negativno utiču na privrednu aktivnost i rast, u razvijenim zemljama se takođe predviđa rast značaja indirektnih poreskih prihoda. U ovom radu sprovedena je analiza poreskog značaja i izdašnosti prihoda od PDV-a i akciza u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori u toku poslednje decenije-od 2010. do 2019. godine. Cilj istraživanja je potvrditi značaj ovih prihoda u posmatranim zemljama i utvrditi njihovu dinamiku u toku posmatranog perioda, kao i razlike u strukturi poreskih prihoda među ovim zemljama. Dobijeni rezultati potvrđuju većinski udeo ovih prihoda u strukturi ukupnih indirektnih i ukupnih poreskih prihoda i ukazuju na njihov rast iz godine u godinu.
Reference
*** (2001/2021) Zakon o akcizama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 -dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 -usklađeni din. izn., 43/2012 -
*** (2001/2020) Zakon o akcizama. Službeni list RCG, br. 65/2001, 12/2002, 76/2005 i 'Službeni list CG', br. 76/2008, 50/2009, 78/2010, 61/2011, 28/2012, 38/2013, 45/2014, 40/2011 -drugi zakon, 8/2015 -drugi zakon, 1/2017, 50/2017, 55/2018 i 76/2020
*** Zakon o trošarinama Republike Hrvatske. NN, 106/18, 121/19
Arsić, M., Ranđelović, S. (2017) Ekonomija oporezivanja - teorija i politika. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Bisić, M., Ranđelović, S. (2018) Cigarette excise tax policy in the Western Balkans: Trends, effects and challenges. Ekonomika preduzeća, vol. 66, br. 5-6, str. 320-332
Ćuzović, Đ. (2009) Tax system performance in the Republic of Serbia. Perspectives of Innovations, Economics & Business, Vol. 3, 45-47
Kalaš, B., Mirović, V., Milenković, N. (2019) Empirijska analiza efikasnosti poreza na dodatu vrednost u Republici Srbiji. Finansije, broj 1-6, 28-36
Kalaš, B., Mirović, V., Milenković, N. (2018) The relationship between taxes and economic growth: Evidence from Serbia and Croatia. European Journal of Applied Economics, vol. 15, br. 2, str. 17-28
Kalaš, B.M., Milošević, S.S. (2015) Fiskalna politika i fiskalni tokovi u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 213-234
Lukić, B. (2018) Računovodstveni aspekt obračuna akciza. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 130-138
Miletić, V. (2015) Promene direktnih i indirektnih poreskih oblika u procesu reformi fiskalnog sistema Evropske unije. Megatrend revija, vol. 12, br. 1, str. 85-103
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Ranđelović, S. (2020) Osnove poreskog planiranja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Ranđelović, S. (2021) Ekonomske performanse poreskog sistema Srbije. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 3, br. 1, str. 189-203
Savić, S. (2016) Implikacije tereta indirektnih poreza na primarnu proizvodnju i krajnju potrošnju. Ekonomski pogledi, vol. 18, br. 2, str. 115-132
Simovic, H., Blazic, H., Stambuk, A. (2014) Perspectives of tax reforms in Croatia: Expert opinion survey. Financial Theory and Practice, 38(4): 405-439
Stojković, A., Gašić, M. (2012) Primena poreza na dodatu vrednost u Srbiji. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 219-226
Stojković, A. (2014) Mesto i uloga akciza u savremenim poreskim sistemima. Bizinfo (Blace), vol. 5, br. 1, str. 1-18
Trklja, R., Dašić, B., Trklja, M. (2015) Budžet Republike Srbije - pregled prihoda i rashoda. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 10, br. 2, str. 43-56
Vidović, N., Beriša, H., Dželetović, M. (2019) Uticaj poreza na dodatu vrednost na javne finansije Republike Srbije. Vojno delo, vol. 71, br. 3, str. 234-245
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopogl2102047Q
primljen: 08.11.2021.
prihvaćen: 24.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka