Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 70  
Back povratak na rezultate
2018, br. 201-202, str. 187-201
Varijabilnost morfoloških karaktera žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), kitnjaka (Q. Petraea (Matt.) Lieb.) i cera (Q. Cerris L.)
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cJP 'Vojvodinašume', ŠG Sremska Mitrovica

e-adresakesic.lazar@uns.ac.rs
Projekat:
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima (MPNTR - 43002)

Ključne reči: cer; kitanjak; lužnjak; varijabilnost; žir
Sažetak
U radu su istraživane morfološke karakteristike žira u cilju utvrđivanja razlika između hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), hrasta kitnjaka (Q. petraea (Matt.) Lieb.) i hrasta cera (Q. cerris L.). Ukupno je izmereno 16 primarnih i dva sekundarna parametra. Istraživanje je obuhvatalo ukupno 400 žireva sa tri vrste hrastova, koji su sakupljeni na četiri lokaliteta. Žir hrasta lužnjaka je sakupljen u Novom Sadu i Bačkom Petrovom Selu, dok je žir hrasta kitanjaka i hrasta cera sakupljen sa dva lokaliteta na Fruškoj gori. Statističke metode koje su sprovedene u ovom radu su t-test, ANOVA, analiza glavnih komponenti (PCA) i korelaciona analiza. Rezultati t-testa ukazali su na statistički značajne razlike između istraživanih karaktera u okviru Quercus i Cerris sekcije. Takođe, statistički značajne razlike su utvrđene i za karaktere između jedinki hrasta lužnjaka sa dva različita lokaliteta. Analiza varijanse takođe ukazuje na statistički značajne razlike između svih ispitivanih karaktera za sve tri vrste. Rezultati analize glavnih komponenti je izdvojila karaktere na osnovu kojih je moguće razlikoviti istraživane vrste hrastova, a ti karakteri su masa žira, dužina i širina žira, dužina žira izvan kupule i dužina drške. Korelacionom analizom su ustanovljeni isti obrasci korelacija kod sve tri vrste. U radu je prodiskutovana važnost rezultata istraživanja morfoloških karaktera žira u kontekstu primene, selekcije i oplemenjivanja.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka