Akcije

Istraživanja u pedagogiji
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 2 od 42  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 1, str. 297-310
Stavovi vaspitača o značaju ključnih obrazovnih kompetencija za celoživotno učenje u radu sa decom predškolskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaMiljana.micovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: ključne obrazovne kompetencije za celoživotno učenje; deca predškolskog uzrasta; vaspitač
Sažetak
U teorijskom delu rada biće reči o uticaju globalnih promena na shvatanje obrazovanja i ciljeve obrazovanja. Te promene dovode do implementacije novih koncepata u formalno obrazovanje, kao što su celoživotno učenje i ključne kompetencije za celoživotno učenje. Nove koncepcije neizostavni su deo svih nivoa obrazovanja, a u ovom radu akcenat će biti na predškolskom nivou. U predškolskom uzrastu najveći uticaj na razvoj dece imaju roditelji, vaspitači i zajednica u kojoj dete živi. Cilj istraživanja bio je da se ispitaju stavovi vaspitača o značaju vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta na razvoju pojedinačnih ključnih obrazovnih kompetencija za celoživotno učenje, odnosno da se uvidi kojim kompetencijama vaspitači daju prednost u radu, a kojima ne pridaju poseban značaj. Korišćeni su rezultati istraživanja koje je sprovedeno u julu i avgustu 2019. godine, na uzorku od 149 vaspitača sa teritorije Beograda, Pančeva i Ivanjice. Korišćena je deskriptivna metoda. Tehnika koju smo koristili je anketiranje, a instrument anketni upitnik. Rezultati istraživanja ukazuju da vaspitači najveći značaj pridaju razvoju kompetencija pismenosti i matematičkim kompetencijama i da postoji razlika u pridavanju značaja određenim kompetencijama u radu sa decom predškolskog uzrasta, koje su uslovljene godinama radnog staža i mestom rada vaspitača. Izdojili bismo digitalne i jezičke kompetencije kao kompetencije kojima vaspitači pridaju najmanji značaj u radu sa decom predškolskog uzrasta, što se kosi sa trendovima u oblasti obrazovanja.
Reference
*** (2013) Standardi opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2018/2020) Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 27/2018 i 6/2020, Preuzeto sa: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-nacionalnom-okvirukvalifikacija-republike-srbije.html 12.03.2021
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Sluzbeni glasnik RS, br. 107/2012 od 9.11.2012. godine
Buđevac, N., Kovačević, Z. (2020) Sagledavanje deteta i procesa učenja u novim osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. u: Opačić Z. [ur.] Međunarodni naučni skup Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju -izazovi i perspektive, Knjiga rezimea, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, 463-476
Dmitrović, P. (2011) Mogući putevi modernizacije vaspitno-obrazovnog procesa. Preuzeto sa: http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tio6/radovi/2)%20Pedagoske%20dimenzije%20dr ustva%20ucenja%20i%20znanja/PDF/202%20Petar%20Dmitrovic.pdf 25. 3. 2021
European Commission (2018) Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning
European Commission (2018) Proposal for a council recommendation on key competences for lifelong learning
Kovačević, Z.S. (2017) Samostalni rad dece i učenika u oblasti upoznavanja i razumevanja sveta i nastavi prirode i društva. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 2, str. 239-258
Maksimović, I. (2012) Celoživotno učenje - ključne kompetencije. Nasleđe, Kragujevac, vol. 9, br. 21, str. 231-246
Manić-Radoičić, J., Đurović, A. (2018) Obrazovanje i veštine u Evropskoj uniji i Srbiji. u: Milenković D. [ur.] Standardi EU u obarzovanju u Srbiji, Beograd: Evropski pokret u Srbiji
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018) Godine uzleta - osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd, Retrieved June 25, 2019. from www: https://zuov.gov.rs/download/osnove-programa-predskolskog-vaspitanja-i-obrazovanja-godine-uzleta
Nacionalni prosvetni savet (2011) Obrazovanje u Srbiji - kako do boljih rezultata - pravci razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog, opšteg srednjeg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja 2010-2020. Beograd
Pavićević, M., Petrović, D. (2015) Razlike između formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 9, str. 103-113
Praštalo, R. (2010) Kompetencije i karijera. Dostupno na: https://prastaloradojka.files.wordpress.com/2014/12/kompetencije_i_karijera.pdf 16. 3. 2021
Pribišev-Beleslin, T. (2012) Vaspitanje i obrazovanje u ranom detinjstvu u postinformatičko doba - pogled na digitalno odrastanje i digitalne podele male dece. u: Pehlić I., Vejo E., Hasanagić A. [ur.] Savremeni tokovi u ranom odgoju - znanstvena monografija, Zenica: Univerzitet u Zenici-Islamski pedagoški fakultet, str. 39-56
Radulović, L. (2016) Slike o nastavniku - između moderne i postmoderne. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet -Institut za pedagogiju i andragogiju
Vuković, O. (2015) Kako maturanti procenjuju značaj ključnih kompetencija za celoživotno učenje. u: Radosavljević D. [ur.] Zbornik radova V međunarodni naučni skup - Vrednosti i identitet, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, (http://naucniskup.fpps.edu.rs/PDF/Zbornik%205%20prelom-za%20cip.pdf#page=89) 11. 3. 2021
Vuorinen, R., Vats, A. Razvoj politike celoživotnog vođenja - evropski paket resursa. Preuzeto sa: http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/serbian/razvoj-politikietsielozhivotnogh-vodjienja-ievropski-pakiet-riesursa/4. 3. 2021
Woodhead, M. (2012) Različite perspektive o ranom detinjstvu - teorija, istraživanje i politika. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/IstrPed2101297M
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka