Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 7-8, str. 399-412
Analiza strukture finansiranja najvećih preduzeća u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Sažetak
Predmet posmatranja ovog rada je struktura finansiranja najvećih preduzeća u Srbiji prema kriterijumu visine poslovnih prihoda. Struktura finansiranja obuhvata sve izvore finansiranja. Ona predstavlja strukturu obaveza preduzeća prema vlasnicima, kreditorima, dobavljačima i ostalim interesnim grupama. Cilj rada je da identifikuje promene i utvrdi pravilnosti u kretanju strukture finansiranja najvećih preduzeća u periodu nakon izbijanja Velike recesije (2008-2014). Uzorak na kojem je izvršeno istraživanje čini 186 preduzeća. Rezultati istraživanja će pokazati da je većina vitalnih preduzeća u Srbiji potkapitalizovana i sa visokim rizikom bankrotstva. Glavne odlike strukture finansiranja najvećih preduzeća u posmatranom periodu su prezaduženost i nepovoljna ročna struktura, sa trendom daljeg pogoršanja. Istraživanje će, takođe, pokazati kakav je uticaj strukture finansiranja na profitabilnost preduzeća kao i visina rizika bankrotstva na bazi Z-skora prilagođenog zemljama u razvoju.
Reference
*** (2006) Law on accounting. Official Gazette of the Republic of Serbia, 46
*** (2013) Law on accounting. Official Gazette of the Republic of Serbia, 62
Altman, E.I. (1968) Financial rations, discriminant analysis and the predication of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), str. 589-609
Altman, E.I. (2005) An emerging market credit scoring system for corporate bonds. Emerging Markets Review, 6(4): 311-323
Cube Risk Management Solutions (2015) Financial reports. B2B Online, Retrieved from
Damodaran, A. (2010) Applied corporate finance. New York: Wiley
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2014) Quest for new development model and economic policy platform for Serbia: The role of industrial policy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 5-6, str. 229-250
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2015) Think through strategy: New vision for industrialization of economy and modernization of society. Ekonomika preduzeća, vol. 63, br. 1-2, str. 1-15
Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2009) Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important?. Financial Management, 38(1): 1-37
Kalicanin, D., Todorovic, M. (2014) Interactions between business and financial strategies in Serbian companies. Economic annals, 59(203): 55-74
Kuč, V. (2015) Uloga i značaj strukture kapitala u stvaranju vrednosti. u: Kaličanin Đ., Lončar D., Bogetić Z., Todorović M. [ur.] Stvaranje vrednosti: Teorijsko praktični aspekti, Beograd: CID, 115-132
Malinić, D., Milićević, V. (2010) Upravljačko računovodstvo. Beograd: CID
Malinić, D., Denčić-Mihajlov,, Ljubenović, K.E. (2013) The Determinants of Capital Structure in Emerging Capital Markets: Evidence from Serbia. Eurepean Research Studies, Vol XVI, 2, 98-119
Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2014) Interdependence of enterprise size and vitality in Serbian economy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 7-8, str. 323-347
Statistical Office of the Republic of Serbia (2015) Companies in the Republic of Serbia, by size, 2014. Belgrade, Working paper, No. 90, October 2015
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1508399K
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.