Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 26, br. 2, str. 95-101
Integrisani sistem suzbijanja korova u kukuruzu - značaj plodoreda, hibrida kukuruza i herbicida
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresabrankovmilan@gmail.com
Projekat:
Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta (MPNTR - 31037)

Ključne reči: plodosmena; monokultura; zakorovljenost; prinos
Sažetak
Poslednjih godina opšta je preporuka da se suzbijanje korova, biljnih štetočina i prouzrokovača bolesti ne vrši samo hemijskim putem, nego da se koriste sve druge raspoložive mere kojima je moguće direktno ili indirektno uticati sa prisutne štetne vrste. Primenom takvog sistema borbe protiv štetnih organizama dobija se dugoročan pozitivan efekat na agroekosistem. U slučaju rotacije useva, odnosno plodosmene, evidentni su pozitivni efekti na gajene biljke i istovremeno smanjenje zakorovljenosti. S druge strane, ovaj sistem ne isključuje hemijske mere suzbijanja korova, nego upućuje na njihovu pravilnu i racionalnu upotrebu. Ispitivan je uticaj sistema gajenja kukuruza u monokulturi i dvopoljnom plodoredu kukuruz- pšenica na zakorovljenost i prinos zrna hibrida ZP 677 i ZP 606, na oglednom polju Instituta za kukuruz Zemun Polje u toku 2017. godine. Ogled je zasnovan 2009. godine, tako da je 2017. godine završena četvrta rotacija kukuruz-pšenica, odnosno osma godina gajenja kukuruza u monokulturi. Gajenje kukuruza u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom se pokazalo kao efektivnije kada je u pitanju zakorovljenost. Kod oba hibrida sa primenom preporučene količine herbicida i plodoreda nije zabeleženo prisustvo ni jedne korovske biljke. S druge strane, kao ograničavajuću faktor su se pokazali meteorološki uslovi. Usled veoma visokih temperatura tokom 2017. vegetacione sezone hibridi kukuruza nisu mogli da pruže svoj maksimum, tako da je na izvestan način umanjen efekat primenjenih tretmana.
Reference
Bastiaans, L. (2010) Crop rotation and weed management. u: 15th EWRS Symposium, 12-15 July, Kaposvar, Hunagry, Proceedings, 244-245
Ciontu, C., Sandoiu, D.I., Penesku, A., Gidea, M., Obrisca, M. (2011) Research concerning the influence of crop rotation on maize grown on the reddish preluvosoil from Moara Doamneasca. Bucharest: UASVM, A, LIV, 217-222
Cornes, D.W. (2015) IWM: An industry view. u: EWRS Workshop, Optimizing of herbicide use in an Integrated Weed Management (IWM) context, Heraklion, Crete, Grecee, 5-7 March, 7
Harker, K. N., o'Donovan John, T. (2013) Recent Weed Control, Weed Management, and Integrated Weed Management. Weed Technology, 27(1): 1-11
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Oljača, S., Jovanović, Ž. (2008) Uticaj plodoreda u borbi protiv korova. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 2, str. 45-51
Kovačević, D., Momirović, N. (2008) Uloga agrotehničkih mera u suzbijanju korova u savremenim konceptima razvoja poljoprivrede. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 2, str. 23-38
Liebman, M., Mohler, C.L., Staver, C.P. (2009) Ecological Management of Agricultural Weeds. Cambridge: Cambridge University Press
Oerke, E.C. (2005) Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science, 144: 31-43
Simić, M., Spasojević, I., Kovačević, D., Brankov, M., Dragičević, V. (2016) Crop rotation influence on annual and perennial weed control and maize productivity. Romanian Agricultural Research, 125-132: 3
Simić, M., Spasojević, I., Brankov, M., Dragičević, V. (2014) Integrisana primena plodoreda i herbicida za kontrolu korova u kukuruzu. Biljni lekar, vol. 42, br. 2-3, str. 209-216
Spasojević, I. (2014) Značaj plodoreda za povećanje useva kukuruza i očuvanje biodiverziteta. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Stefanović, L., Simić, M., Šinžar, B. (2011) Kontrola korova u agroekosistemu kukuruza. Monografija. Beograd: Društvo genetičara Srbije, 1-653
Swanton, C.J., Weise, S.F. (1991) Integrated Weed Management: The Rationale and Approach. Weed Technology, 5(3): 657-663
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1702095B
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.