Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 15, br. 2, str. 84-86
Varijabilnost prinosa i parametara kvaliteta zrna hibrida kukuruza kokičara (Zea mays L. Everta)
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresajsrdic@mrizp.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-20003

Ključne reči: kukuruz kokičar; prinos; zapremina kokičavosti; broj zrna u 10 g
Sažetak
Definisanje visokog kvaliteta kukuruza kokičara zavisi od aspekta kako proizvođača, dorađivača tako i potrošača. Zbog toga se posebna pažnja u oplemenjivanju kukuruza kokičara posvećuje povećanju prinosa, ali sa zadržavanjem i povećanjem kvaliteta iskokaknog i neiskokanog zrna. Ogled sa 12 hibrida kukuruza kokičara postavljen je po principu slučajnog bloka u 3 ponavljanja. Ispitivane su osobine: prinos zrna kukuruza, zapremina kokičavosti i broj zrna u 10 g. Analiza varijanse pokazala je da postoje statistički značajne razlike između posmatranih genotipova u pogledu sve tri osobine. Prinos zrna hibrida u ovom istraživanju, kretao se od 3,36 t/ha (ZPSK 645/1k) do 6,07 t/ha (ZPSK 611k). Najmanju zapreminu ostvario je hibrid ZPSK 501k (27,33 cm3/g), što se smatra izuzetno niskom zapreminom, dok je 5 hibrida imalo dobru zapreminu kokičavosti od preko 38,00 cm3/g. Najvišu zapreminu kokičavosti ostvario je ZPSK 649/1k sa 39,50 cm3/g. Šest hibrida iz ovog istraživanja imalo je krupno zrno, pet hibrida je bilo srednje krupnoće zrna, dok je hibrid ZPSK 501k (83 zrna u 10 g) bio sitnog zrna. Negativna korelacija utvrđena je između prinosa i zapremine kokičavosti (-0,52), koja iako nije bila značajna ukazuje na srednju jačinu zavisnosti između parametara i na to da prinosniji hibridi uglavnom imaju manju zapreminu kokičavosti. Značajna negativna korelacija utvrđena je između prinosa i broja zrna u 10 g (-0,70*), dok je značajna pozitivna korelacija bila je između broja zrna u 10 g i zapremine kokičavosti (0,66*). Ovakvi rezultati govore u prilog komleksnosti procesa oplemenjivanja kukuruza kokičara.
Reference
Ashman, R.B. (1983) Popcorn. West Lafayette, IN: Purdue University, Cooperative extension service, Plant disease control, Bulletin BP-4
Dofing, S.M., d'Croz-Mason Nora,, Thomas-Compton, M.A. (1991) Inheritance of expansion volume and yield in two popcorn x dent corn crosses. Crop Sci, 31, 715-718
Dumanović, J., Pajić, Z. (1998) Specifični tipovi kukuruza. Beograd-Zemun: Institut za kukuruz 'Zemun Polje'
Erić, U., Pajić, Z., Videnović, J. (2003) Uticaj genotipa i spoljne sredine na prinos i zapreminu kokičavosti hibrida kukuruza kokičara (zea mays l. Everta). Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 64, br. 1-2, str. 27-33
Hoseney, R.C., Zeleznak, K., Abdelrahman, A. (1983) Mechanism of popcorn popping. Journal of Cereal Science, 1: 43-52
Pajić, Z., Vančetović, J., Radosavljević, M. (2005) Hibridi kukuruza specifičnih svojstava za industrijsku preradu. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 1-2, str. 18-21
Pajić, Z., Srdić, J., Todorović, G. (2006) Uticaj sadržaja vlage u zrnu kukuruza kokičara na zapreminu kokičavosti. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 3-4, str. 122-123
Pajić, Z., Srdić, J., Filipović, M. (2006) Odnos rodnosti i zapremine kokičavosti hibrida kukuruza kokičara (Zea mays L. everta). Selekcija i semenarstvo, vol. 12, br. 3-4, str. 81-83
Srdić, J., Pajić, Z. (2007) Uticaj faktora spoljne sredine na prinos i kvalitet zrna kukuruza kokičara (Zea mays L. everta). Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 68, br. 4, str. 87-92
Srdić, J., Pajić, Z. (2008) Odnos prinosa i kvaliteta zrna hibrida kukuruza kokičara (Zea mays everta Sturt.). Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 1-2, str. 49-54
Zar, J.H. (1999) Biostatistical analysis. London: Prentice Hall, 4th
Ziegler, K.E., Ashman, R.B. (1994) Popcorn. u: Hallauer A.R. [ur.] Specialty corns, Boca Raton, FL, itd: CRC Press, str. 189-223
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.