Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
1995, vol. 18, br. 1-4, str. 131-141
Pretpostavke uspostavljanja pravne države
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Pravna država predstavlja državnu organizaciju u kojoj je državna vlast garant vladavine prava kojom se obezbeđuje zaštita prava i sloboda čoveka na nivou dostignuća civilizacijskog razvoja kulture ljudske zajednice. Pretpostavke uspostavljanja pravne države su određen stepen razvoja prava i funkcionisanja državne vlasti, koje se temelje na principu legaliteta prava, pravnoj jednakosti građana i razvijenoj demokratiji. Prethodna pretpostavka za uspostavljanje pravne države je razvijena pravna kultura građana. Pravna kultura je osnova svesti građana da je vladavina prava, odnosno poštovanje prava od svih i prema svima, uslov opstanka i razvoja društvene zajednice i autonomije ljudske individue.
Reference
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. Beograd: Filip Višnjić
Čavoški, K.S. (1991) Prirodno pravo, vladavina prava i tiranski zakoni. u: Basta Danilo N. i Miler D. [ur.] Pravna država: poreklo i budućnost jedne ideje, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 89
Fatić, B.D. (1992) Pretpostavke pravne države. Sudska praksa: jugoslovenski stručno-informativni časopis, Beograd, br. 6, str. 82
Hasanbegović, J.G. (1991) Retoricitet prava i pravnost države ili o nespojivosti suverenosti i pravne države. u: Basta Danilo N. i Miler D. [ur.] Pravna država: poreklo i budućnost jedne ideje, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 56
Jovanović, S. (1922) O državi - osnovi jedne pravne teorije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kaufmann, A. (1978/1963) Gustav Radbruch. Aphorismen zur Rechtsweisheit. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3, str. 391, (prevod D. Baste, Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht)
Krbek, I. (1936) Zakonitost uprave. Mjesečnik, Zagreb, br. 2, str. 136
Lok, D. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost
Lukić, R.D. (1991) O pravnoj državi. u: Basta Danilo N. i Miler D. [ur.] Pravna država: poreklo i budućnost jedne ideje, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 11
Marković, B.S. (1937) Načela demokratije. Beograd: Francusko-srpska knjižara A. M. Popovića
Mitrović, D.M. (1989) Pravni oblici države. Pravni život, br. 6-7, str. 141-154
Nikolić, P.S. (1993) Sunovrat ideje vladavine prava. Pravni život, br. 1-2, str. 219
OUN, Generalna skupština (1968) Univerzalna deklaracija o pravima čoveka. u: Đorđević Jovan [ur.] Ljudske slobode i prava, Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije, (od 10. dec. 1948)
Pannick, D. (1987) Judges. New York, prevedeno u: Zakonitost, Zagreb, 5/1991, str. 601
Pejn, T. (1987) Prava čoveka. Beograd: Filip Višnjić
Perenič, A. (1989) Pravna država i autonomnost pravničkog poziva. Sudska praksa: jugoslovenski stručno-informativni časopis, Beograd, br. 6, str. 91
Perović, S.K. (1993) Vratimo se školi prirodnog prava. Pravni život, vol. 42, br. 1-2, str. 17-34
Perović, S.K. (1991) Pravna država i kriza pravnog sistema. u: Vasilijević Vladan [ur.] Pravna država, putevi uspostavljnja pravne države, savetovanje, Budva, 1990, zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, str. 110
Pihler, S. (1993) Pravnik i ljudska prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 10, br. 1-2, str. 23-24
Popović, Đ. (1939) Sila i pravo. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 5-6, str. 467
Popović, S.B. (1991) O nekim karakteristikama pojma pravne države uzetog u materijalnom smislu. u: Basta Danilo N. i Miler D. [ur.] Pravna država: poreklo i budućnost jedne ideje, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 107
Radbruh, G. (1946) Filozofija prava. Beograd: Nolit, Zakonsko nepravo i nadzakonsko pravo, str. 287-289
Stojanović, D.M. (1989) Pravno-etički principi i pravna država. Pravni život, br. 6-7, str. 1074
Šarčević, E. (1989) Pojam pravne države. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 4, str. 413
Tasić, Đ. (1930) O načelu jednakosti građana pred zakonom. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 5, str. 333-346
Tasić, Đ. (1941) Načelo zakonitosti u modernoj državi. u: Uvod u pravne nauke, Beograd, str. 180
Tasić, Đ. (1941) Uvod u pravne nauke: Enciklopedija prava. Beograd: Štamparija Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka