Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 44, br. 1-3, str. 170-176
Promene u tipologiji globalnih društava i procesi tranzicije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Nastajanje globalnih društvenih promena i rešavanje globalnih problema savremenog društva ukazuju na tendenciju ukupnog društvenog razvoja ka pojedinim tipovima društva (poluperiferno ili moderno pluralističko društvo) i prevazilaženje klasične podele savremenog sveta na svet kapitalizma i svet socijalizma. Ovu dihotomiju, u uslovima novih socijalnih tendencija - kao što su pluralizam svojinskih oblika, procesi tranzicije, ekspanzija demokratskih tekovina parlamentarne demokratije, različiti oblici participacije i samoupravljanja u čitavom svetu, nastup naučno-tehnološke revolucije, pojava tzv. 'socijalne države' i 'pravne države', socijalni pokreti itd. - u izvesnom smislu, zamenjuje konstituisanje 'novog društva', pluralističkog društva.
Reference
Bolčić, S.I. (1983) Razvoj i kriza jugoslovenskog društva u sociološkoj perspektivi. Beograd: Studentski izdavački centar / SIC
Bowlws, S., Edwards, R. (1991) Razumijevanje kapitalizma - konkurencija, komanda i mijena u privredi SAD. Zagreb: Školska knjiga
dal Robert, A. (1993) Uvod u ekonomsku demokratiju. Beograd: Savremena administracija
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Đokić, Z.P., ur. (1996) Tranzicija kao razvojna faza. Priština: Pergament
Flere, S. (1991) Autoritarizam i retradicionalizacija. Sociologija, vol. 33, br. 3, str. 387-395
Galbraith, J.K. (1979) Ekonomika i društveni ciljevi. Rijeka: Otokar Keršovani
Galbraith, J.K. (1990) The great transition: Social reality as a guide. Bruxelles
Hafner, P.J. (1994) Uvod u sociološke teorije. Beograd, itd: Prosveta
Ilić, B.B. (1995) Aktuelna pitanja savremene političke ekonomije. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, L.R. (1996) Savremeno društvo - strategije razvoja i akteri-prilozi sociologiji razvoja. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Mitrović, L.R. (1995) Savremeno društvo između procesa globalizacije i fragmentacije. u: Savremene društvene promene i sociologija rada, Niš
Pečujlić, M. (1991) Savremena sociologija - stara i nova slika sveta. Beograd: Službeni list
Pešić, V.D. (1989) Socijalizam i modernizacija: Otpori promeni i mehanizmi zaustavljanja društvenog razvoja' / Socialism and modernization: Resistance to change and mechanisms arresting social development. u: Ranković Miodrag [ur.] Deformacije i granice društvenog razvitka - prilozi sociološkoj teoriji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Petković, V.V. (1994) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Popović, M.V. (1991) Totalitarne karakteristike realsocijalizma. Sociologija, vol. 33, br. 4, str. 577-586
Popper, K.R. (1971) The open society and its enemies. Princeton, NJ: Princeton University Press
Toffler, A. (1980) The third wave. London
Touraine, A. (1980) Postindustrijsko društvo. Zagreb: Globus
Vojnić, D. (1993) Ekonomija i politika tranzicije. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka