Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, br. 8, str. 425-440
Uticaj kreativnog menadžmenta na organizacione inovacije ustanova kulture
Srednja škola 'Artimedia', Beograd

e-adresaanastevanov@gmail.com
Ključne reči: kreativni menadžment; organizacione inovacije; ustanove kulture
Sažetak
Izvestan broj istraživačkih studija ispitivao je menadžment i liderstvo koji vode ka kreativnosti, međutim ova ispitivanja su do današnjih dana još uvek u povoju i nedostaje im opšti organizacioni okvir u kome su ugrađeni aspekti menadžmenta koji vodi ka kreativnosti, kao i evaluacija uloge liderstva u ovom procesu. Stoga se ovaj rad bavi ispitivanjem uticaja kreativnosti menadžera na organizacione inovacije ustanove kulture. Kreativnost menadžera, koja se karakteriše kreativnim stilom u upravljanju, suštinski se odnosi na liderski stil poznatiji pod imenom transformaciono liderstvo. Izvesni nalazi u literaturi pružili su dokaze da ovaj oblik liderstva ima uticaja na kreativnost zaposlenih i inovacije u organizacionom kontekstu, stoga ovaj rad pruža osnovu budućim istraživačima u daljim ispitivanjima ovih oblasti.
Reference
Baer, M., Oldham, G.R. (2006) The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support for creativity. Journal of Applied Psychology, 91(4): 963-970
Berns, V.Dž. (2009) Menadžment i umetnost. Beograd: Clio
Bilton, K. (2010) Menadžment i kreativnost. Beograd: Clio
Denti, L., Hemlin, S. (2012) Leadership and innovation in organizations: a systematic review of factors that mediate or moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 16(03): 1240007
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2003) Kultura, menadžment, marketing, animacija. Beograd: Clio
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima. Beograd: Klio
Draker, P. (2006) Moj pogled na menadžment. Novi Sad: Adižes
Ekvall, G. (1996) Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1): 105-123
Gilson, L.L. (2009) Why be creative. A review of practical outcomes associated with creativity ar individual, group and organizational level. u: Zhou J., Shalley C.E. [ur.] Handbook of organizational creativity, Taylor & Francis
Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2001) Primal leadership: The hidden driver of great performance. Harvard Business Review, 79(11); 42-53
Isaksen, S., Tidd, J. (2006) Meeting the innovation challenge. UK: John Wiley & Sons
Isaksen, S.G., Dorval, K.B., Treffinger, D.J. (2011) Creative approaches to problem solving: A framework for change. Sage Publications
Mandić, T. (2003) Komunikologija, psihologija, komunikacije. Beograd: Clio
Mumford, M.D., Gustafson, S.B. (1988) Creativity syndrome: Integration, application, and innovation. Psychological Bulletin, 103, 27-43
Mumford, M.D., Scott, G.M., Gaddis, B., Strange, J.M. (2002) Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. Leadership Quarterly, 13(6): 705-750
Rickards, T., Moger, S. (2006) Creative Leaders: A Decade of Contributions from Creativity and Innovation Management Journal. Creativity and Innovation Management, 15(1): 4-18
Robinson, S.K. (2011) Out of our minds. West Sussex: Capstone Publishing
Rou, A.Dž. (2008) Kreativna inteligencija. Beograd: Clio
Spreitzer, G.M., Cumings, T.G. (2001) The Leadership Challenges of the Next Generation. u: Bennis W., Spreitzer G.M., Cummings T.G. [ur.] The Future of Leadership: Today's Top Leader Thinkers Speak to Tomorow's Leaders, San Francisco: Jossey Bass, 241-253
Stevanović, A. (2013) Uvođenje kreativnosti u menadžment institucija kulture - mogućnosti, razmatranja i prespektive. Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, Univerzitet Megatrend, 659-678; 5
Styhre, A., Sundgren, M. (2005) Managing creativity in organizations: Critique and practices. London: Palgrave Macmillan
Tidd, J., Bessant, J. (2009) Managing innovation integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons
Tomson, R. (2000) Veština rukovođenja. Beograd: Clio
West, M.A., Richter, A. (2012) Climates and cultures for innovation and creativity at work. u: Handbook of Organizational Creativity, Lawrence Erlbaum Associates, Taylor & Francis Group, 211-236
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1608425S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka