Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 31  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 7, str. 227-244
Organizovanje za realizaciju vojne operacije kao objekta projektnog menadžmenta
aGeneralštab Vojske Srbije, Uprava za planiranje i razvoj (J-5)
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Sažetak
U operacijama kao sredstvu odgovora na bezbednosne izazove, rizike i pretnje, a radi efektivnog i efikasnog ostvarivanja cilja, nameće se potreba za primenom sasvim konkretnih sposobnosti i kompetencija menadžmenta i organizacije kao celine. U takvim uslovima utvrđeno je posedovanje zajedničkih odlika operacije i projekta koji omogućava pristup i specijalizovanoj disciplini menadžmenta - projektnom menadžmentu sa funkcijama: postavljanje cilja, planiranje, organizacija, vođenje i kontrola. Polazni korak u primeni koncepta projektnog menadžmenta predstavlja definisanje organizacione forme. Definisanje pravilne organizacije za upravljanje operacijom, uvažavajući navedeno, kao i načela organizovanja Vojske Srbije (posebno načela modularnosti) i načela upotrebe Vojske Srbije, nameće se kao neophodnost. Uspostavljena funkcionalna organizacija rada u komandama jedinica Vojske Srbije omogućava efektivno i efikasno sprovođenje procesa operativnog planiranja (projektovanja vojnih operacija) i upravljanje operacijom (projektom). Svakako, izmenjen i složen kontekst savremenog operativnog okruženja nameće potrebu, uz uvažavanje osnovnog modela organizacije, da se svaka operacija “kroji po meri”, tj. da se organizacija iznova oblikuje i kreira sistem za njeno rešavanje. Na taj način, dobijena optimalna organizaciona forma, u skladu sa postavkama projektne organizacije, rezultirala bi procesom koji se odvija u pravcu projektovanog cilja (krajnjeg željenog stanja).
Reference
*** (2013) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Beograd: GŠ VS, Uprava za planiranje i razvoj (J-5)
*** (1983) Uputstvo za rad komandi - štabova (Nacrt). Beograd: CVVŠ JNA Maršal Tito
*** (2007-2009) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, broj 116/2007; 88/2009
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije. Beograd: Medija centar Odbrana
*** (2004) Materijal za udžbenik iz Operatike. Katedra operatike
Buble, M. (2000) Management. Split: Ekonomski fakultet
Cerović, Z. (2003) Hotelski menadžment. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Čupić, M., Suknović, M. (2010) Odlučivanje. Beograd: FON
Dulanović, Ž. (2003) Osnovi organizacije. Beograd: FON
Dulanović, Ž., Jaško, O. (2005) Organizaciona struktura i promene. Beograd: FON
Forca, B. (2005) Oružana borba u strategiji odbrane državne zajednice Srbije i Crna Gora. Beograd: Vojno delo
Greenberg, J., Baron, R.A. (1998) Ponašanje u organizaciji. Beograd: Želnid
grupa autora (1985) Vojna enciklopedija. Beograd: Medija centar Odbrana
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Jovanović, P., i dr. (2008) Menadžment i projektni menadžment. Beograd: Visoka škola za projektni menadžment
Jovanović, P., Đorđević, V., Filipović-Radulaški, T., Mitić, A. (2012) Specijalizovane discipline menadžmenta. Beograd: Zuhra
Jovanović, P., Jovanović, F. (2012) Primena projektnog menadžmenta u Vojsci Srbije. Beograd: Vojno delo
Jovanović, P.M. (1996) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Kovač, M.V. (2004) Pojam i klasifikacija operacija. Vojno delo, vol. 56, br. 2, str. 78-96
Lock, D. (1977) Project management. London: Gwer press
Slavković, R., Talijan, M. (2011) Vojna operacija kao projekat. u: XV Internacionalni simpozijum iz Projektnog menadžmenta - Projektni menadžment u Srbiji - uspesi i mogućnosti, Zlatibor, Zbornik radova
Slavković, R., Talijan, M., Jelić, M. (2013) Organizovanje u (vojnim) operacijama. u: XVII Internacionalni simpozijum iz Projektnog menadžmenta - Savremene tendencije u projektnom i inovacionom menadžmentu, Zlatibor, Zbornik radova
Stoner, J., Freeman, E., Gilbert, D.R. (2000) Menagment. Beograd: Želnid
Vujaklija, M. (1980) Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Weihrich, H., Koontz, H. (1998) Menadžment. Zagreb: Mate, 11. izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1607227D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka