Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 62, br. 2, str. 105-114
Sadržaj magnezijuma u zemljištu i krmivu u zavisnosti od tipa zemljišta i krmnog useva
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
cDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola, Srbija

e-adresasnezana.jaksic@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Stanje, tendencije i mogućnosti povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini (MPNTR - 31072)

Sažetak
Cilj rada je da prikaže uticaj tipa zemljišta i krmnog useva na sadržaj magnezijuma u zemljištu i krmnim biljkama, kao i obezbeđenost krmiva magnezijumom sa aspekta prevencije bolesti “tetanije” kod životinja. Ispitivanja su izvedena na poljoprivrednim površinama černozema i humogleja, na kojima su zasnovane proizvodnje lucerke i crvene deteline. Za određivanje sadržaja Mg u biljnom materijalu, kao i ukupnog sadržaja u zemljištu primenjena je digestija uzoraka u zatvorenom mikrotalasnom sistemu pod visokim pritiskom na aparatu Milestone Ethos 1 i determinacija na aparatu ICP-OES Vista Pro-Axial Varian. Prosečan ukupan sadržaj Mg u zemljištu ispitivanih lokaliteta iznosio je 0,64%. Ukupan sadržaj Mg u černozmu je bio viši u odnosu na humoglej. Sadržaj ukupnog Mg je rastao sa dubinom zemljišta. Konstatovana je značajna pozitivna korelaciona veza između ukupnog sadržaja Mg u zemljištu i pH vrednosti zemljišta, kao i sadržaja CaCO3. Prosečna vrednost sadržaja Mg u ispitivanim krmnim usevima iznosila je 0,28%. Viši sadržaj Mg u suvoj materiji biljaka je konstatovan na humogleju. Crvena detelina je, u proseku, imala značajno veći sadržaj Mg. Sa aspekta obezbeđenosti biljaka magnezijumom, može se smatrati da ne postoji potencijalna opasnost od pojave bolesti “tetanije” kod životinja, jer je odnos K/(Ca+Mg) ispod 2,2, a sadržaj K i Mg u suvoj materiji biljaka izvan kritičnih vrednosti.
Reference
*** (2004) SRPS ISO 11464: Kvalitet zemljišta - prethodna obrada uzoraka za fizičko-hemijske analize
*** (2005) ISO 10390: Soil quality: Determination of pH
*** (1995) ISO 10693: Soil quality: Determination of carbonate content: Volumetric method
Belić, M., Nešić, L., Ćirić, V., Vasin, J., Milošev, D., Šeremešić, S. (2011) Characteristics and classification of gleyic soils of Banat. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 375-382
Bođa, V. (2001) Dinamika magnezijuma u zemljištima Vojvodine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Caddel, J.L., Zhang, H., Wise, K. (2004) Responses of Alfalfa, Red Clover, and White Clover to Soil pH and Lime Treatments. 2(1): 0
Dozet, D. (2011) Sadržaj Ni u zemljištima Srema. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Master teza
Džamić, R., Stevanović, D. (2000) Agrohemija. Beograd: Partenon
Gross, C.F. (1973) Ann. Meeting Soil Conserv. Soc. Amer. Hot Springs, Ark
Ignjatović, S., Vučetić, J., Lugić, Z., Dinić, B. (2001) Uticaj faze razvića na sadržaj makro i mikroelemenata u crvenoj i beloj detelini. Agricultural Science Research Journal, 62 (220); 309-316
Jakšić, S. (2014) Uticaj krmnog useva, tipa i plodnosti zemljišta na produktivnost i hemijski sastav kabaste stočne hrane. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Jakšić, S.P., Vučković, S.M., Vasiljević, S., Grahovac, N., Popović, V., Šunjka, D.B., Dozet, G.K. (2013) Akumulacija teških metala u Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. na kontaminiranom fluvisolu. Hemijska industrija, vol. 67, br. 1, str. 95-101
JDPZ (1966) Priručnik za ispitivanje zemljišta. u: Hemijske metode ispitivanja zemljišta, Beograd, Knjiga I
Kastori, R., Maksimović, I., Ilin, Ž., Putnik-Delić, M. (2016) Magnezijum u ishrani biljaka. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Koenig, R., Kitchen, B., Hurst, C., Barnhill, J. (1999) Phosphorus and potassium fertilization of irrigated alfalfa in Utah. u: Western Nutrient Management Conference, Salt Lake City, Utah, 57-62
Lukić, D. (2000) Lucerka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Maguire, M.E., Cowan, J.A. (2002) Magnesium chemistry and biochemistry. Bio Metals, 203-210; 15
Marković, J., Štrbanović, R., Cvetković, M., Anđelković, B., Živković, B. (2009) Uticaj faze razvića na koncentraciju mineralnih elemenata u listu, stablu i celoj biljci lucerke (Medicago sativa L.). Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 25, br. 5-6-2, str. 1225-1231
Mengel, K., Kirkby, E.A. (2001) Principles of plant nutrition. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Popović, Ž. (1985) Agrohemija i fertilizacija. Poljoprivredni fakultet. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Popović, Ž. (1989) Agrohemija. Beograd: Naučna knjiga
Savić, B., Jekić, M. (1975) Agrohemija. Sarajevo: Svjetlost
StatSoft, Inc. Corporation Statistica 12.6. Tulsa, OK, USA
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Tesar, M.B. (1981) High yield alfalfa research. u: Weed, Seed and Fertilizer Conference, Michigen State Univesity, Lansing, 1-4
Vučković, S. (2004) Travnjaci. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
Werk, O., SchÌfer, P. (1971) Untersuchhungen zum Mg- und Na-Gehalt von Weidefutter. Mitteilungen der DLG, 368-372; 14
Živkov-Baloš, M., Mihaljev, Ž., Ćupić, Ž. (2011) Contnet of trace elements and some radionuclides in lucerne (Medicago sativa). Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 591-598
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS1702105J
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka