Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 3, str. 261-280
Rasprostranjenost i osnovne odlike genetskih tipova zemljišta u severoistočnoj Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na ekonomske aspekte valorizacije
nema

e-adresadkgoran.rajovic@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatra rasprostranjenost i osnovne odlike genetskih tipova zemljišta severoistočne Crne Gore sa posebnim osvrtom na ekonomske aspekte valorizacije, na primeru opština Berane, Andrijevica i Plav. Automorfna i hidromorfna zemljišta imaju različite proizvodne mogućnosti. Sa porastom nadmorske visine i pogoršavanjem drugih prirodnih uslova, smanjuje se produktivna sposobnost pedološkog pokrivača. Kada se posmatra razvijenost zemljišnih tipova u vertikalnom proseku, očitije je da se produktivniji zemljišni tipovi vezuju za matrične supstrate od neogenih sedimenata do kvartarnih. Iznad gornje granice razvijenosti neogenih sedimenata ulazi se u pojas šumskih i livadskih zemljišta. Ekonomski aspekti valorizacija ukazuju na mogućnosti iskorišćavanja zemljišta u poljoprivredne, turističke, industrijske svrhe. Proučavani prostor raspolaže značajnim zemljišnim resursima. Međutim, savremeno i buduće korišćenje zemljišnih resursa zahteva novi prilaz koji treba da omogući primenu naučno zasnovanih metoda kako u procesu korišćenja, tako i u procesu njegove zaštite.
Reference
Boričić, R., Lutovac, V.M., Petrić, D. (1967) Ivangradska community. Ivangrad: Labor university
Coppock, J.T., Gebbett, L.F. (1978) Land use and town and contry planning.Ohvord: Royal statistical society and SSRC. Oxford-New York, itd: Reviews of UK Statistical Sources& Pergamon Pres
Cvijanović, J.M. (2004) Organizacione promene. Beograd: Ekonomski institut
Ćirić, M. (1991) Pedologija. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dimitrijević, D., Nikolić, P. (1990) Ugalj Jugoslavije. Beograd: Pronalazaštvo
Đerković, Z.Š. (1992) Strategija razvoja poljoprivrede u funkciji privrednog razvoja. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Đukanović, D. (1967) Klima sreza Leskovac. Beograd: Nolit
Grupa autora (1984) Razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori do 2000. godine. Podgorica: Institut za društveno-ekonomska istraživanja
Grupa autora (1982) Pregled mineralnih sirovina. Beograd: Savezni geozavod
Gulan, B. (2005) Zemljište resurs budućnosti. Agropres: Udruženje novinara za poljoprivredu, odabrani tekstovi,www.agropres.org.rs
Kalezić, Ž. (1976) Strukturne promene na crnogorskom selu u XX vijeku. Podgorica-Titograd: Pobjeda
Lazić, B., i dr. (2005) Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 1-359
Lutovac, V.M. (1973) Andrijevica - osobenosti geografskog položaja i činioci razvitka. Osnivanje i razvitak Andrijevičke škole 1863-1973. Andrijevica: Osnovna škola 'Bajo Jojić', 7-15
Miljković, N.S. (1996) Osnovi pedologije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za geografiju
Nikolić, I., Filipović, S., Miljković, M. (2010) Potencijali poljoprivredno-prehrambenog sektora Srbije. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 203-222
Opština Andrijevica (2010) Sadržaj prostornog i urbanističkog plana 1. 42-61, Dostupno preko: http://www.andrijevica.me, 22.08
Rajović, G. (2010) Structure and trends of soil usage in Montenegro. Journal Montenegrina, Podgorica, No.9(2)
Rajović, G. (2009) Prirodne osnove za razvoj i razmeštaj poljoprivrede u severoistočnoj Crnoj Gori. Industrija, vol. 37, br. 4, str. 15-27
Rajović, G. (2010) Prirodni uslovi za razvoj i razmeštaj turizma u severoistočnoj Crnoj Gori. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 183-202
Rajović, G. (2009) Agrarne promene pod uticajem depopulacije i komparativne prednosti i ograničenja za razvoj agrara u severoistočnoj Crnoj Gori. Ekonomika, vol. 55, br. 6, str. 33-44
Rajović, G.D. (2005) Geografske osnove za razvoj privrede Gornjeg Polimlja - privredno-geografska studija. Beograd: Vedes
Rakićević, T. (1989) Prirodni resursi SR Srbije, njihovo korišćenje i zaštita. Beograd: Geografski fakultet, sv. 36
Republiĉka geodestska uprava (1994) Osnovna svojstva i obeležja pojedinih bonitetnih klasa. Službeni glasnik RCG, Podgorica, br. 17
Spasojević, M.Ž. (1989) Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa sa posebnim osvrtom na Ponišavlje. Beograd: GF PMF, doktorska disertacija
Videnović, A. (1996) Crna Trava - život, kriza i nada. Beograd: Zadužbina Andrejević
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka