Akcije

Ekonomski pogledi
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 4, br. 3, str. 61-68
Geografska struktura ulaznih tokova stranog kapitala u zemljama u tranziciji - osvrt na stanje u Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Geografska struktura postsocijalističkih zemalja posmatrana u svetlu njihove uspešnosti na planu privlačenja stranog kapitala ukazuje na velike disproporcije u pogledu nivoa privučenih sredstava iz inostranstva. Poslednja decenija 20. veka je za neke zemlje ove grupacije bila veoma uspešna. To je decenija njihovog prosperiteta, napretka i hvatanja koraka sa modernim i razvijenim evropskim zemljama. Ovaj region (Slovenija, Poljska, Češka Mađarska i Slovačka) obuhvata grupu zemalja u tranziciji koje prednjače u procesu transformacije privrednih sistema, realizacije ekonomskih reformi i privlačenja privatnih stranih ulaganja, pre svega stranih direktnih investicija. Posmatrane zemlje su nakon početne "tranzicione recesije" uspele da dostignu, a neke među njima i da prestignu, nivo razvoja koji su imale na početku tranzicionog procesa. Za njih je protekla decenija predstavljala uporište oporavka, integracije, demokratizacije i tržišnih reformi, čime su stvoreni uslovi za intenziviranje privrednih aktivnosti u budućem periodu. Za razliku od gore pomenutih zemalja, na prostorima bivše SFRJ, početkom 90-ih godina došlo je do potpune dezintegracije, koja je bila obeležena ekonomskim sankcijama, velikim ljudskim žrtvama i ogromnim materijalnim razaranjima. Opisane dramatične političke prilike u kojima se Srbija nalazila, ostavile su teške posledice na njen društveno-ekonomski razvoj, tako da ona, zajedno sa Albanijom i BiH, danas spada u red najnerazvijenijih zemalja u Evropi. Funkcionisanje srpske privrede u takvim okolnostima dovelo je i do drastičnog pogoršanja njene pozicije u sferi međunarodnog kretanja kapitala. Uprkos činjenici koja govori da je Srbija (kao deo bivše Jugoslavije) imala značajno iskustvo sa prilivom privatnog stranog kapitala sve do ranih 90-ih godina 20. veka, situacija se u ovoj sferi značajno promenila posle kolapsa bivše Jugoslavije i uvođenja sankcija protiv novostvorene SR Jugoslavije. Tokom desetogodišnjeg perioda izolacije, priliv ovog oblika stranog kapitala je skoro suspendovan, dok su međunarodni trgovinski i finansijski tokovi bili prekinuti. U takvoj situaciji došlo je do velikog usporavanja procesa tranzicije, opadanja nivoa ukupnih ekonomskih tokova, smanjenja domaće akumulacije, intenzivnog opadanja nivoa investicionih aktivnosti i pojave tzv. "investicionog gepa" (razlika između nivoa investicija i nivoa štednje u privredi).
Reference
*** (2001) Investment guide for southeast Europe. u: Bulgaria economic forum, septembar
Bošnjak, M., ur. (2002) Studijsko-analitičke osnove politike makroekonomske stabilnosti i razvoja Savezne republike Jugoslavije. Beograd: Savezni sekretarijat za razvoj i nauku
Dinkić, M.D. (2002) Večernje novosti, 15. avgust
ECE (2002) Economy survey of Europe. NY-Geneva
European Bank for Reconstruction & Development (2001) Transition Report Update. London, April
Kovačević, R. (1998) Inostrane direktne investicije i konkurencija. u: SEJ Ekonomski odnosi sa inostranstvom i tranzicija jugoslovenske privrede, Tradicionalno junsko savetovanje ekonomista Jugoslavije, jun, Herceg Novi, Beograd: Naučno društvo ekonomista Jugoslavije / NDEJ
UN Conference on Trade and Development (2001) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications / UN Publication
UN Conference on Trade and Development (2002) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications / UN Publication
UN, Economic Commission for Europe (2001) Economic Survey of Europe. NY-Geneva
Unković, M. (2001) Potrebe Jugoslavije za stranim kapitalom i uslovi za njegovo privlačenje. Ekonomski anali, vol. 45, br. van.br.okt, str. 65-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.