Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 26, br. 11-12, str. 87-100
Uslovni otpust u kaznenom zakonodavstvu Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: uslovni otpust; opoziv uslovnog otpusta; procesna pravila; rokovi za postupanje; nadzor nad uslovno otpuštenim; nadležnost za postupanje; specijalizovana veća
Sažetak
Promene u kaznenom zakonodavstvu Srbije nužno su se odrazile i na uslovni otpust. Usklađivanje sa međunarodnim standardima dovelo je do povećanja dužine izdržane kazne zatvora posle koje se može tražiti uslovni otpust, ali i ukazalo na neusklađenost sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima. Neophodno je uvesti rokove u kojima mora da se rešavaju molbe za uslovni otpust, izdiferencirati da li je to ipak samo mogućnost, ili i pravo na uslovni otpust, što bi uz uvođenje jasnijih kriterijuma na osnovu kojih bi se to utvrđivalo dovelo do svođenja arbitrabilnosti u odlučivanju po ovim zahtevima na minimum. Procesna rešenja vezana za postupak za odobrenje uslovnog otpusta morala bi se proširiti kroz uvođenje nejavnog postupka tokom rešavanja molbe za uslovni otpust, uz davanje mogućnosti zatvoreniku da aktivno učestvuje u njemu. Saslušanje stručnih lica, veštaka koja sačinjavaju Izveštaj o zatvoreniku trebalo bi uvesti najmanje kao mogućnost. Državni tužilac bi svoju ulogu u ovim postupcima morao promeniti, kroz aktivno učešće u njima. Specijalizacija sudskog veća i njegovo izdvajanje iz rada i redovne nadležnosti vanraspravnog veća doprineli bi efikasnosti u radu po ovim predmetima. Opoziv uslovnog otpusta bi trebalo raditi na isti način i postupku kao i odobravanje uslovnog otpusta. Uslovni otpust kao korektiv pravnosnažnoj sudskoj presudi zahteva da bude pod nadzorom stručnih organa i nadležnošću suda. Ovo bez obzira da li se osuđenom kojem se kazna suspenduje kroz uslovni otpust određuje da ispuni i obaveze predviđene krivičnopravnim odredbama.
Reference
*** (2001-2002) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 20/01, 68/02
*** Evropska konvencija o nadzoru nad uslovno osuđenim ili uslovno otpuštenim, Rezolucija R(65)1 o uslovnim kaznama, uslovnom otpustu i drugim otpuštenih prekršilaca, R(76)2 o postupanju sa zatvorenicima sa dugim kaznama, Preporuka R(99)22 koja se odnosi. u: ETS, broj 51
*** (2005) Krivični zakonik od 6.10.2005.godine. Službeni glasnik RS, br. 85, br. 88 i 107
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika od 03.09.2009. godine. Službeni glasnik, br. 72
Gomien, D. (1996) Kratak vodič kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Jovanović, S.S. (2003) Mogući pravci preispitivanja instituta uslovnog otpusta - s osvrtom na francuska rešenja. Temida, vol. 6, br. 3, str. 21-26
Lazarević, J. (1996) Izmene i dopune u odnosu na sistem sankcija. u: Novo jugoslovensko krivično zakonodavstvo, Beograd: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V. (1996) Neka sporna pitanja pred donošenje Krivičnog zakonika. u: Teorijski i praktični problemi jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva, Beograd
Pavlović, Z.S. (2001) Razmatranja o samostalnom i nezavisnom rasuđivanju. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 73, br. 7-8, str. 373-383
Stojanović, Z.P. (1984) Uslovni otpust: Problemi i perspektive. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 34, br. 1-2
Stojanović, Z.P. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka