Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2008, br. 2, str. 107-149
Povratno dejstvo krivičnog zakona - aktuelno pitanje sudske prakse u Bosni Hercegovini
aApelacioni sud, Brčko, BiH
bUniverzitet Sinergija, Pravni fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U članku se analizira veoma složeno, i sa teorijskog i sa praktičnog gledišta, pitanje retroaktivnosti u krivičnom pravu. U tom smislu, autori, daju komparativni pregled načina određivanja načela zakonitosti na međunarodnom planu, a posebno govore o Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina(l 789); Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima (1948); Ženevskoj konvenciji (IV) o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata (1949), Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP, Konvencija, 1950). Daje se i poseban hronološki pregled zakonskog određivanja principa legaliteta i retroaktivne primjene krivičnog zakona uopšte, a posebno se analizira Krivični zakonik Republike Srpske.
Reference
*** (1996) Službeni list RBiH, Međunarodni ugovori, posebno izdanje, br. 5, 31.10
*** (2004) Bilten sudske prakse, Banja Luka, I, str. 15
*** (2003) Službeni glasnik BiH, Međunarodni ugovori, broj 8, 30.06
Babić, M., Filipović, Lj., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih (kaznenih) zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet Evrope, Knjiga 1, str. 64
Babić, M. (2004) Aktuelna pitanja primjene blažeg zakona. Pravo i pravda, Sarajevo
Bačić, F. (1986) Krivično pravo - opći dio. Zagreb: Pravni fakultet - Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom
Bačić, F. (1998) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb: Informator, str. 72
Basta, D.N., ur. (1991) Preobražaji ideje prava - jedan vek pravne filozofije na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1841-1941 - hrestomatija. Beograd: Pravni fakultet
Džouns, D.R.V.D., Pauls, S. (2006) Međunarodna krivična praksa. Beograd: Fond za humanitarno pravo, str. 401
Henckaerts, J., Doswald-Beck, L. (2005) Običajno međunarodno humanitarno pravo - pravila. Cambridge: MKCK, Tom I, str. 27. uvoda
Josipović, I., Krapac, D., Novoselac, P. (2001) Stalni međunarodni krivični sud. Zagreb
Kambovski, V. (2006) Osnovni problemi primene međunarodnog kaznenog prava od strane međunarodnih i nacionalnih sudova. u: Međunarodni naučni skup Primena međunarodnog krivičnog prava od strane međunarodnih i domaćih sudova, Tara, i Škulić Milan: Pojam međunarodnog krivičnog prava
Kaseze, A. (2005) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Kaurinović, D. (2006) Retroaktivna primjena krivičnog zakona. Pravna riječ, Banja Luka, str. 541
Lazarević, L.V., Srzentić, N., Stajić, A. (2000) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd, str. 36
Lukić, R. (2006) Pravni status Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u ustavnom pravu Bosne i Hercegovine. Pravni život, vol. 55, br. 12, str. 897-908
Lukić, R.D. (1995) Teorija države i prava. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 83
Nojman, F. (2002) Vladavina prava - politička teorija i pravni sistem u modernom društvu. Beograd: Filip Višnjić, str. 259
Perović, S. (2005) Povratno dejstvo zakona prema Ustavu Republike Srpske. Pravna riječ, Banja Luka, broj 4, str. 32
Radbruh, G. (1998) Filozofija prava. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, str. 227
Stanovčić, V. O dva shvatanja legaliteta. http://www.ius.bg.ac.yu
Stojanović, Z.P. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Škulić, M. (2006) Pojam međunarodnog krivičnog prava. u: Međunarodni naučni skup Primjena međunarodnog krivičnog prava od strane međunarodnih i domaćih sudova, Tara, str. 104
Tasić, Đ. (1995) Problem opravdanja države - Uvod u pravne nauke: Enciklopedija prava. u: Basta Danilo N. i Sima Avramović [ur.] Klasici jugoslovenskog prava, Beograd: Službeni list, str. 196, 197
Todorović, V. (1999) Ratno pravo i bezbednost - 69 multilaterlanih međunarodnih konvencija i drugih akata. Beograd: Službeni glasnik, str. 10
Tomić, Z., ur. (2001) Nirnberška presuda. Sarajevo: Magistrat
Živanović, T. (1922) Osnovi krivičnog prava - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, str. 156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka