Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 3, str. 193-207
Uzroci društvenih konflikata i upravljanje konfliktima u uslovima krize
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: konflikt (sukob); društveni konflikt; kriza; upravljanje konfliktima; država; uzroci društvenih konflikata
Sažetak
Uzroci društvenih sukoba, proističu kako iz razlika u interesima i društvenom položaju socijalnih i profesionalnih grupa, slojeva, klasa, etničkih i verskih zajednica, tako i razlika u vrednostima, ciljevima, ličnostima, obrazovanju, kulturi. Konflikti su uzrokovani i sadržajem društvene delatnosti i konkretnim uslovima života socijalnih grupa, ali i tipom političkog sistema. Osim toga, u radu je razmatrano istorijsko iskustvo i društvena praksa koji su omogućili utvrđivanje nekih činilaca koji su u pozadini konfliktnih situacija, i koji deluju motivaciono pre svega na individualnom, a potom i na grupnom i širem društvenom planu i transformišu konfliktnu situaciju u otvoren sukob. Ti činioci su unutar jednog društva: bogatstvo, vlast i društveni status. Analizirana su i četiri skupa faktora koji na posredan način doprinose nastanku unutar društvenih konflikata. To su u prvom redu: strukturni, politički, ekonomsko-socijalni i kulturno-perceptualni faktori.
Reference
Bošković, M. (1998) Organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Brown, M. (1998) The causes of internal conflict. u: World Security: Challenges for a new century, New York
Brown, M.E. (1995) Ethnic conflict and international security. Princeton, NJ: Princeton University Press
Coser, L. (1972) u: Encyclopedia of the Social Sciences, New York: Macmillan Company
Coser, L. (1996) The functions of the social conflicts. New York: Free Press
Čupić, Č. (2001) Politika i zlo. Beograd: Čigoja štampa
Dragičević, A. (2001) Sukobi u sferi rada. Sociologija
Đukić, S. (2017) Krizni menadžment i vanredna situacija. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 333-355
Fišer, R. (1990) Put k soglasiju ili peregovori bez poraženii. Moskva
Golubović, Z. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Prosveta
Habermas, J. (1983) Konzervativizam i kapitalistička kriza. Marksizam u svetu, br. 4-5
Habermas, J. (1977) Saznanje i interes. Beograd: Nolit
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Hobs, T. (1961) Levijatan (Beograd. Kultura
Kavčič, B. (1987) Sociologija dela: Konflikti v združenemu delu. Ljubljana: Delavska enotnost
Kešetović, Ž. (2006) Krizni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kymlicka, W. (2002) Može li se izvoziti liberalni pluralizam: Zapadna politička teorija i etnički odnosi u Istočnoj Evropi. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Milašinović, R., Milašinović, S. (2012) Osnovi teorije konflikata. Beograd: Fakultet bezbednosti
Peterson, M. (1966) Democracy, liberty and property. u: The State Constitutional Conventions of the 1820, Indianapolis
Podunavac, M. (1986) Politički legitimitet. Beograd: Rad
Rummel, R.J. (1996) Understanding conflict and war: Societies, politics and conflict. New York: Free Press
Tadić, L. (1996) Nauka o politici. Beograd: BIGZ
Tadić, L.P. (1973) Društveni sukobi i promene strukture savremenog jugoslovenskog društva - teorijski uvod u istraživanje. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, Šapirografisano izdanje, str. 13-14
Turen, A. (1998) Postindustrijsko društvo. Beograd: Plato
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta
Vidojević, Z. (1993) Društveni sukobi od klasnih do ratnih. Beograd: Radnička štampa
Živanov, S. (1996) Osobenosti reformi u Rusiji. u: Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, Beograd: IDN, referat na skupu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1803193D
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka