Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2009, br. 22, str. 93-102
Etička dimenzija menadžmenta ljudskih resursa
Univerzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica

e-adresadjurkovic.jelena@yahoo.com
Sažetak
Polazeći od značajnijih teorijskih uporišta poslovne etike, u radu će biti istaknut značaj etičkog ponašanja na poslu kako sa aspekta razvoja preduzeća tako i sa aspekta razvoja pojedinaca. Poslovna etika dobija strateško značenje, jer u preduzeću stvara sistem upravljanja zasnovan na etičkim principima koji omogućava preduzeću da kvalitetno odgovori na zahteve svih stejkholdera - potrošači, zaposlenih, deoničara, konkurenata, ali i onih interesnih grupa koje su indirektno vezane za organizaciju - društvena zajednica i okolina, odnosno društvo u celini. Uspešna će biti upravo ona preduzeća koja ne odvajaju etičnost od profitabilnosti već ih uspešno usklađuju u svom poslovanju. Kako bi se zaposleni ponašali u skladu sa etičkim principima preduzeća primenjuju različite mere. Mnoge od tih mera spadaju u domen menadžmenta ljudskih resursa. Stoga će fokus ovog rada biti na odgovoru na pitanje na koji način mere i aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa podstiču etički razvoj jednog preduzeća.
Reference
Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Vokić-Pološki, N. (2008) Suvremeni menadžment. Zagreb: Školska knjiga
Casio, W., Thacker, J. (1994) Managing human resources. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, First Canadian Edition
de Džordž, R.T. (2003) Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Dramond, D., Bein, B. (2001) Poslovna etika. Beograd: Clio
Drucker, P.F. (1993) The practice of management. New York: Harper Business
Dulić, D. (2005) Etički problemi upravljanja ljudskim resursima. Beograd: Fakultet bezbednosti
Grinberg, D., Baron, R.A. (1998) Ponašanje u organizacijama - razumevanje i upravljanje ljudskom stranom rada. Beograd: Želnid
Hosmer, L.T. (1987) The ethics of management. Homewood: Irwin
Karpati, T. (2001) Etika u gospodarstvu. Osjek: Grafika
Nordstrom, K.A., Ridderstrale, J. (1999) Funky business: Talent makes capital dance. Stockholm: Bookhouse Publishing
Paine, L.S. (2004) Value shift: Why companies must merge social and financial imperatives to achieve superior performance. New York: McGraw-Hill
Porter, M., Kramer, M. (2006) Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 8, 12
Pržulj, Ž. (2007) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić'
Thomson, A.A.Jr., Strickland, A.J., Gamble, J.E. (2008) Strateški menadžment. u: U potrazi za konkurentskom prednošću, Zagreb: Mate
Torington, D., Hol, L., Tejlor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2010.