Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 1, str. 297-311
Strategijski menadžment i marketing u kulturnom turizmu Srbije
Agencija za konsalting i menadžment 'Savetnik u turizmu', Beograd

e-adresabkrasojevic@yahoo.com
Sažetak
Turizam je najprimerenija ljudska aktivnost koja može da stvori privredno dobro od atraktivnog prirodnog i kulturnog dobra, bez njegove degradacije, primenom načela održivog razvoja. Kultura je najmoćnije sredstvo koje vodi 'ekonomiju iskustva' do željenog cilja. Unapređenjem postojećih i osmišljavanjem novih kulturno-turističkih proizvoda, kultura obezbeđuje alternativne izvore prihoda, a turizam nove atraktivne i tražene sadržaje. Nije dovoljno samo razumeti prirodu kulturnih i turističkih potreba, treba ih učiniti svrsishodnim i pretvoriti ih u interesovanja saradnjom svih zainteresovanih strana. Cilj menadžmenta u turizmu jeste tržišno pozicioniranje, prepoznatljivost i profit, dok je menadžment u kulturi orijentisan ka delu, očuvanju i zaštiti, ređe usluzi, pa tek onda ka profitu, i samoodrživosti. Ove razlike se značajno smanjuju primenom optimalnog modela strategijskog menadžmenta i marketinga u kulturnom turizmu Srbije koji će dobijanjem na snazi, proširiti uticaj na komplementarne oblasti. Istraživanja u ovom radu pokazuju da su nam strategija diferencijacije i menadžment iznenađenja najpotrebniji. Kombinacijom naših različitosti i iznenađujućom 'blickrig' kulturno- turističkom ponudom, stekli bismo konkurentsku prednost na međunarodnom turističkom tržištu.
Reference
*** (2006) Strategija razvoja turizma Srbije za period 2005. - 2015
Adižes, I. (2009) Kako upravljati u vreme krize - i kako je pre svega izbeći. Novi Sad: ASEE
Alfred, D., Chandler, J.R. (2003) Strategy and structure. Washington: Beard Books
Bakić, O. (2009) Marketing menadžment turističke destinacije. Sremska Kamenica: Edukons Univerzitet
Chan, K.W., Mauborgne, R. (2005) Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston: Harvard Business School Publishing
Ćirović, M. (2009) Finansijski menadžment. Beograd: Naučno društvo Srbije
Dess, G.D., Lumpkin, D.T., Eismer, A.B. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data status
Dess, G.G., Lumpkin, T.G., Eisner, B.A. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status
Dragićević-Šešić, M.D., Stojković, B.V. (2007) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Drucker, P.F., Maciariello, J.A. (2008) Management Revised Edition. Harper Collins Publishers
Džamić, V. (2009) Predavanje. Univerzitet Singidunum, crnarupa.singidunum.ac.yu/..10/PFB/Sociologija..III%20Vezbe.ppt, 21. 11
Đorđević-Boljanović, J. (2009) Menadžment znanja. Beograd: Data status
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Kultura i turizam. Beograd: Clio
Đurašević, S. (2009) Klasteri kao osnova regionalnog razvoja u turizmu. Montenegrin journal of economicsm, Podgorica, br. 9
Kotler, P. (2009) Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu
Kotler, P.J. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator, I
Mašić, B. (2004) Knowledge management. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Mašić, B. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Milisavljević, M. (2007) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
Mincberg, H., Olstrand, B., Lampel, D. (2004) Strateški safari kompletan vodič kroz divljine menadžmenta. Novi Sad: Prometej
Pavičić, J., Alfirević, N., Aleksić, L. (2006) Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti. Zagreb: Masmedia
Popesku, J. (2009) Marketing u turizmu. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
Porter, M.E. (2008) O konkurenciji / On competition. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Thomson, A.A.Jr., Strickland, A.J., Gamble, J.E. (2008) Strateški menadžment. u: U potrazi za konkurentskom prednošću, Zagreb: Mate
Tomljenović, R. (2005) Grad po mjeri - grad bez budućnosti. u: Stručni skup Lubenice, 20-22 Svibnja, Institut za turizam
Unković, S.M., Zečević, B. (2005) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet
Weaver, D., Lawton, L. (2009) Menadžment u turizmu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka