Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 184-207
Strategijsko upravljanje u turizmu - kako kreirati konkurentsku prednost kod turističkih destinacija
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet - Pale, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija
cUniverzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd, Srbija
dUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresamasicbranislav@gmail.com, muhi.bela@gmail.com, snesic@fefa.edu.rs, duda.jovanovic@gmail.com
Sažetak
Poslednjih nekoliko decenija, bez sumnje je period krupnih i brzih promena u međunarodnom okruženju. Među njima je posebno izražen povećani značaj uslužnog sektora i u okviru njega turizma, koji sve više predstavlja kulturnu i civilizacijsku potrebu savremenog čoveka. S obzirom na ekonomske i šire društvene konotacije turizma, on je danas uobličen u “industriju bez granica”. U uslovima globalizacije i opšteg ubrzanja promena turizam, kao privredna delatnost i ekonomsko-društveni fenomen, dobija sve više na značaju. Turističke destinacije na različitim nivoima - od država, teritorija, pokrajina, entiteta, regiona, okruga, gradova, do ruralnih područja, imaju potrebu da strategijski osmišljavaju i sprovode svoje konkurentske strategije u funkciji stvaranja jedinstvene ponude, vrednosti i konkurentske prednosti. Konkurentska prednost turističke destinacije predstavlja sistem: turističke ponude, marketing aktivnosti, upravljačko - organizacione strukture, kreiranja odgovarajućeg okruženja i ispunjavanja očekivanja, koji ima jedinstvenu prednost u odnosu na konkurente. U tom smislu predmet istraživanja ovog rada je primena strategijskog menadžmenta sa stanovišta procesa i sadržaja kako bi turističke destinacije stvorile i održale konkurentsku prednost.
Reference
Ansoff, I.H., Mcdonnell, E.J. (1990) Implanting strategic management. New York: Prentice Hall, 2nd ed
Bakić, O., Hrabovski-Tomić, E. (2010) Turizam pojmovi, efekti, funkcionisanje. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije
Bateson, J.E., Hoffman, D.K. (2011) Services marketing: Concepts, strategies & cases. Mason, OH: South Western, Cengage Learning, Fourth Edition
Crouch, G.I. (2007) Modeling Destination Competitiveness: A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes. Queensland, Australia: CRC for Sustainable Tourism
DCG - Destination Consultancy Group (2012) Certified Destination Management Executive (CDME) programme
Dess, G.D., Lumpkin, D.T., Eismer, A.B. (2007) Strategijski menadžment - teorija i slučajevi. Beograd: Data status
Đorđević, A., Zečević, B. (2015) Kreiranje vrednosti u turizmu. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Đurašković, S. (2009) Klasteri kao osnova regionalnog razvoja. Montenegrin Journal of Economics, Podgorica, 25, vol. 5, no. 9, March
Gradinac, O., Jegdić, V. (2016) Međudestinacijska saradnja kao faktor jačanja konkurentnosti turističke destinacije. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 284-300
HCZ - Horwath Consulting Zagreb, EF - Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu (2005) Strategija turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
ISC - Institute for Strategy & Competitiveness http://www.isc.hbs.edu/competitiveness-economic-development/frameworks-and-key-concepts/pages/clusters.aspx, 01.02.2016
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010) Premija za uspeh - povezivanje strategije s operacijama radi sticanja konkurentske prednosti. Beograd: FEFA
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2008) The execution premium: Linking strategy to operations for competitive advantage. Boston: Harvard Business School Press
Kotter, J.P. (1996) Leading change. Boston: Harvard Business School Press
Mašić, B., Džunić, M., Nešić, S. (2014) Savremena teorija menadžmenta - škole i novi pristupi. Beograd: Data Status
Mašić, B. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mihić, S., Muhi, B., Domazet, S., Mihajlović, M., Supić, D. (2013) Razvojni pravci turizma uz podršku fondova Evropske unije - šansa za privredni oporavak Vojvodine. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 2, str. 271-298
Mill, R.C., Morrison, A.M. (2012) The tourism system. Dobuque, IA: Kendal Hurst Publishing
Morrison, A.M. (2013) Marketing and managing tourism destinations. London, New York: Routledge
Popesku, J. (2011) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Porter, M. (2008) O konkurenciji. Beograd: FEFA
Porter, M.E. (1996) What is strategy?. Harvard Business Review, 74, 6
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. The Macmillan Press LTD
Porter, M.E. (1998) On competition. Boston, MA: Harvard Business Review Books
Rakić, S., Muhi, B., Tomka, D. (2014) Impact of global economic crisis on global tourist traffic with special emphasis on tourism in the Republic of Serbia. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 281-306
Ritchie, B., Crouch, G. (2003) The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Wallingford: CABI Publishing
Stanišić, M., Mašić, B. (2009) Implementacija strategije: koliko nam može pomoći Balanced Scorecard?. u: 1. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2009, Bijeljina: Univerzitet Sinergija
Univerzitet u Banja Luci (2009) Strategija razvoja turizma Republike Srpske za period 2010-2020. god. Banja Luka
Unković, S., Zečević, B. (2009) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet
UNWTO (2009) World tourism barometar
UNWTOl (2007) A practical guide to tourism destination management
Vlada Republike Hrvatske (2013) Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Zagreb
World Economic Forum (WEF) (2008) The travel & tourism competitiveness report 2008. Geneva
World Economic Forum (WEF) (2015) The travel & tourism competitiveness report 2015. Geneva
World Tourism Organization (UNWTO) (2015) Tourism highlights. Madrid: UNWTO, 2015 edition
World Travel & Tourism Council (WTTC) (2015) Travel & tourism economic impact 2015. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko11-12360
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka