Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 2, str. 97-118
Pozicioniranje Srbije kao turističke destinacije na međunarodnom turističkom tržištu
A.D. 'Planinka', Kuršumlija

e-adresapredrag.ubavic@prolomvoda.com
Ključne reči: pozicioniranje; pozicioniranje u turizmu; Srbija kao turistička destinacija; turističko tržište; konkurentska pozicija Srbije na međunarodnom turističkom tržištu
Sažetak
U ovom radu izvršena je analiza postojeće tržišne pozicije Srbije kao turističke destinacije na međunarodnom turističkom tržištu. Skoro sve zemlje u svetu nastoje da valorizuju svoje turističke potencijale, nudeći pri tome različite turističke proizvode/usluge na turističkom tržištu, kako bi realizovale brojne ciljeve svog ekonomskog i opšteg društvenog razvoja. Republika Srbija je, takođe, razvoj turističke delatnosti svrstala u prioritete svoje aktuelne ekonomske politike i razvojne strategije. Posmatrano iz sadašnje perspektive može se zaključiti da Srbija, još uvek, nije zauzela adekvatnu konkurentsku poziciju u odnosu na druge turističke destinacije, kako u regionu, tako i u svetu. Cilj ovog rada je da ukaže na glavne uzroke trenutne tržišne pozicije Srbije kao i na neophodnost njenog repozicioniranja, kako bi ona u što skorije vreme postala atraktivna i respektabilna turistička destinacija na regionalnom i međunarodnom turističkom tržištu.
Reference
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik R. Srbije, 91; http://mtt.gov.rs/download/3/Strategija%20razvoja%20turizma,cir.pdf, 22.09.2015
*** (2015) The travel & tourism competitiveness report. Geneva: World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, (22.09.2015)
Allen, R.Z. (1999) Positioning of Tourist Destinations. Champaign: Sagamore Publishing
Blanke, J., Chiesa, T. (2011) The travel & tourism competitiveness index 2011: Assessing industry drivers in the wake of the crisis. u: Blanke Jennifer, Chiesa Thea [ur.] The Travel & Tourism Competitiveness Report Beyond the Downturn, Geneva: World Economic Forum, 3-33 2011
Čerović, S. (2009) Strategijski menadžment u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
European Commission (2000) Towards Quality Rural Tourism - Integrated Quality Management (IQM) of Rural Tourist Destinations. Brussel: European Commission, 9-14; http://www.eceat-projects.org/tourism-manual/3-4%20Towards%20Quality%20Rural%20Tourism.pdf (25.04.2016.)
Leković, J., Đurić, A. (2013) Primena javno-privatnog partnerstva kao osnov razvoja konkurentnosti turizma Srbije. u: IX Međunarodni naučno-stručni simpozijum Uticaj globalnih turističkih tokova na kvalitet hotelskog poslovanja, Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije - HOR ES, Zlatibor, 219-234
Maksin-Mićić, M. (2007) Turizam i prostor. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Marjanović, V., Đorđević, D., Mladenović, I. (2012) Savremene karakteristike turističke privrede južnoevropskih država. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1241-1260
Mathieson, A., Wall, G. (1990) Tourism: Economic, Phusical and Social Impact. Harlow: Longman
Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R. (2002) Destination branding: Creating the unique destination proposition. Oxford: Butterworth-Heinemann
Pike, S., Ryan, C. (2004) Destination Positioning Analysis through a Comparison of Cognitive, Affective, and Conative Perceptions. Journal of Travel Research, 42(4): 333-342
Pike, S. (2008) Destination marketing: An integrated marketing communication approach. Oxford: Butterworth Heinemann
Popesku, J. (2009) Marketing u turizmu. Beograd: Visoka turistička škola strukovnih studija
Popesku, J., i dr. (2008) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, FTHM
Popesku, J., Jovanov, Z. (2010) Uloga instrumenata marketing miksa u pozicioniranju turističke destinacije. Singidunum revija, 7 (1); 93-105
Popesku, J., Pavlović, D. (2013) Uloga hotelskih preduzeća u stvaranju konkurentske pozicije turističke destinacije. u: IX Međunarodni naučno-stručni simpozijum Uticaj globalnih turističkih tokova na kvalitet hotelskog poslovanja, Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije - HOR ES, Zlatibor, 30-40
Ubavić, P. (2014) Strategijske osnove i pravci razvoja turizma na teritoriji Republike Srbije. , doktorska disertacija
Ubavić, P. (2015) Turistička politika i mogući pravci razvoja turizma u Srbiji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 8, br. 1, str. 16-31
Unković, S., Zečević, B. (2009) Ekonomika turizma. Beograd: Ekonomski fakultet
Veljković, S., Đorđević, A. (2011) Brendiranje destinacije i stvaranje vrednosti za turiste. Ekonomske ideje i praksa, 43-58; 3
WTO (2007) A practical guide to tourism destination management. Madrid
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1602097U
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka