Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 1, str. 5-22
Poreska struktura i korupcija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresagordana@ius.bg.ac.rs, dejan.popovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: poreska struktura; administrativna korupcija; koruptivno ovladavanje državom; faktori korupcije; načini utvrđivanja poreza
Sažetak
U članku se analizira uticaj korupcije, kako administrativne, tako i koruptivnog ovladavanja državom, na poresku strukturu. Autori su ustanovili da postoji negativna korelacija između stepena korupcije i visine efektivnog poreskog opterećenja, izolujući simultani, direktno proporcionalni uticaj visine nominalnog poreskog opterećenja (koja bi mogla da odražava državnu intervenciju, inače glavni faktor korupcije) na razmere korupcije. Utvrđeno je da su efekti korupcije na smanjenje učešća pojedinih poreza u BDP različiti, pri čemu je učinak na neposredne poreze, uzete u celini, izraženiji. Način utvrđivanja poreza značajno opredeljuje izloženost pojedinog fiskaliteta administrativnoj korupciji: ona je veća kod poreza koji se utvrđuju rešenjem, gde poreski službenici i utvrđuju i kontrolišu porez, dok kod samooporezivanja i naplate po odbitku oni samo vrše kontrolu. Koruptivno ovladavanje državom izraženo je kod poreza koji su važni za uticajne koruptore. Tako su donošeni zakoni koji su onemogućavali oporezivanje kapitalnih dobitaka ili oštrije oporezivanje dividendi koje se isplaćuju u poreske rajeve, odnosno nisu donošeni propisi koji bi omogućili zakonom predviđeno oporezivanje dohotka na osnovu indicija o bogatstvu.
Reference
*** (2001) OECD Classification of Taxes and Interpretative Guide: Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-2000. Paris: OECD
*** (2002) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - ZPPPA. Službeni glasnik RS, br. 80
*** (2001-2004) Zakon o porezu na dobit preduzeća. Službeni glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 43/03 i 84/04
*** (2004) Čl. 42 Zakona o izmenama i dopunama ZPDG. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2012) Čl. 5 Zakona o izmenama i dopunama ZPDG. Službeni glasnik RS, br. 93
*** (2001-2013) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13 i 108/13
*** (2008) Government Finance Statistics Yearbook. Washington, DC: International Monetary Fund
Anderson, S.P. (1971) Direct versus indirect taxes: A survey. Aarhus: Institute of Economics, 15-16 i 53
Andvig, J.Chr., Moene, K.O. (1990) How corruption may corrupt. Journal of Economic Behavior and Organization, 13(1): 63-76
Begović, B. (2007) Ekonomska analiza korupcije. Beograd: CLDS, 49 i dalje
Chand, S.K., Moene, K.O. (1997) Controlling Fiscal Corruption. IMF Working Papers, 97(100): 1
Ebrill, L. (2001) The modern VAT. Washington: International Monetary Fund
Eurostat (2012) Statistics in focus. 55, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 9.1.2014
Fjeldstad, O., Tungodden, B. (2001) Fiscal Corruption: A Vice or a Virtue?. u: CMI Working Paper 13
Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., Zoido-Labaton, P. (2000) Dodging the grabbing hand: The determinants of unofficial activity in 69 countries. Journal of Public Economics, 76: 459-493
Hellman, J.S., Jones, G., Kaufmann, D. (2000) Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition. Washington, DC: World Bank, Policy Research Working Paper, br. 2444, September
Ilić-Popov, G. (2006) Oporezivanje i korupcija. Pravo i privreda, vol. 43, br. 5-8, str. 949-959
Kostić, S. (2006) Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica ostvarenih prodajom imovine stečene poklonom. Pravni život, vol. 55, br. 10, str. 909-919
Lambsdorff, J.G. (2002) Corruption and Rent-Seeking. Public Choice, 113(1/2): 97-125
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Milošević, M. (2012) Nezakonita evazija poreza na dodatu vrednost. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija, 42
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2012) Bilten javnih finansija. Beograd, decembar
Noonan, J.T.Jr. (1984) Bribes. Berkley-Los Angeles: University of California Press, 5 i 11
Oates, W.E. (1999) An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3): 1120-1149
OECD Stat extracts. http://stats.oecd.org/, 9.1.2014
Pashev, K. (2005) Corruption and tax compliance: Challenges to tax policy and administration. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 2/86
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Tanzi, V., Davoodi, H.R. (2000) Corruption, Growth, and Public Finances. IMF Working Papers, 00(182): 1
Tanzi, V. (1995) Corruption: Arms-length relationships and market. u: Fiorentini G., Peltzman S. [ur.] The economics of organized crime, Cambridge, 167
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1401005I
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka