Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, br. 23, str. 37-49
Vrednovanje preduzeća savremenim metodama
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresajakovklara@ef.uns.ac.rs
Sažetak
U radu su izložene osnovne karakteristike savremenih metoda vrednovanja i to dodata ekonomska vrednost i dodata tržišna vrednost. Navedene metode vrednovanja se primenjuju kada je osnovni cilj funkcionisanja preduzeća stvaranje vrednosti za vlasnike (akcionare). Za iskazivanje i praćenje kretanja vrednosti preduzeća neophodno je ustrojiti efikasno i pouzdano merilo za ocenu uspešnosti poslovanja u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Zajednička karakteristika savremenih metoda vrednovanja je da se rezidualnom dobiti mere performanse preduzeća kao i da se vrednost ostvaruje ako menadžerske odluke donose veću korist od troškova. Korist se može ostvariti odmah, u skoroj ili daljoj budućnosti. Troškovi obuhvataju eksplicitne i implicitne troškove. Savremene metode vrednovanja troškove kapitala posmatraju u širem smislu, odnosno pored kamata na angažovan tuđ kapital uključuju i očekivane prinose na angažovan sopstveni kapital (dividendu). Uključivanje troškova kapitala u širem smislu, pri utvrđivanju vrednosti je jedan od faktora koji savremene metode diferencira od tradicionalnih metoda vrednovanja.
Reference
*** (2010) Bilans stanja i bilans uspeha preduzeća XY prehrambene industrije (Balance Sheet and Income Sheet of XY Company in Food Industry). Bloomberg, 4. 05. 2010., www.bloomberg.com/markets/rates/germany.html
Brealey, R.A., Myers, S.C. (2003) Principles of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Brigham, E.F., Daves, R.F. (2004) Intermeditate financial management. Tomson South-Western
Cagle, L., Smythe, J.T., Fulmer, J. (2003) Implementing EVA: One companys story. Journal of Corporate Accounting and Finance, 14(3), 65-70
Ehrbar, A. (1998) EVA: The real key to creating wealth. New York: John Wiley and Sons, Inc
Grant, J.L. (2003) Foundations of economic value added. New York: John Wiley & Sons
Jakovčević, K. (2006) Ekonomika preduzeća - ekonomska efikasnost angažovanja kapitala u reprodukciji. Subotica: Ekonomski fakultet
Jakovčević, K. (2000) Struktura i vrednovanje kapitala / The structure and capital evaluation. Subotica: Ekonomski fakultet
Jakovčević, K. (2008) Upravljanje troškovima. Subotica: Ekonomski fakultet
Stern, S. The EVA company: About EVA. Stern Stewart & Co, Retrieved 3. 12., 2010., www.sternstewart.com
Stewart Bennett G., III (1991) The quest for value: The EVA management guide. London-New York: Harper Collins
Wet, J. (2005) EVA versus traditional accounting measures of performance as drivers of shareholder value: A comparative analysis. Meditari Accountancy Research, vol. 13, br. 2, str. 1-16
Young, D.S., O'Byrne, S.F. (2000) EVA and value-based management: A practical guide to implementation. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka