Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 3, str. 663-679
Kauza ugovorne obaveze - francuski uticaj na Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine: Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini

Ključne reči: kauza ugovora; kauza ugovorne obaveze; osnov ugovora; osnov ugovorne obaveze; pobude za zaključenje ugovora
Sažetak
U ovom radu se istražuje uticaj Francuskog građanskog zakonika na Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije u pogledu instituta osnova ugovorne obaveze. U pitanju je institut u vezi sa kojim Zakon odstupa od svog dominantnog uzora, Švajcarskog zakonika o obligacijama, koji eksplicitno ne zahteva postojanje punovažne kauze za nastanak i punovažnost ugovora, i doslovce preuzima odredbe Francuskog građanskog zakonika. Međutim, odredbe našeg Zakona o osnovu ugovorne obaveze eksplicitno uređuju i uticaj pobuda na punovažnost ugovora, što nije slučaj sa Francuskim građanskim zakonikom. Analizom sudske prakse može se zaključiti da pobude za zaključenje ugovora u našem pravu dobijaju pravni značaj u dva različita vida. Sudovi usvajaju stav doktrine da u dobročinom ugovorom pobude ulaze u pojam kauze. Pored dopuštenih, pravni značaj dobijaju i nedopuštene pobude. One čine teretan ugovor ništavim pod uslovom nesavesnosti druge strane, a dobročin bez obzira na njenu savesnost.
Reference
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SRJ, br. 31/93
*** (2009) Građanski zakonik Republike Srbije prednacrt. Beograd: Generalni sekretarijat Vlade
Carbonnier, J. (2002) Droit civil. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Carbonnier, J. (1963) Droit civil, Les obligations. Paris: Presses Universitaires de France
Cigoj, S. (1988) Uloga i značaj kauze (osnova) u ugovornom pravu. Pravni život, br 10, str. 1451-1477
Hiber, D. (1991) Pojam bitne zablude pri zaključenju ugovora. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Komisija Vlade Republike Srbije za izradu Građanskog zakonika (2007) Rad na izradi Građanskog zakonika Republike Srbije - izveštaj Komisije sa otvorenim pitanjima. Beograd: Komisija za izradu Građanskog zakonika, Dec
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Konstantinović, M. (1956) Obligaciono pravo - prema beleškama s predavanja. Beograd: Udruženje studenata Pravnog fakulteta
Orlić, M.V. (2007) Istorija nastajanja građanskog zakonodavstva u Srbiji. Pravni život, -br. 11, tom III, str. 6-407, na str. 77
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ, knjiga prva, 7. izdanje, 1. izdanje 1968, str. 335, fn. 719
Perović, S. (1975) Zabranjeni ugovori u imovinskopravnim odnosima. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Petrović, Z., Kozar, V. (2009) Mega zbirka sudske prakse iz obligacionog prava. Beograd: Intermex
Roger, D.des M. (1956) La cause immorale (Etude de jurisprudence). Paris: Libraire Rousseau
Saiget, J. (1939) Le contrat immoral. Paris: Dalloz
Salma, J. (2009) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu, reprint 6. izmenjenog i dopunjenog izdanja
Stanojčić, G. (2007) Poslovni biro. Beograd
Šmalcelj, Ž. (1980) Dopuštena osnova ugovornih obaveza. Naša zakonitost, br. 1 str. 25
Vizner, B. (1977) Da li je u pitanju pravni osnov (titulus iuris) ili glavni cilj (causa finalis) obveznog ugovora. Naša zakonitost, br. 8, str. 28-41
Youngs, R. (1998) English, French & German comparative law. London: Cavendish Publishing Limited
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1103663D
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman