Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu
2014, vol. 3, br. 5, str. 63-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
objavljeno: 19/05/2015
doi: 10.5937/Sinteze1405063S
Posturalni status nogu i svoda stopala kod dece predškolskog uzrasta i efekti korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti
aVisoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac
bVisoka škola strukovnih studija za vaspitače, Šabac

e-adresa: irenas@vaspks.edu.rs

Sažetak

Sa ciljem da se istraži i utvrdi posturalni status dece predškolskog uzrasta kao i efikasnost korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti iz fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, sprovedeno je istraživanje na uzorku šezdesetoro dece (39 devojčica i 21 dečaka), uzrasta 6 godina, polaznika dečijeg vrtića 'Naša Radost' u Kruševcu. Posturalni status nogu procenjen je pomoću metode Napoleona Volanskog. Po njemu postoje tri ocene: 0, 1 i 2. Stepen spuštenosti svoda stopala procenjen je pomoću plantograma (metode tumačenje - Tomsenova). Na ovaj način izdvojeni su rezultati koji odgovaraju normalnom stopalu, I i II stepenu spuštenosti. Na osnovu ovih metoda procenjen je posturalni status i u okviru dvomesečnog korektivnog rada pripremljene su vežbe u okviru usmerenih aktivnosti za korekciju datih nepravilnosti nogu i svoda stopala koje su se sa decom sprovodile tri puta nedeljno. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da postoje odstupanja posturalnog statusa nogu i svoda stopala kod dece i da program korektivnog vežbanja u okviru usmerenih aktivnosti ima pozitivan efekat na ispravljanje datih poremećaja.

Ključne reči

posturalni status nogu; spuštenost svoda stopala; predškolska deca

Reference

Bokan, B. (1977) Metodologija utvrđivanja telesnog statusa - pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji. Fizička kultura
Brower, E.W., Nash, C.L. (1979) Evaluating growth and posture in school-age children. Nursing, 9(4): 58-63
Đorđić, V., Bala, G., Popović, B., Sabo, E. (2006) Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Koturović, L., Jeričević, D. (1976) Korektivna gimnastika. Beograd: Sportska knjiga
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Matić, R., Maksimović, N. (2007) Faktori socijalno-ekonomskog statusa kao prediktori fizičke aktivnosti roditelja i njihove dece. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 223-229
Obradović, B., Milošević, Z., Srdić, B. (2007) Status uhranjenosti devojčica starijeg školskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Obradović, B., Milošević, Z., Srdić, B. (2007) Status uhranjenosti dečaka starijeg školskog uzrasta. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 89-95., 6-7. decembar
Obradović, B., Milošević, Z. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 6 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 310-318
Perić, D., Cvetković, N. (2003) Budi prav bićeš zdrav. Mladenovac: Kosmajturist
Protić-Gava, B., Čokorilo, R., Karanov, B. (2006) Socijalni status roditelja i posturalni status predškolske de ce Vojvodine. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropoločki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 213-218
Protić-Gava, B. (2008) Frequenccy of impaired bodily posture in the BMI categories and its share according to gender. u: International Symposium Research and Education in Innovation Era Arad, Proceedings, Aurel Vlaicu University, str. 559-564
Radisavljević, M., Ulić, D., Arunović, D. (1997) Senzitivni period razvoja motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Fizička kultura, Niš, 5, str. 34-37
Radoičić-Finkelštajn, Lj. (1957) Trbušni zid u fizičkoj kulturi. Fizička kultura, Beograd, 8, 176
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Vojvodine. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa medunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 97-100
Sabo, E. (2003) Psihisomatski status dece predškolskog uzrasta pri upisu u osnovnu školu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Sallis, J.F. (2000) Influences on physical activity of children, adolescents, and adults. President's council on physical fitness and sports Research digest, 1(7), www.fitness.gov/influences.pdf
Ulić, D. (1992) Mogućnost otklanjanja lošeg držanja tela sredstvima fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, Beograd, 46:1, str. 36-37
Živković, D. (1987) Uticaj programirane nastave fizičkog vaspitanja na poremećaje kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Niš: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Živković, D. (2000) Teorija i metodika korektivne gimnastike. Niš: Samostalno izdanje autora